O nás

Publikácie OM

Publikácie

Advokát Pavol Országh Hviezdoslav

Verejnosť vníma Hviezdoslava ako jedného z najvýznamnejších slovenských poetov, čomu boli prispôsobené rôzne publikácie a štúdie venujúce sa Hviezdoslavovej osobe. Málokto však má znalosti o jeho civilnom povolaní. Hviezdoslavove právnické spisy, ktoré sa nachádzajú v Oravskom múzeu, zaujali v druhej polovici minulého storočia advokáta Štefana Janča. Rukopisný materiál z jeho výskumu, datovaný do roku 1980, je uložený v Archíve literatúry a umenia v Martine. O niekoľko desaťročí objavil túto rukopisnú prácu JUDr. Peter Kerecman, PhD., ktorý sa venuje histórii advokácie. Vďaka JUDr. Petrovi Kerecmanovi, PhD. a Slovenskej advokátskej komore, vyšla práca Štefana Janča v roku 2013 aj knižne. Išlo o nepredajné vydanie, preto sa Oravské múzeum v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou rozhodlo v roku 2017 pripraviť druhé vydanie tejto zaujímavej publikácie, ktorá bude dostupná pre širokú verejnosť.

Hájnikova žena

Azda najznámejšie Hviezdoslavovo dielo púta pozornosť vydavateľov už viac ako 130 rokov. Napriek tomu, že Hviezdoslavov jazyk považuje široká verejnosť za ťažký, stále existuje skupina čitateľov, ktorú toto dielo osloví. Svedčí o tom aj fakt, že bola vydaná v rôznych vydavateľstvách viac ako tridsaťpäťkrát a to nielen v slovenskom jazyku. Vďaka Fondu na podporu umenia sme v roku 2017 vydali toto unikátne dielo doplnené ilustráciami významného akademického maliara Martina Benku, ktoré zvyšujú celkovú umeleckú hodnotu tohto diela.

Orava bez hraníc

Publikácia prezentuje dlhý komplexný vývoj územia, ktoré síce v minulosti historicky i faktograficky patrilo k regiónu Orava a bolo súčasťou Slovenska, ale po roku 1919 sa na základe plebiscitu stalo súčasťou Poľska. Najväčší rozmach v celkovom kontexte osídlenia oravského regiónu sa prejavil v období, keď sa Oravský hrad a k nemu prislúchajúce panstvo stalo súčasťou majetku významného rodu Thurzovcov. Práve v tomto období, v prvej polovici 16. storočia, vznikali i sídla, ktoré sa stali hlavnou témou vydanej publikácie. Lokality, ktoré sa v najstaršej histórii vyvíjali a postupne budovali na plnohodnotné dediny na území pôvodnej Oravskej stolice a panstva, boli historicky s Oravou späté až do prelomového roka 1919, ktoré v súčasnosti sú už neoddeliteľnou časťou Poľska, ale ktorých obyvatelia stále pociťujú ten dávny vzťah k rodným koreňom na slovenskom území a až do súčasnosti sa snažia udržiavať a rozvíjať tradície z minulosti, slovenskú reč a kultúru.

Novoveké opevnenia na území Oravy a Kysúc

Uhorské protihabsburské stavovské povstania v 17. a 18. storočí predstavujú fenomén, ktorého priebeh a dôsledky tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín nášho kraja. Kurucké vojny výrazne ovplyvnili nielen mocenskopolitické aspekty vývoja v Uhorsku, ale zásadným spôsobom zasiahli aj do hospodárskeho a sociálneho života šľachty a poddaných obyvateľov. Jedným z neprehliadnuteľných dôsledkov stavovských nepokojov bola výstavba rozsiahlych opevnení, ktoré sa zachovali v regiónoch Oravy a Kysúc, ako aj v ďalších regiónoch. Publikácia je jedným z výsledkov rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 1. októbra 2014 v priestore Bibliotéky Čaplovičiany v Dolnom Kubíne. Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje program konferencie. Príspevky siedmich autorov sú uverejnené v neskrátenom rozsahu. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou.

Oravská lesná železnica

Publikácia „Oravská lesná železnica“ sa zaoberá nielen dejinami Oravskej lesnej železnice ale najmä jej obnovou a súčasným využitím. Veľký priestor dostali jednotlivé podujatia organizované Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava v areáli železnice. Kniha je doplnená kvalitnými autorskými fotografiami z dielne Michala Pišného a archívu múzea. Vydalo ju Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v roku 2014 a vyšla v náklade 1500 kusov.

Gorali na Orave

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne vydalo v 2. polovici roka 2013 novú publikáciu Gorali na Orave, ktorá predstavovala jednu z hlavných aktivít v rámci medzinárodnej spolupráce s poľským partnerom počas projektu Gorali včera a dnes. Snahou Oravského múzea sa pri výskume a následnej tvorbe tejto publikácie stala myšlienka komplexne a zaujímavou formou priblížiť život špecifickej časti obyvateľov podhorskej oblasti Oravy cez najcharakteristickejšie znaky materiálnej a duchovnej kultúry, ktorými sa odlišujú od ostatných obyvateľov oravského regiónu (predovšetkým goralský dialekt, odev, ale aj architektúra a zvykoslovie). V publikácii boli použité informácie z pramenného materiálu, dostupnej odbornej literatúry a predovšetkým z terénnych výskumov odborných pracovníkov, ale tiež dobové a súčasné fotografie, ktoré dokumentujú pretrvávanie lokálnych tradícií.

Oravské múzeum

Prvá ucelená publikácia o historickom vývoji múzea, ktoré vzniklo v roku 1868. Text je členený na časti, ktoré charakterizujú nielen jednotlivé historické obdobia a medzníky (od roku 1868 do roku 2013), ale v rámci nich i jednotlivé formy výskumnej, odbornej, prezentačnej, publikačnej a tiež kultúrno-výchovnej či vzdelávacej činnosti. Publikácia tiež podrobnejšie predstavuje v súčasnosti verejnosti prístupné expozície ako Oravský hrad v Oravskom Podzámku, Čaplovičova knižnica, Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava a Florinov dom v Dolnom Kubíne, Múzeum oravskej dediny v Zuberci (v roku 1991 odčlenené od Oravského múzea), areál Hviezdoslavovej hájovne v Oravskej Polhore, Rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a areál Oravskej lesnej železnice v katastri obcí Oravská Lesná a Zákamenné. Zostaveniu publikácie predchádzal výskum a spracovanie všetkých dostupných archívnych prameňov a literatúry ako podkladov k jeho dejinám. Textovú časť dopĺňa množstvo dobových a súčasných fotografických dokumentov. Autorsky publikáciu pripravili pracovníci Oravského múzea.

Oravský hrad

Obrazovú publikáciu „Oravský hrad“ vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v apríli 2009 a slávnostne bola uvedená verejnosti 17. mája 2009 na Oravskom hrade. Prostredníctvom fotografií budete mať možnosť spoznať vizuálnu stránku Oravského hradu - nádhernej kamennej stavby, nielen v komplexnosti, ale i v priblížení a zachytení zaujímavých a niekedy nepovšimnutých detailov jednotlivých exteriérových a interiérových častí. Napriek tomu, že koncepcia publikácie je zameraná predovšetkým na fotografickú stránku národnej kultúrnej pamiatky, súčasťou publikácie sú i odborné texty, ktorých cieľom bolo stručne a výstižne charakterizovať jednak históriu Oravského hradu, stavebný vývoj Horného, Stredného a Dolného hradu, ale aj najkrajšie časti hradu : Kaplnku sv. Michala v Dolnom hrade, etnografickú a prírodovednú expozíciu v Strednom hrade. Texty, ktoré uvádzajú fotografie, členia publikáciu na kapitoly a sú aj v anglickej mutácii. Reprezentatívna podoba knižnej publikácie obsahuje zaujímavé historické momenty, originálne a exkluzívne fotografie Oravského hradu a zbierkových predmetov a veríme, že si určite nájde čestné miesto nielen v knižniciach milovníkov histórie. Publikácia má 160 strán a bola vytlačená v Neografii s.r.o., v Martine v náklade 3000 ks

Kurucké vojny

Jednou z aktivít mikroprojektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, kód projektu SK/FMP/03/018, Operačný program cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013, ktorý realizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Muzeom Těšínska v Českom Těšíne bol i odborný výstup z vedeckej konferencie, rovnomenného názvu, ktorí sa uskutočnila 7. 9. 2011 v priestore Rytierskej sály Oravského hradu. Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje programové členenie konferencie a odborné štúdie sú radené za sebou v troch tematických okruhoch. Príspevky jedenástich autorov, ktoré v skrátenej podobe prednášok a prezentácií odzneli na vedeckej konferencii sú v kolektívnej monografii uverejnené vo svojom pôvodnom rozsahu. Odborné príspevky, ktoré čitateľom a najmä záujemcom o históriu predkladá uvedená kolektívna monografia, sú zhodnotením a charakteristikou situácie politického, vojenského a hospodárskeho života v období kuruckých povstaní v priestore vtedajšieho Uhorska, Moravy, Sliezska a ich vplyvu na všetky vrstvy obyvateľstva. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou. Kolektívna monografia bola vydaná v decembri 2011 v náklade 500 kusov.

Oravská stolica

K najvýznamnejším dielam Mateja Bela (1684 – 1749) patria Notície, ktoré predstavujú geograficko-historické práce o veľkej časti Uhorska a o všetkých stoliciach na území Slovenska. Matejovi Belovi sa podarilo uverejniť štyri zväzky z plánovaných sedem, avšak veľká časť diela ostala po jeho smrti v rukopisoch. Do fondov Oravského múzea sa dostala kópia Belovho rukopisu Oravskej stolice v latinskom jazyku. Rukopis preložil Jozef Minárik a v roku 2001 Oravské múzeum vydalo tento preklad vrátane obrazovej prílohy s originálom latinského textu ako knižnú publikáciu. V opise stolíc zachovával Bel rovnakú štruktúru. Každú stolicu rozdelil na všeobecnú a špeciálnu časť. Všeobecná časť má dva oddiely. V prvom je opis polohy, prírody a životných podmienok stolice, v druhom charakteristika byvateľov, úradov a vznešených rodín. Špeciálna časť obsahuje historické a zemepisné opisy stolíc podľa jednotlivých okresov. Opisy sa týkajú slobodných kráľovských miest, hradov, kaštieľov, výsadných mestečiek a obcí.