O nás

Časová os

Časová os vytvorená v roku 2018.

 • Vznik Učenej spoločnosti milovníkov knižnice Vavrinca Čaploviča

  1839

  Na základe daru rozsiahlej zbierky kníh a rôznych historických predmetov zo súkromnej zbierky Vavrinca Čaploviča Oravskej stolici sa utvorila v Dolnom Kubíne Učená spoločnosť milovníkov knižnice Vavrinca Čaploviča, ktorá pôsobila do roku 1858. Zameriavala sa predovšetkým na odbornú a osvetovú činnosť a jej členovia prispievali finančnými darmi alebo dopĺňali tvoriace sa fondy knižnice ďalšími predmetmi.

 • Gróf Edmund Zichy na poste riaditeľa Oravského komposesorátu

  1862

  Gróf Edmund Ziči (Zichy) sa stal riaditeľom Oravského komposesorátu a začal s reorganizáciou celej jeho štruktúry. Výkonom plánovaných zmien poveril lesmajstra Wiliama Rowlanda a právnou agendou Mikuláša Kubínyiho, ktorý neskôr vykonával aj funkciu archivára. Wiliam Rowland pri zaškoľovaní pracovníkov využíval názorné pomôcky – preparáty živočíchov a drevené modely technických zariadení a stavieb, ktoré reálne existovali na území Oravského komposesorátu.

 • Prvá myšlienka založenia múzea

  1867

  Wiliam Rowland prezentoval drevené modely na hospodárskej výstave v Budapešti, čo bolo prvým podnetom myšlienky na založenie múzea, využitia vystavených exponátov na prezentáciu oravskej histórie a prírody.

  Viac informácií
 • Múzeum Oravského panstva na Oravskom hrade

  1868

  V priestoroch Oravského hradu bolo sprístupnené Múzeum Oravského panstva, neskôr Oravského komposesorátu. Mecenášom a podporovateľom múzea sa stal gróf Edmund Ziči. Najpočetnejšie boli spočiatku zastúpené zoologické a lesnícke zbierky, pracovné náradie a modely technických zariadení, na budovaní ktorých sa podieľali Wiliam Rowland, Jozef Guber a Anton Kocyan. Archeologickým výskumom sa zaoberal Mikuláš Kubínyi. Komposesorátne zbierky tvoril i nábytok prevezený z kaštieľa vo Veličnej, predmety hradnej zbrojnice, numizmatická zbierka a inventár hradnej kaplnky. V neskoršom období boli zbierky obohatené o ďalšie predmety z oblasti histórie a etnografie.

 • Jozef Pálffy na poste riaditeľa Oravského komposesorátu

  1906

  V priestore strednej časti Oravského hradu sa z rozhodnutia vtedajšieho riaditeľa Oravského komposesorátu Jozefa Pálfiho (Pálffy) uskutočnila romantická prestavba interiérov Korvínovho paláca. Jednotlivé miestnosti boli doplnené replikami dobového nábytku a približovali návštevníkom stredoveký spôsob bývania šľachty v hradných priestoroch.

 • Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne

  1911

  Fond Čaplovičovej knižnice bol premiestnený do novej budovy na námestí v Dolnom Kubíne (Hviezdoslavovo námestie 7)

 • PRVÁ SVETOVÁ VOJNA

  1914 - 1918

  Prvá svetová vojna výrazne obmedzila plánovanú rekonštrukciu Oravského hradu. Činnosť múzea bola dočasne pozastavená.

 • Výzva k obnoveniu muzeálnej činnosti na Orave

  1924

  Rozvoj múzejníctva na Orave podnietil Pavol Florek, ktorý vydal a neskôr uverejnil v týždenníku Orava výzvu k obnoveniu muzeálnej činnosti na Orave a k záchrane všetkých cenných historických, etnografických, prírodovedných a archívnych materiálov z Oravy. Zozbierané predmety boli uložené v budove Čaplovičovej knižnice v presklených vitrínach.

 • Spolok Oravského múzea so sídlom v Dolnom Kubíne

  1925

  V Oravskom Podzámku sa zišli obnovitelia muzeálnej činnosti na Orave a založili Spolok Oravského múzea so sídlom v Dolnom Kubíne. Čestným predsedom sa stal Mikuláš Kubínyi a predsedom Štefan Haluška, tajomníkom Pavol Florek, správcom a kustódom Ján Smetana. Stanovy spolku boli schválené v roku 1927. Po odchode Pavla Floreka z Oravy činnosť spolku postupne utíchla a definitívne zanikla po vypuknutí 2. svetovej vojny.

 • Literárne múzejníctvo na Orave

  1932

  História literárneho múzejníctva sa na Orave začala, keď po smrti vdovy po básnikovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi boli niektoré predmety z jeho pozostalosti prenesené do Čaplovičovej knižnice a uložené v jej priestoroch.

 • DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

  1939 - 1945

 • Zánik Oravského komposesorátu

  1945

  Po skončení 2. svetovej vojny zanikol Oravský komposesorát. Majetok prevzal štátny podnik Riaditeľstvo štátnych lesov so sídlom v Oravskom Podzámku. Do pôsobnosti spadal i Oravský hrad a tiež bývalé komposesorátne múzeum. Vytvorením národného podniku Štátne lesy sa Oravský hrad a v ňom situované múzeum stali jeho súčasťou.

 • Pavol Čaplovič na poste riaditeľa Oravského múzea

  1953

  Riaditeľom múzea sa stal Pavol Čaplovič. V priestore Oravského hradu sa etablovalo vlastivedné múzeum s celooravskou pôsobnosťou a súčasne sa začalo s generálnou rekonštrukciou Oravské hradu.

 • Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava

  1954

  Dňa 13. novembra 1954, v deň 33. výročia Hviezdoslavovho pohrebu, bolo slávnostne otvorené Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava. Pre literárne múzeum boli vyčlenené priestory v budove Čaplovičovej knižnice. Externým riaditeľom bol Vladimír Čaplovič, neskôr ho nahradila neter Hviezdoslavovej manželky Elena Hegerová–Nováková. Knižničný fond Čaplovičovej knižnice bol umiestnený v prízemí budovy.

 • Oravské vlastivedné múzeum

  1954

  Okresný národný výbor (ONV) v Dolnom Kubíne premenoval múzeum, ktoré sídlilo na Oravskom hrade na Oravské vlastivedné múzeum. Múzeum fungovalo v zriaďovateľskej pôsobnosti Odboru kultúry ONV v Dolnom Kubíne.

 • Obnovený hrad s novými expozíciami

  1968

  Pri príležitosti 100. výročia vzniku múzea boli priestory Oravského hradu i s novými expozíciami slávnostne sprístupnené širokej verejnosti.

 • Nová expozícia v Zuberci

  1975

  MOD Zuberec prezentuje návštevníkom tradičnú ľudovú architektúru a spôsob života obyvateľov Oravy.

  Viac informácií
 • Nová expozícia v Oravskej Polhore

  1979

  Verejnosti bola sprístupnená literárna expozícia v hájovni v Rovniach pod Babou horou, ktorá tvorila súčasť Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Ide o expozíciu venovanú dielu Hájnikova žena, básnika P. O. Hviezdoslava. Expozícia predstavuje prostredie, v ktorom dielo vznikalo a približuje dielo od jeho vzniku až po odraz v iných umeniach – divadelnom, filmovom a výtvarnom.

 • Peter Škrabák na poste riaditeľa

  1980

  Na základe uznesenia Rady ONV v Dolnom Kubíne sa s platnosťou od 1. januára 1980 uskutočnilo spojenie Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Oravského vlastivedného múzea v Oravskom Podzámku do jedného múzea pod názvom Oravské múzeum so sídlom v Dolnom Kubíne. Do funkcie riaditeľa bol menovaný Peter Škrabák, pôvodne riaditeľ samostatného Literárneho múzea. Dovtedajší riaditeľ múzea v Oravskom Podzámku, Pavol Čaplovič, požiadal v roku 1979 o uvoľnenie z funkcie a odišiel do dôchodku.

 • Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

  1983

  Na základe Uznesenia Rady ONV v Dolnom Kubíne bol zmenený názov múzea na Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorý Oravské múzeum nesie do súčasnosti.

 • Nová expozícia v Jasenovej

  1983

  Pamätný dom Martina Kukučína v obci Jasenová bol v tomto roku prevedený do správy Oravského múzea. Dom bol postavený v roku 1856 a spolu s hospodárskymi budovami tvorí uzavretý celok, ktorý svojím vnútorným i vonkajším vzhľadom sprítomňuje prostredie, v ktorom sa narodil a vyrastal známy slovenský prozaik.

 • Peter Huba na poste riaditeľa

  1985

  Zmena na poste riaditeľa Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Po odchode Petra Škrabáka sa funkcie riaditeľa ujal prom. hist. Peter Huba.

 • Nová expozícia v Oravskom Podzámku

  1985

  Pri príležitosti 40. výročia oslobodenia Československa a 40. výročia Slovenského národného povstania bola slávnostne otvorená expozícia Revolučné tradície oravského ľudu, situovaná v rekonštruovanej renesančnej budove v Oravskom Podzámku. Tematicky bola rozdelená na tri časti, charakterizujúce históriu a život regiónu Oravy v časovom rozpätí feudalizmu, kapitalizmu a socializmu. Pred začiatkom budovania expozície, objekt využívala Oravská galéria (do 1970).

 • Oravská lesná železnica v Oravskej Lesnej

  1988

  Oravské múzeum získalo do svojej správy bezplatným prevodom areál Oravskej lesnej železnice v Oravskej Lesnej, kde po plánovaných rekonštrukciách chcelo sprístupniť nielen trať ale i expozíciu ťažby a dopravy dreva.

 • 1990

  Ministerstvo kultúry ako zriaďovateľ

  Oravské múzeum prešlo pod zriaďovateľskú pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 • Expozícia v Zuberci v správe obce Zuberec

  1991

  Na základe žiadosti Obecného úradu v Zuberci a rozhodnutia Ministerstva kultúry SR došlo k odčleneniu nehnuteľného majetku Múzea Oravskej dediny v Zuberci pod správu obce Zuberec. Zbierkové predmety, prezentované v jednotlivých expozíciách Múzea oravskej dediny, zostali v správe Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne do súčasnosti.

 • Dušan Karaska na poste riaditeľa

  1992

  Zmena na poste riaditeľa Oravského múzea, keď vo funkcii prom. hist. Petra Hubu vystriedal RNDr. Dušan Karaska.

 • Oravské múzeum so sídlom v Oravskom Podzámku

  1993

  Novou zriaďovacou listinou pre Oravské múzeum sa zmenilo sídlo múzea, ktorým sa stal Oravský Podzámok.

 • Florinov dom

  1996

  Oravské múzeum prevzalo do svojej správy Farbiarsky dom v Dolnom Kubíne, v ktorom v období rokov 1953-1973 žil básnik, publicista, diplomat a osvetový pracovník T. H. Florin, vďaka čomu sa tento objekt označuje ako Florinov dom. Priestory Florinovho domu mali slúžiť na výstavné účely múzea.

 • Oravské kultúrne centrum ako zriaďovateľ

  1996

  V rámci snáh štátnych organizácií o vytvorenie jednotnej siete integrovaných centier, zastrešujúcich kultúrne inštitúcie, bolo na Orave zriadené Oravské kultúrne centrum. Pod pôsobnosť OKC spadali Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Oravská galéria, Oravská knižnica, Oravské osvetové stredisko a novozaložený Oravský hudobný kabinet. Na čele OKC bol Ministerstvom kultúry SR menovaný intendant RNDr. Dušan Karaska. Ministerstvo kultúry SR previedlo všetky právomoci a správu príslušných organizácií na Krajský úrad v Žiline.

 • Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ

  2002

  Na základe novej zriaďovateľskej listiny prešlo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pod zriaďovateľskú pôsobnosť Žilinského samosprávneho kraja. Sídlom múzea sa stal Dolný Kubín.

 • Mária Jagnešáková na poste riaditeľky

  2003

  Zmena vo funkcii riaditeľa Oravského múzea. Novou riaditeľkou sa stala PaedDr. Mária Jagnešáková.

 • Rekonštrukcia Kaplnky sv. Michala

  2003

  V roku 2003 múzeum pristúpilo k rekonštrukcii Kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade.

 • Nová éra Oravskej lesnej železnice

  2005

  Na základe schválené projektu revitalizácie lesnej úzkorozchodnej železnice, spolufinancovaného Európskou úniou, začalo Oravské múzeum s rekonštrukciou oravskej časti lesnej železnice. Rekonštrukcia bola ukončená v roku 2007.

 • Pamiatka roka na Oravskom hrade

  2006

  Slávnostné otvorenie zreštaurovanej Kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade. Za kvalitnú pamiatkovú obnovu kaplnky získalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava ocenenie „Pamiatka roka 2006“.

  Viac informácií
 • Stredný hrad na Oravskom hrade v novom šate

  2007

  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava slávnostne otvorilo a širokej verejnosti sprístupnilo vynovenú prírodovednú a etnografickú expozíciu v priestoroch Stredného hradu na Oravskom hrade.

 • Oravská lesná železnica opäť v prevádzke

  2008

  Pri príležitosti 90. výročia vybudovania Oravskej lesnej železnice, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava slávnostne sprístupnilo verejnosti obnovenú trať Oravskej lesnej železnice zo stanice Tanečník do sedla Beskyd. Zároveň bola v areáli stanice Tanečník sprístupnená nová expozícia, venovaná histórii lesnej železnice, spracovaniu a doprave dreva, expozícia rušňového, vozového parku a dopravných prostriedkov pre transport nákladov a osôb a tiež zábavný detský park.

 • Nová expozícia v Dolnom Kubíne

  2009

  Pri príležitosti 170. výročia založenia Čaplovičovej knižnice bola slávnostne otvorená nová expozícia venovaná unikátnemu zachovanému fondu jej zakladateľa Vavrinca Čaploviča z Jasenovej. Expozícia Čaplovičovej knižnice je umiestnená v priestore budovy Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne a návštevníci majú možnosť prostredníctvom krátkych charakteristík a ukážok titulných strán a príloh získať prehľad o všetkých vedných odboroch zastúpených v knižničnom fonde.

 • Etnografická expozícia oficiálne dokončená

  2009

  Oravské múzeum sprístupnilo druhú časť etnografickej expozície v priestore Dubovského paláca, ktorá je venovaná oravským zemanom. Tretia časť etnografickej expozície slúži ako polyfunkčný priestor pre realizáciu tematických výstav.

 • Dom M. Kukučína v novom šate

  2010

  Oravské múzeum verejnosti sprístupnilo rekonštruovaný objekt rodného domu Martina Kukučína v obci Jasenová, vrátane obnovenej expozície.

 • Parná lokomotíva Gontkulák opäť premáva

  2011

  Oravské múzeum dalo do užívania zrekonštruovanú parnú lokomotívu z medzivojnového obdobia „Gontkulák“, ktorá pôvodne premávala na trati Oravskej lesnej železnice.

 • Citadela Oravského hradu približuje dávnu históriu regiónu

  2012

  V priestoroch Citadely Oravského hradu bola dokončená nová, Archeologická expozícia. Prvá časť expozície chronologicky prezentuje archeologické nálezy a artefakty od doby kamennej až po 13. storočie. Druhá časť expozície dokumentuje archeologický výskum Oravského hradu, jeho výsledky a objavy, osobnosti archeológie a súčasný proces pamiatkovej obnovy hradného areálu.

 • Stála expozícia venovaná oravskému spisovateľovi

  2012

  Pri príležitosti 30. výročia úmrtia spisovateľa Mila Urbana sprístupnilo Oravské múzeum trvalú expozíciu venovanú životu a dielu tejto osobnosti. Expozícia nahradila dočasnú výstavu v objekte hospodárskej budovy v areáli Hviezdoslavovej hájovne v Oravskej Polhore.

 • Nová expozícia v Oravskej Lesnej

  2013

  Sprístupnenie novej expozície v priestore goralskej drevenice v areáli sedla Beskyd v rámci európskeho medzinárodného projektu Gorali včera a dnes. Zrubový objekt prezentuje hodnoty ľudového staviteľstva v goralskej oblasti a zároveň tradičnú kultúru bývania oravských Goralov.

 • Mediatéka na Oravskom hrade

  2015

  V priestore Citadely Oravského hradu bola slávnostne sprístupnená nová expozícia pod názvom Mediatéka. Svojím stvárnením v podobe filmového kotúča prezentuje filmové produkcie realizované na Oravskom hrade do roku 2014. Ústredný motív expozície je zameraný na film Nosferatu z roku 1922.

 • Klenoty Oravského hradu v novej expozícii

  30. apríl 2016

  Slávnostné sprístupnenie zreštaurovaných priestorov prízemia Thurzovho paláca ako expozície Klenotnica Oravského hradu. Expozícia prezentuje vzácne predmety zbierkového fondu Oravského múzea ako sú napríklad súbory hrobových textílií zo 17. storočia alebo renesančný zlatý prsteň z rovnakého obdobia.

  Viac informácií
 • Nová expozícia v Zuberci

  2017

  V priestoroch kópie zemianskej kúrie z Vyšného Kubína v areáli Múzea oravskej dediny v Zuberci sprístupnilo Oravské múzeum novú expozíciu s názvom Oravské zemianstvo. Jej návštevníci sa majú možnosť oboznámiť s históriou, životom a kultúrou oravských zemianskych rodov.