Späť

Vernisáž výstavy „Valašská kolonizácia a salašníctvo na Orave“ v Hornej Zubrici

Dolný Kubín, 5. 3. 2019 – Vo výstavnom priestore administratívnej budovy múzea Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna sa dňa 5. marca 2019 uskutočnila vernisáž výstavy Valašská kolonizácia a salašníctvo na Orave, ktorej autorkami boli odborné pracovníčky Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, PhDr. Elena Beňušová a Mgr. Iveta Floreková. Výstava je súčasťou mikroprojektu „Na oravskom salaši“, č. INT/ET/ZA/1/II/B/0107, ktorý je realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Vernisáž výstavy otvorili riaditeľka OPE v Zubrzycy Górnej, Maria Dominika Wachalowicz-Kiersztyn a riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá vo svojom príhovore oboznámila návštevníkom s priebehom, aktivitami medzinárodného projektu a tiež vzájomnej spolupráci medzi Oravským múzeom a OPE v Zubrzycy Górnej.

Výstava prezentuje históriu a priebeh osídlenia historického regiónu Orava na valašskom práve, rozvoj salašníctva, každodenný život a prácu na salaši, ktorá je zameraná na spracovanie ovčieho mlieka a výrobu syrových výrobkov s dôrazom na udržiavanie tradícií až do súčasnosti.

Spolupráca dvoch kultúrnych inštitúcií na dvoch stranách hraníc sa uplatnila tak, že textové banery pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a trojrozmerné predmety, inštalované na výstave, pochádzajú zo zbierkového fondu OPE v Zubrzycy Górnej.

Obohatením samotnej vernisáže bol krátky kultúrny program, pri ktorom si návštevníci mohli vypočuť nielen ľudovú hudbu a hru na tradičné hudobné nástroje, ale mali možnosť sa o niektorých (rôzne typy píšťal a gajdy) dozvedieť viacero zaujímavostí.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
historia@oravskemuzeum.sk

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.