O nás

Publikácie OM

Publikácie

Spájajú nás Beskydy

Publikácia "Spájajú nás Beskydy" s podtitulom Oravské a Moravsko-sliezske Beskydy je výsledkom česko-slovenskej spolupráce odborných pracovníkov Oravského múzea P. O. Hviezdoslava a Múzea Beskyd Frýdek-Místek v rámci projektu "Spájajú nás Beskydy" v programe cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ. Publikácia prezentuje geomorfologické, prírodné a kultúrne pomery oblasti Oravských a Moravsko-sliezskych Beskýd a komplexne približuje faunu, flóru a huby tohto celku. kniha čitateľovi poskytuje mnoho fotografického a obrazového materiálu z českej aj zo slovenskej strany pohoria.

Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III.

Konferencia „Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku“, ktorej prvý ročník sa uskutočnil v roku 2016 v Ružomberku, úspešne pokračovala aj v nasledujúcich rokoch. V roku 2017 bola zrealizovaná v Turzovom paláci v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici; v roku 2018 organizovalo konferenciu Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku. V zborníku sú publikované odovzdané príspevky z konferencií v rokoch 2017 a 2018, ktoré dopĺňajú príspevky z archeologických výskumov Kysuckého múzea v Čadci a Liptovského múzea v Ružomberku. Zborník obsahuje príspevky všetkých múzeí v správe Žilinského samosprávneho kraja, Archeologického ústavu SAV v Nitre, Krajského pamiatkového úradu Žilina a Banská Bystrica, Slovenského národného múzea v Martine, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Hradného múzea vo Fiľakove, súkromných archeologických spoločností VIA MAGNA, s. r. o. a Archeovýskum s. r. o. Publikácia bola financovaná z vlastných zdrojov Oravského múzea s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Viac informácií

Na oravskom salaši

História horských a podhorských oravských obcí je neodmysliteľne spätá s doosídľovaním pastierskym alebo valaským obyvateľstvom, ktoré sa rýchlo prispôsobilo miestnym prírodným a hospodársko-sociálnym podmienkam. Jeho prínosom bolo tzv. Karpatské salašníctvo, ktoré bolo popri získavaní vlny, mäsa a kože, zamerané najmä na spracúvanie ovčieho mlieka a výrobu mliečnych produktov. Postupom času sa stalo významnou súčasťou tradičného spôsobu života, ovplyvňujúcou aj ďalšie zložky kultúry. Predložená kniha patrí medzi jednu z aktivít realizovaných v rámci mikroprojektu s názvom „Na oravskom salaši“, spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, program Interreg Poľsko – Slovakia 2014 - 2020. O rozvoj nášho prírodného a kultúrneho dedičstva sa v ňom usilujeme spolu s partnerom projektu Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrycy Górnej. Podobné dejinné korene našich regiónov nás podnietili k príprave publikácie, približujúcej malú časť zo spoločného kultúrneho dedičstva – salašníctvo, vychádzajúce z histórie osídlenia na valaskom práve. V úvode knihy pripomíname postoje a informácie bádateľov z obdobia 18. – 19. storočia, hodnotiace tento významný element našej minulosti. V nasledujúcich statiach spracovaných na základe terénneho výskumu, približujeme kolobeh každodenných prác súvisiacich so spracovaním mliečnej produkcie a životom na salaši. Záverečná kapitola venovaná oravským črpákom a dreveným formám určeným na výrobu oštiepkov, podáva výklad o jednotlivých výzdobných technikách, výtvarnej symbolike, zaužívaných motívoch a pod., na základe zbierkových predmetov patriacich do správy Oravského múzea. Súčasťou predkladanej publikácie je dokumentačný katalóg prezentujúci nielen bohatosť zbierkového fondu, ale i vzácny umelecký prejav pochádzajúci z tradičného ľudového prostredia, z rúk priamych výrobcov a používateľov.

Plátenníctvo na Orave

Publikácia prináša komplexný obraz o jednom z výnimočných remeselných odvetví, ktoré mnohým domácim obyvateľom zabezpečovalo dôležitý zdroj príjmov. Región Oravy bol po Spiši druhou najvýznamnejšou výrobnou oblasťou. Organizovaný obchod s plátnom následne prinášal kapitál umožňujúci povznesenie životnej úrovne obyvateľstva. Plátenníctvo zaoberajúce sa výrobou a predajom plátna sa rozvíjalo najmä v 18. a 1. polovici 19. storočia predovšetkým v oblasti hornej Oravy. Snahou Oravského múzea bolo čitateľovi priblížiť súvisiace problematiky, ako spracovanie ľanu, domácku výrobu plátna a tradície tkáčstva nadväzujúce na rozšírenie a rozvoj farbiarskych dielní a mangľov. Plátennícka výroba bola základným východiskovým zdrojom pre spracovanie i dnes populárnej modrotlače, rozvíjajúcej sa v rámci farbiarstva. Stále živá technika farbenia textílie postavená na nanášaní negatívneho potláčania za pomoci rezervačnej zmesi, je zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Súčasťou textovej časti publikácie sú dobové i súčasné dokumentačné fotografie a katalóg modrotlačových foriem patriacich do zbierkového fondu Oravského múzea, pochádzajúcich z poslednej zaniknutej farbiarskej dielne rodiny Páltikovej z Veličnej. Publikácia patrí medzi aktivity Oravského múzea realizovaných v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK s názvom „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní“, č. 01.01.00-12-0070/16-00.

Štatisticko-topografický opis Oravského komposesorátu so zvláštnym prihliadnutím na jeho lesy

Pri príležitosti 150. výročia vzniku Múzea Oravského komposesorátu na Oravskom hrade sa Oravské múzeum rozhodlo vydať slovenský preklad nemeckej publikácie W. Rowlanda s originálnym názvom: Statistisch-topographische Beschreibung der Compossessorats – Herrschaft Árva mit besonderer Beziehung auf ihre Forste von William Rowland Oberforstmeister, ... Árva – Váralja, 1879. Selbstverlag des Verfassers. Autorom slovenského prekladu je historik Oravského múzea dr. Martin Chmelík a tento preklad bol realizovaný z originálu publikácie, ktorá sa nachádza v Štátnom archíve Žilina so sídlom v Bytči.

Viac informácií

História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemi Sądeckiej a Liptova

Jednou z odborných aktivít v medzinárodnom projekte „Pri ceste na dedine – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní“ bol odborný zborník História remesla a uchovávanie remeselných tradícii na území Oravy, Ziemi Sądeckiej a Liptova, ktorý sa stal výsledkom rovnomenného seminára. Formou zaujímavých a pútavých odborných textov sprístupnil históriu vývoja remesla nielen terajšieho, ale aj historického regiónu Oravy, tiež Liptova a Poľska. Snahou autorov bolo priblížiť a nájsť spoločné znaky vývoja remesla, spôsoby a techniky práce jednotlivých remeselných činností, ale aj niektoré odlišnosti v rámci regiónov na Slovensku a v Poľsku, ale zároveň poukázať aj na návrat tradičných remesiel a predovšetkým uchovávanie remeselných činností a zručností do súčasnosti. Zborník, ktorý vznikol zo vzájomnej medzinárodnej spolupráce viacerých slovenských a poľských kultúrnych inštitúcií, je nielen prehĺbením odborných poznatkov, ale je i vhodnou didaktickou pomôckou pri výučbe regionálnej histórie a kultúry na všetkých stupňoch škôl.

Rašeliniská na Orave

Súčasťou projektu „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ č. PLSK01.01.00-12-0052/16-00 realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020 bol dvojdňový medzinárodný seminár Rašeliniská na Orave, ktorý sa uskutočnil 20. – 21.6.2018. Seminár organizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s hlavným partnerom projektu Gminou Czarny Dunajec. Referáty, ktoré boli prezentované, sa zaoberali predovšetkým odbornými problémami, ako charakteristika vybraných rašeliniskových lokalít na Orave, ťažba rašeliny v okolí Čierneho Dunajca, unikáty prírody rašelinísk Oravsko-novotarskej kotliny, zaujímavé nálezy húb z oravských rašelinísk, bryoflóra rašelinísk Oravy, vzácne a ohrozené druhy rastlín, špecifická vegetačná diverzita na vrchoviskách Oravy, hodnotenie stavu rašelinísk v povodí Bielej Oravy, vážky, pavúky a chrobáky na vybraných rašeliniskových lokalitách Oravy, zastúpenie stavovcov a manažment rašelinísk v CHKO Horná Orava. Odborné príspevky renomovaných prírodovedcov, múzejníkov a pracovníkov štátnej ochrany prírody z obidvoch strán slovensko-poľskej hranice poukázali na to, že rašeliniská sú charakteristickými prvkami prírodného prostredia Oravy o čom svedčí početnosť a plošné rozšírenie týchto lokalít. Vznik rašelinísk siaha do obdobia po skončení poslednej doby ľadovej a viaceré už zanikli v dôsledku ťažby rašeliny a zásahov do vodného režimu, alebo boli zatopené vodami Oravskej priehrady. Predstavujú jeden z najkyslejších a na živiny najchudobnejších ekosystémov, vynikajú rozmanitosťou druhov rastlín a živočíchov, plnia v prírode funkciu zásobárne vody, regulujú extrémy počasia, znižujú vplyv skleníkového efektu. Väčšina z nich už v minulosti patrila k chráneným územiam, dnes sú chránenými územiami európskeho významu a nájdeme ich zapísané aj v zozname medzinárodne významných mokradí. Jednotlivé referáty zo seminára tvoria základ tejto publikácie určenej širokej odbornej i laickej verejnosti. Publikácia je nepredajná.

Advokát Pavol Országh Hviezdoslav

Verejnosť vníma Hviezdoslava ako jedného z najvýznamnejších slovenských poetov, čomu boli prispôsobené rôzne publikácie a štúdie venujúce sa Hviezdoslavovej osobe. Málokto však má znalosti o jeho civilnom povolaní. Hviezdoslavove právnické spisy, ktoré sa nachádzajú v Oravskom múzeu, zaujali v druhej polovici minulého storočia advokáta Štefana Janča. Rukopisný materiál z jeho výskumu, datovaný do roku 1980, je uložený v Archíve literatúry a umenia v Martine. O niekoľko desaťročí objavil túto rukopisnú prácu JUDr. Peter Kerecman, PhD., ktorý sa venuje histórii advokácie.Vďaka JUDr. Petrovi Kerecmanovi, PhD. a Slovenskej advokátskej komore, vyšla práca Štefana Janča v roku 2013 aj knižne. Išlo o nepredajné vydanie, preto sa Oravské múzeum v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou rozhodlo v roku 2017 pripraviť druhé vydanie tejto zaujímavej publikácie, ktorá bude dostupná pre širokú verejnosť.

Viac informácií

Hájnikova žena

Azda najznámejšie Hviezdoslavovo dielo púta pozornosť vydavateľov už viac ako 130 rokov. Napriek tomu, že Hviezdoslavov jazyk považuje široká verejnosť za ťažký, stále existuje skupina čitateľov, ktorú toto dielo osloví. Svedčí o tom aj fakt, že bola vydaná v rôznych vydavateľstvách viac ako tridsaťpäťkrát a to nielen v slovenskom jazyku.Vďaka Fondu na podporu umenia sme v roku 2017 vydali toto unikátne dielo doplnené ilustráciami významného akademického maliara Martina Benku, ktoré zvyšujú celkovú umeleckú hodnotu tohto diela.

Viac informácií

Orava bez hraníc

Publikácia prezentuje dlhý komplexný vývoj územia, ktoré síce v minulosti historicky i faktograficky patrilo k regiónu Orava a bolo súčasťou Slovenska, ale po roku 1919 sa na základe plebiscitu stalo súčasťou Poľska. Najväčší rozmach v celkovom kontexte osídlenia oravského regiónu sa prejavil v období, keď sa Oravský hrad a k nemu prislúchajúce panstvo stalo súčasťou majetku významného rodu Thurzovcov. Práve v tomto období, v prvej polovici 16. storočia, vznikali i sídla, ktoré sa stali hlavnou témou vydanej publikácie. Lokality, ktoré sa v najstaršej histórii vyvíjali a postupne budovali na plnohodnotné dediny na území pôvodnej Oravskej stolice a panstva, boli historicky s Oravou späté až do prelomového roka 1919, ktoré v súčasnosti sú už neoddeliteľnou časťou Poľska, ale ktorých obyvatelia stále pociťujú ten dávny vzťah k rodným koreňom na slovenskom území a až do súčasnosti sa snažia udržiavať a rozvíjať tradície z minulosti, slovenskú reč a kultúru.

Viac informácií

Novoveké opevnenia na území Oravy a Kysúc

Uhorské protihabsburské stavovské povstania v 17. a 18. storočí predstavujú fenomén, ktorého priebeh a dôsledky tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín nášho kraja. Kurucké vojny výrazne ovplyvnili nielen mocenskopolitické aspekty vývoja v Uhorsku, ale zásadným spôsobom zasiahli aj do hospodárskeho a sociálneho života šľachty a poddaných obyvateľov. Jedným z neprehliadnuteľných dôsledkov stavovských nepokojov bola výstavba rozsiahlych opevnení, ktoré sa zachovali v regiónoch Oravy a Kysúc, ako aj v ďalších regiónoch. Publikácia je jedným z výsledkov rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 1. októbra 2014 v priestore Bibliotéky Čaplovičiany v Dolnom Kubíne. Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje program konferencie. Príspevky siedmich autorov sú uverejnené v neskrátenom rozsahu. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou.

Viac informácií

Oravská lesná železnica

Publikácia „Oravská lesná železnica“ sa zaoberá nielen dejinami Oravskej lesnej železnice ale najmä jej obnovou a súčasným využitím. Veľký priestor dostali jednotlivé podujatia organizované Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava v areáli železnice. Kniha je doplnená kvalitnými autorskými fotografiami z dielne Michala Pišného a archívu múzea.

Viac informácií

Gorali na Orave

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne vydalo v 2. polovici roka 2013 novú publikáciu Gorali na Orave, ktorá predstavovala jednu z hlavných aktivít v rámci medzinárodnej spolupráce s poľským partnerom počas projektu Gorali včera a dnes. Snahou Oravského múzea sa pri výskume a následnej tvorbe tejto publikácie stala myšlienka komplexne a zaujímavou formou priblížiť život špecifickej časti obyvateľov podhorskej oblasti Oravy cez najcharakteristickejšie znaky materiálnej a duchovnej kultúry, ktorými sa odlišujú od ostatných obyvateľov oravského regiónu (predovšetkým goralský dialekt, odev, ale aj architektúra a zvykoslovie). V publikácii boli použité informácie z pramenného materiálu, dostupnej odbornej literatúry a predovšetkým z terénnych výskumov odborných pracovníkov, ale tiež dobové a súčasné fotografie, ktoré dokumentujú pretrvávanie lokálnych tradícií.

Oravské múzeum

Prvá ucelená publikácia o historickom vývoji múzea, ktoré vzniklo v roku 1868. Text je členený na časti, ktoré charakterizujú nielen jednotlivé historické obdobia a medzníky (od roku 1868 do roku 2013), ale v rámci nich i jednotlivé formy výskumnej, odbornej, prezentačnej, publikačnej a tiež kultúrno-výchovnej či vzdelávacej činnosti. Publikácia tiež podrobnejšie predstavuje v súčasnosti verejnosti prístupné expozície ako Oravský hrad v Oravskom Podzámku, Čaplovičova knižnica, Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava a Florinov dom v Dolnom Kubíne, Múzeum oravskej dediny v Zuberci (v roku 1991 odčlenené od Oravského múzea), areál Hviezdoslavovej hájovne v Oravskej Polhore, Rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a areál Oravskej lesnej železnice v katastri obcí Oravská Lesná a Zákamenné. Zostaveniu publikácie predchádzal výskum a spracovanie všetkých dostupných archívnych prameňov a literatúry ako podkladov k jeho dejinám. Textovú časť dopĺňa množstvo dobových a súčasných fotografických dokumentov. Autorsky publikáciu pripravili pracovníci Oravského múzea.

Viac informácií

Oravský hrad

Obrazovú publikáciu „Oravský hrad“ vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v apríli 2009 a slávnostne bola uvedená verejnosti 17. mája 2009 na Oravskom hrade. Prostredníctvom fotografií budete mať možnosť spoznať vizuálnu stránku Oravského hradu - nádhernej kamennej stavby, nielen v komplexnosti, ale i v priblížení a zachytení zaujímavých a niekedy nepovšimnutých detailov jednotlivých exteriérových a interiérových častí. Napriek tomu, že koncepcia publikácie je zameraná predovšetkým na fotografickú stránku národnej kultúrnej pamiatky, súčasťou publikácie sú i odborné texty, ktorých cieľom bolo stručne a výstižne charakterizovať jednak históriu Oravského hradu, stavebný vývoj Horného, Stredného a Dolného hradu, ale aj najkrajšie časti hradu : Kaplnku sv. Michala v Dolnom hrade, etnografickú a prírodovednú expozíciu v Strednom hrade. Texty, ktoré uvádzajú fotografie, členia publikáciu na kapitoly a sú aj v anglickej mutácii. Reprezentatívna podoba knižnej publikácie obsahuje zaujímavé historické momenty, originálne a exkluzívne fotografie Oravského hradu a zbierkových predmetov a veríme, že si určite nájde čestné miesto nielen v knižniciach milovníkov histórie.

Viac informácií

Kurucké vojny

Jednou z aktivít mikroprojektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, kód projektu SK/FMP/03/018, Operačný program cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013, ktorý realizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Muzeom Těšínska v Českom Těšíne bol i odborný výstup z vedeckej konferencie, rovnomenného názvu, ktorí sa uskutočnila 7. 9. 2011 v priestore Rytierskej sály Oravského hradu. Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje programové členenie konferencie a odborné štúdie sú radené za sebou v troch tematických okruhoch. Príspevky jedenástich autorov, ktoré v skrátenej podobe prednášok a prezentácií odzneli na vedeckej konferencii sú v kolektívnej monografii uverejnené vo svojom pôvodnom rozsahu. Odborné príspevky, ktoré čitateľom a najmä záujemcom o históriu predkladá uvedená kolektívna monografia, sú zhodnotením a charakteristikou situácie politického, vojenského a hospodárskeho života v období kuruckých povstaní v priestore vtedajšieho Uhorska, Moravy, Sliezska a ich vplyvu na všetky vrstvy obyvateľstva. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou. Kolektívna monografia bola vydaná v decembri 2011 v náklade 500 kusov.

Oravská stolica

K najvýznamnejším dielam Mateja Bela (1684 – 1749) patria Notície, ktoré predstavujú geograficko-historické práce o veľkej časti Uhorska a o všetkých stoliciach na území Slovenska. Matejovi Belovi sa podarilo uverejniť štyri zväzky z plánovaných sedem, avšak veľká časť diela ostala po jeho smrti v rukopisoch. Do fondov Oravského múzea sa dostala kópia Belovho rukopisu Oravskej stolice v latinskom jazyku. Rukopis preložil Jozef Minárik a v roku 2001 Oravské múzeum vydalo tento preklad vrátane obrazovej prílohy s originálom latinského textu ako knižnú publikáciu. V opise stolíc zachovával Bel rovnakú štruktúru. Každú stolicu rozdelil na všeobecnú a špeciálnu časť. Všeobecná časť má dva oddiely. V prvom je opis polohy, prírody a životných podmienok stolice, v druhom charakteristika byvateľov, úradov a vznešených rodín. Špeciálna časť obsahuje historické a zemepisné opisy stolíc podľa jednotlivých okresov. Opisy sa týkajú slobodných kráľovských miest, hradov, kaštieľov, výsadných mestečiek a obcí.

Viac informácií