O nás

Organizácia

Kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov organizácie

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Sídlo organizácie

Hviezdoslavovo námestie č. 7, 02601 Dolný Kubín

Štatutárny orgán

Riaditeľ – PaedDr. Mária Jagnešáková

Forma hospodárenia

Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

Cieľ

Základným poslaním Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (ďalej len múzeum) je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na územie regiónu Orava. Múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.

Múzeum plní úlohu:
Na základe vedeckých a múzejných výskumov buduje zbierkový fond hmotných dokumentov o prírode a spoločnosti ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva, so zameraním na región Oravy a život a dielo P. O. Hviezdoslava, spravuje historický knižničný fond Čaplovičovej knižnice, eviduje a dokumentuje zbierkový fond a spolupracuje pri budovaní centrálnej evidencie múzejných zbierok v SR, ochraňuje, odborne spracováva, reštauruje a spravuje zbierkový fond.

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.