O nás

Organizácia

Kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov organizácie

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

Sídlo organizácie

027 41 Oravský Podzámok č.9

IČO: 36145106

DIČ: 2021437913

Štatutárny orgán

Riaditeľ – PaedDr. Mária Jagnešáková

Forma hospodárenia

Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

 

Cieľ

Základným poslaním Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (ďalej len múzeum) je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na územie regiónu Orava. Múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.

Múzeum plní úlohu

Na základe vedeckých a múzejných výskumov buduje zbierkový fond hmotných dokumentov o prírode a spoločnosti, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva, so zameraním na región Oravy a život a dielo P. O. Hviezdoslava, spravuje historický knižničný fond Čaplovičovej knižnice, eviduje a dokumentuje zbierkový fond a spolupracuje pri budovaní centrálnej evidencie múzejných zbierok v SR, ochraňuje, odborne spracováva, reštauruje a spravuje zbierkový fond.

Plán rozvoja múzea

  • Zabezpečenie ochrany pamiatok v správe múzea a ich zachovanie pre budúce generácie.
  • Zvyšovanie povedomia o historickom a kultúrnom význame pamiatok v správe Oravského múzea v regionálnom i európskom kontexte.
  • Realizácia výskumnej a vedeckej činnosti odborných pracovníkov múzea na plánovaných výskumných úlohách a prezentácia ich výsledkov.
  • Správa a ochrana zbierkového fondu múzea (akvizícia predmetov, ktoré absentujú v zbierkovom fonde, alebo ho dopĺňajú a zhodnocujú), chronologická a druhostupňová evidencia zbierkových predmetov a ich postupná elektronická evidencia, reštaurovanie zbierkových predmetov (vo vlastnej réžii a dodávateľsky), konzervovanie a realizácia vhodného uloženia zbierok v depozitároch.
  • Skvalitnenie marketingových aktivít a ponúk pre návštevníkov múzea a propagácia lokality ako udržateľnej turistickej destinácie.