Späť

Vyhodnotenie turistickej sezóny 2017 v Oravskom múzeu

Návštevnosť

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, zaznamenalo v kalendárnom roku 2017 výrazný nárast počtu návštevníkov vo svojich 9 expozíciách. V roku 2017 všetky expozície múzea navštívilo 268 228 turistov, čo je nárast o cca 10,12% oproti predchádzajúcemu obdobiu. Najnavštevovanejšou expozíciou bol opäť Oravský hrad , ktorý navštívilo 193 196 návštevníkov a v porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali nárast o 5,5%. V poslednom období návštevníci prejavili veľký záujem aj Oravskú lesnú železnicu, ktorej návštevnosť z roka na rok stúpa. Minulý rok ju navštívilo 39 763 návštevníkov, čo je o 5,5% viac . Od otvorenia Oravskej lesnej železnice v máji 2008 sa návštevnosť zvýšila o 62,45 %. Návštevnosť ďalších expozícii Oravského múzea bola : Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava (7 375), Pamätný dom M. Kukučina (6189), Expozícia Hájnikovej ženy (3395), Expozícia Život a dielo Mila Urbana (2696), Expozícia Čaplovičovej knižnice (3130), Pamätný dom T. H. Florina (1 398), expozícia Oravské zemianstvo (11 260). Prvé miesto v návštevnosti na Oravskom hrade podľa národnosti patrí domácemu obyvateľstvu 84,71%, nasledujú Poliaci 7,82%, Česi 3,38%, Maďari 1,57%, Rusi 0,49% ,ostatné národnosti Fínsko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Japonsko, Izrael, Kanada a pod.

Štatistické zaujímavosti

 • Najnavštevovanejším mesiacom na Oravskom hrade bol mesiac august s návštevnosťou 49 067 návštevníkov.
 • Z celkového podielu ročnej návštevnosti Oravského hradu pripadá na mesiace júl-august 46,97% návštevníkov.
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas celého roka bola 585 návštevníkov.
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas mesiacov júl-august bola 1535 návštevníkov.
 • Z troch možných okruhov si návštevníci Oravského hradu vybrali : Základný okruh 76,70%, Veľký okruh 19,84% a Malý okruh 3,46%.
 • Najnavštevovanejším podujatím na Oravskom hrade – Deň v stredoveku 2682 návštevníkov.

Dianie a novinky

 • Výročia – v roku 2017 si múzeum pripomenulo viacero významných výročí: 450. výročie narodenia Juraja Thurza, 500 rokov reformácie, 140 rokov od úmrtia Janka Matúšku.
 • Orava bez hraníc – Oravské múzeum uviedlo do života v Národnom múzeum v Krakove zaujímavú publikáciu Orava bez hraníc venovanú slovenským obciam pričleneným po roku 1945 k Poľsku.
 • Gontkulák – po generálnej rekonštrukcií a reštaurovaní sa do Oravskej lesnej železnice na trať vrátila parná lokomotíva „Gontkulák“.
 • IQ olympiáda – najtalentovanejšie deti z celého Slovenska si v máji na Oravskom hrade zmerali svoje sily vo finále celoslovenského kola IQ olympiády.
 • Expozícia Oravské zemianstvo – v mesiaci august 5.8.2017 Oravské múzeum otvorilo novú expozíciu Oravské zemianstvo v objekte kópie Zemianskej kúrie z Vyšného Kubína v areáli Múzea
 • ravskej dediny v Zuberci.
 • Nové podujatia – v sezóne 2017 pribudli nové podujatia „Svadby rodu Thurzo“, „Hradný mumraj“, „Ruky rezbára“, „Deň radosti“, „Večer klasikov“, „Adventný koncert“.
 • Edičná činnosť – boli vydané publikácie : Hájnikova žena, Advokát P.O.Hviezdoslav, Zborník Oravského múzea 2016 a katalóg Vzácne zbierky z fondu Oravského múzea.
 • Projekty –finančné prostriedky získané z mimorozpočtových zdrojov

Oravské múzeum a gmína Czarny Dunajec získali finančné prostriedky na cezhraničný projekt „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ a výsledkom budú unikátne multimediálne prírodovedné múzea na obidvoch stranách hranice, obnovený objekt tzv. fary na Oravskom hrade a ďalšie mäkké aktivity.
Oravské múzeum a Etnografický park v Zubrzycy Gornej, Slovenské národné múzeum, Múzeum oravskej dediny v Zuberci a Múzeum Okręgoweho v Nowom Sonczy, získali finančné prostriedky na cezhraničný projekt „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielni, ktorého výsledkom bude rekonštrukcia objektov, realizácia odborných seminárov, mäkkých aktivít i publikačná činnosť.

Z Fondu na podporu umenia boli podporen :

Zborník Oravského múzea XXX. – 2016, Pozostalosť Ladislava Nádaši Jégeho, Oravská krajina v zbierkach literárnovedného oddelenia – sekcie literárnej, Modernizácia Hviezdoslavovej hájovne a expozície Mila Urbana. Oravské múzeum získalo v roku 2017 z mimorozpočtových zdrojov finančnú čiastku vo výške: 880 923,-€

Podujatia

Oravské múzeum v roku 2017 zrealizovalo:

 • 57 programových podujatí
 • 64 kultúrno-vzdelávacích a výchovných aktivít
 • 13 výstav, z toho 12 vo vlastných priestoroch a 1 výstava bola zapožičaná do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

Medzi najviac navštevované podujatia patrili: nočné prehliadky Oravského hradu „Drakula – upír Nosferatu“ – 1119 návštevníkov, podujatia organizované pre deti „Rozprávkový svet na Oravskom hrade“ – 5361 osôb , „Rozprávkový vláčik“- 2068 osôb, „Mikuláš na Oravskom hrade“ – 935 osôb, „Tajomný hrad“- 891 osôb, víkendové podujatia na Oravskom hrade a na Oravskej lesnej železnici, „Thurzove slávnosti -5226 osôb, „Deň v stredoveku“ – 2682 osôb, Vône a chute húb-725 a ďalšie.

Propagácia

V roku 2017 Oravské múzeum ponúkalo návštevníkom propagačné materiály vo svojich expozíciách vo viacerých jazykových mutáciách, v TIKoch (Dolný Kubín, Trstená, Zuberec, Námestovo, Terchová , Zakopané Krakow a pod.), rozdávali sa bezplatne na výstavách cestovného ruchu a v hotelových zariadeniach. Múzeum sa aktívne prezentovalo na piatich výstavách cestovného ruchu Viedeň, Berlín, Wroclaw, Katowice, Zabrze. V rámci udržateľnosti projektov sme sa prezentovali na ďalších partnerských podujatiach našich cezhraničných partnerov v Krakowe, v Novom Jíčine, uzatvorili sme bártrové dohody a prezentovali sme expozície Oravského múzea formou billboardov v Thermoch Chocholowskich, SKI Krušetnica a naše destinácie Oravský hrad a Oravská lesná železnica sú ponúkané v katalógu cestovnej kancelárie, ktorá organizuje zájazdy pre nemeckých klientov. Návštevníci si mohli informácie o našom múzeu vyhľadať aj na webstránke www.oravskemuzeum.sk a na facebooku. Verejnosť bola o dianí v múzeu informovaná aj z viacerých televíznych reportáži umiestnených v hlavnom spravodajstve. V priebehu roku bolo v médiach v tlači, rozhlase a televízií uverejnených celkom 83 príspevkov. Formou internetu a direct mailingu to bolo 21439 príspevkov.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.