Späť

Vyhodnotenie turistickej sezóny 2017 v Oravskom múzeu

Návštevnosť

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, zaznamenalo v kalendárnom roku 2017 výrazný nárast počtu návštevníkov vo svojich 9 expozíciách. V roku 2017 všetky expozície múzea navštívilo 268 228 turistov, čo je nárast o cca 10,12% oproti predchádzajúcemu obdobiu. Najnavštevovanejšou expozíciou bol opäť Oravský hrad , ktorý navštívilo 193 196 návštevníkov a v porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali nárast o 5,5%. V poslednom období návštevníci prejavili veľký záujem aj Oravskú lesnú železnicu, ktorej návštevnosť z roka na rok stúpa. Minulý rok ju navštívilo 39 763 návštevníkov, čo je o 5,5% viac . Od otvorenia Oravskej lesnej železnice v máji 2008 sa návštevnosť zvýšila o 62,45 %. Návštevnosť ďalších expozícii Oravského múzea bola : Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava (7 375), Pamätný dom M. Kukučina (6189), Expozícia Hájnikovej ženy (3395), Expozícia Život a dielo Mila Urbana (2696), Expozícia Čaplovičovej knižnice (3130), Pamätný dom T. H. Florina (1 398), expozícia Oravské zemianstvo (11 260). Prvé miesto v návštevnosti na Oravskom hrade podľa národnosti patrí domácemu obyvateľstvu 84,71%, nasledujú Poliaci 7,82%, Česi 3,38%, Maďari 1,57%, Rusi 0,49% ,ostatné národnosti Fínsko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Japonsko, Izrael, Kanada a pod.

Štatistické zaujímavosti

 • Najnavštevovanejším mesiacom na Oravskom hrade bol mesiac august s návštevnosťou 49 067 návštevníkov.
 • Z celkového podielu ročnej návštevnosti Oravského hradu pripadá na mesiace júl-august 46,97% návštevníkov.
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas celého roka bola 585 návštevníkov.
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas mesiacov júl-august bola 1535 návštevníkov.
 • Z troch možných okruhov si návštevníci Oravského hradu vybrali : Základný okruh 76,70%, Veľký okruh 19,84% a Malý okruh 3,46%.
 • Najnavštevovanejším podujatím na Oravskom hrade – Deň v stredoveku 2682 návštevníkov.

Dianie a novinky

 • Výročia – v roku 2017 si múzeum pripomenulo viacero významných výročí: 450. výročie narodenia Juraja Thurza, 500 rokov reformácie, 140 rokov od úmrtia Janka Matúšku.
 • Orava bez hraníc – Oravské múzeum uviedlo do života v Národnom múzeum v Krakove zaujímavú publikáciu Orava bez hraníc venovanú slovenským obciam pričleneným po roku 1945 k Poľsku.
 • Gontkulák – po generálnej rekonštrukcií a reštaurovaní sa do Oravskej lesnej železnice na trať vrátila parná lokomotíva „Gontkulák“.
 • IQ olympiáda – najtalentovanejšie deti z celého Slovenska si v máji na Oravskom hrade zmerali svoje sily vo finále celoslovenského kola IQ olympiády.
 • Expozícia Oravské zemianstvo – v mesiaci august 5.8.2017 Oravské múzeum otvorilo novú expozíciu Oravské zemianstvo v objekte kópie Zemianskej kúrie z Vyšného Kubína v areáli Múzea
 • ravskej dediny v Zuberci.
 • Nové podujatia – v sezóne 2017 pribudli nové podujatia „Svadby rodu Thurzo“, „Hradný mumraj“, „Ruky rezbára“, „Deň radosti“, „Večer klasikov“, „Adventný koncert“.
 • Edičná činnosť – boli vydané publikácie : Hájnikova žena, Advokát P.O.Hviezdoslav, Zborník Oravského múzea 2016 a katalóg Vzácne zbierky z fondu Oravského múzea.
 • Projekty –finančné prostriedky získané z mimorozpočtových zdrojov

Oravské múzeum a gmína Czarny Dunajec získali finančné prostriedky na cezhraničný projekt „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ a výsledkom budú unikátne multimediálne prírodovedné múzea na obidvoch stranách hranice, obnovený objekt tzv. fary na Oravskom hrade a ďalšie mäkké aktivity.
Oravské múzeum a Etnografický park v Zubrzycy Gornej, Slovenské národné múzeum, Múzeum oravskej dediny v Zuberci a Múzeum Okręgoweho v Nowom Sonczy, získali finančné prostriedky na cezhraničný projekt „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielni, ktorého výsledkom bude rekonštrukcia objektov, realizácia odborných seminárov, mäkkých aktivít i publikačná činnosť.

Z Fondu na podporu umenia boli podporen :

Zborník Oravského múzea XXX. – 2016, Pozostalosť Ladislava Nádaši Jégeho, Oravská krajina v zbierkach literárnovedného oddelenia – sekcie literárnej, Modernizácia Hviezdoslavovej hájovne a expozície Mila Urbana. Oravské múzeum získalo v roku 2017 z mimorozpočtových zdrojov finančnú čiastku vo výške: 880 923,-€

Podujatia

Oravské múzeum v roku 2017 zrealizovalo:

 • 57 programových podujatí
 • 64 kultúrno-vzdelávacích a výchovných aktivít
 • 13 výstav, z toho 12 vo vlastných priestoroch a 1 výstava bola zapožičaná do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

Medzi najviac navštevované podujatia patrili: nočné prehliadky Oravského hradu „Drakula – upír Nosferatu“ – 1119 návštevníkov, podujatia organizované pre deti „Rozprávkový svet na Oravskom hrade“ – 5361 osôb , „Rozprávkový vláčik“- 2068 osôb, „Mikuláš na Oravskom hrade“ – 935 osôb, „Tajomný hrad“- 891 osôb, víkendové podujatia na Oravskom hrade a na Oravskej lesnej železnici, „Thurzove slávnosti -5226 osôb, „Deň v stredoveku“ – 2682 osôb, Vône a chute húb-725 a ďalšie.

Propagácia

V roku 2017 Oravské múzeum ponúkalo návštevníkom propagačné materiály vo svojich expozíciách vo viacerých jazykových mutáciách, v TIKoch (Dolný Kubín, Trstená, Zuberec, Námestovo, Terchová , Zakopané Krakow a pod.), rozdávali sa bezplatne na výstavách cestovného ruchu a v hotelových zariadeniach. Múzeum sa aktívne prezentovalo na piatich výstavách cestovného ruchu Viedeň, Berlín, Wroclaw, Katowice, Zabrze. V rámci udržateľnosti projektov sme sa prezentovali na ďalších partnerských podujatiach našich cezhraničných partnerov v Krakowe, v Novom Jíčine, uzatvorili sme bártrové dohody a prezentovali sme expozície Oravského múzea formou billboardov v Thermoch Chocholowskich, SKI Krušetnica a naše destinácie Oravský hrad a Oravská lesná železnica sú ponúkané v katalógu cestovnej kancelárie, ktorá organizuje zájazdy pre nemeckých klientov. Návštevníci si mohli informácie o našom múzeu vyhľadať aj na webstránke www.oravskemuzeum.sk a na facebooku. Verejnosť bola o dianí v múzeu informovaná aj z viacerých televíznych reportáži umiestnených v hlavnom spravodajstve. V priebehu roku bolo v médiach v tlači, rozhlase a televízií uverejnených celkom 83 príspevkov. Formou internetu a direct mailingu to bolo 21439 príspevkov.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk