Späť

Zhasíname Oravský hrad

Oravský Podzámok, 15.2.2022 –  Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, má v správe viacero historických objektov v zozname NKP. Oravské múzeum sa plne pripája k protestu proti presunu kompetencií stavebných úradov na pamiatkové úrady.
Už v súčasnosti sú na pamiatkové úrady kladené vysoké nároky, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pamiatkového fondu. Predstavujú výkon špecializovanej štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, ktorý tvorí súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktorými sú kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Mnohé z nich sú zapísané do Zoznamu svetového dedičstva.
„Pamiatky chránime najmä kvôli hodnotám, ktoré sú nositeľom cenného autentického odkazu minulosti, sú súčasťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov. Zachovanie a prezentovanie všetkých týchto hodnôt, ktorých nositeľmi pamiatky sú, je jedným z hlavných cieľov ich ochrany. Základným predpokladom uvedomelej ochrany pamiatok je nielen ich poznanie, ale najmä pochopenie ich hodnoty a pochopenie našej povinnosti túto hodnotu zachovať a odovzdať nasledujúcim generáciám,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková
Ochrana pamiatok je deklarovaná ako verejný záujem, preto má štát na jej zabezpečenie vytvorené špecializované odborné zložky. Všeobecne platí, že každá pamiatka, s ohľadom na jej vývoj a stav zachovania hodnôt, je jedinečná. Z tohto dôvodu musí byť posudzovaná individuálne, rovnako ako každý plánovaný zámer a zásah do nej.
Schválenie návrhu nového stavebného zákona, podľa ktorého by špeciálne stavebné úrady vrátane pamiatkových úradov, mali ďalšie povinnosti vo veciach vydávania rozhodnutí, kolaudácie, výkonu štátneho stavebného dohľadu, vrátane riešenia priestupkov, ukladania pokút za správne delikty a kontrol prevádzky stavieb, môže spôsobiť na úrovni pamiatkových úradov pokles úrovne vysoko špecializovaných odborných činností, ktoré si ochrana kultúrno-historických pamiatok vyžaduje, ako aj obmedzenie časového priestoru, personálneho obsadenia potrebného na zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva.

Na znak podpory tejto symbolickej protestnej akcie dňa 15. 2. 2022 o 19. hodine vypíname nočné osvetlenie Oravského hradu.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk