O nás

Organizácia

Kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov organizácie

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Sídlo organizácie

Hviezdoslavovo námestie č. 7, 02601 Dolný Kubín

Štatutárny orgán

Riaditeľ – PaedDr. Mária Jagnešáková

Forma hospodárenia

Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

Cieľ

Základným poslaním Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (ďalej len múzeum) je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na územie regiónu Orava. Múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.

Múzeum plní úlohu:
Na základe vedeckých a múzejných výskumov buduje zbierkový fond hmotných dokumentov o prírode a spoločnosti ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva, so zameraním na región Oravy a život a dielo P. O. Hviezdoslava, spravuje historický knižničný fond Čaplovičovej knižnice, eviduje a dokumentuje zbierkový fond a spolupracuje pri budovaní centrálnej evidencie múzejných zbierok v SR, ochraňuje, odborne spracováva, reštauruje a spravuje zbierkový fond.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.