O nás

Organizácia

Kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov organizácie

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

Sídlo organizácie

027 41 Oravský Podzámok č.9

Štatutárny orgán

Riaditeľ – PaedDr. Mária Jagnešáková

Forma hospodárenia

Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

Cieľ

Základným poslaním Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (ďalej len múzeum) je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na územie regiónu Orava. Múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.

Múzeum plní úlohu:
Na základe vedeckých a múzejných výskumov buduje zbierkový fond hmotných dokumentov o prírode a spoločnosti ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva, so zameraním na región Oravy a život a dielo P. O. Hviezdoslava, spravuje historický knižničný fond Čaplovičovej knižnice, eviduje a dokumentuje zbierkový fond a spolupracuje pri budovaní centrálnej evidencie múzejných zbierok v SR, ochraňuje, odborne spracováva, reštauruje a spravuje zbierkový fond.