Služby bádateľom

Čaplovičova knižnica sprístupňuje historický fond bádateľskej verejnosti, vopred ohláseným záujemcom na základe ich osobných, telefonických alebo mailových požiadaviek v pracovných dňoch.

Otváracie hodiny pre služby bádateľom
Deň Otváracie hodiny
pondelok - piatok 09:00 - 15:00 h

Výpožičné služby

  • Prezenčne

Služby

  • Reprografické služby
  • Skenovanie do formátu A3
  • Digitálne fotografovanie

Knižničný poriadok – cenník poplatkov za služby

Sekcia Bibliotéka Čaplovičiana

Reprografické služby
staré tlače od roku 1701 do roku 1800 1 strana A4 0,20€
staré tlače do roku 1801 do roku 1918 1 strana A4 0,10€
seriálové publikácie (noviny, časopisy) do roku 1950 1 strana A4 0,05€
knihy, noviny, časopisy po roku 1918 - -

Poznámka: obojstranná kópia A4 dvojnásobok ceny A4; 1 strana A3 dvojnásobok ceny A4

Skenovanie do formátu A3
rukopisy, inkunábuly, staré tlače 16.–17. storočia 1 strana 0,70€
výtvarná zbierka, staré mapy (rukopisné a tlačené) 1 strana 0,70€
staré tlače 1701 – 1918 1 strana 0,70€
seriálové publikácie (noviny, časopisy) do roku 1918 1 strana 0,70€
všetky tlače, periodi ká po roku 1918 1 strana 0,30€
napálenie + CD/DVD 1 kus 1,00€
Poznámka: skenovanie do 600 DPI dvojnásobok ceny; neštandardné skenovanie nad 600 DPI päťnásobok ceny
Digitálne fotografovanie
Rukopisy, inkunábuly, staré tlače 1501 –1918, výtvarná zbierka, staré mapy, seriálové (noviny, časopisy) a iné publikácie 20. – 21. storočia 1 snímka 0,50€

Viac informácií o ponúkaných službách

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.