Späť

Vavrinec Čaplovič – zberateľ kníh

            Vavrinec Čaplovič – zberateľ kníh

5. augusta uplynulo 240 rokov od narodenia vzdelanca a súkromného zberateľa kníh Vavrinca Čaploviča. Pri tejto príležitosti pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Budove Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne výstavu venovanú osobe Vavrinca Čaploviča a jeho knižnici.

            Vavrinec sa narodil 5. augusta 1778 v oravskej obci Jasenová do rodiny Ladislava Čaploviča a Márie rod. Bobrovnickej. Mal troch súrodencov – brata Alexeja a sestry Zuzanu a Annu.

Školy navštevoval v rodnej Jasenovej, vo Vyšnom Kubíne a v Leštinách, neskôr gymnázium v Banskej Bystrici, latinskú školu v Ožďanoch a svoje štúdiá zavŕšil na evanjelickom lýceu v Kežmarku. Z jeho študentských čias v Banskej Bystrici sa nám zachoval Zoznam kníh, ktoré boli v mojom vlastníctve roku 1792 do 1. novembra.

Po štúdiách začal pracovať ako pisár v službách Oravskej stolice, od roku 1802 u prefekta Oravského panstva M. Ambróziho. V roku 1810 sa stal osobným tajomníkom hlavného riaditeľa Oravského panstva grófa Františka Zičiho, pričom v službách Zičiovskej rodiny pracoval od 21. apríla 1810 do roku 1852. Od roku 1812 vykonával v tejto rodine funkciu archivára so sídlom v Bratislave. Vďaka výhodnej polohe Bratislavy a blízkej Viedne sa mu splnili jeho túžby venovať sa získavaniu kníh prostredníctvom bohatej ponuky bratislavských a viedenských kníhkupcov a antikvárov.

Biblioteka

Keď sa František Ziči stal vládnym komisárom regulácie Dunaja a Vavrinec Čaplovič notárom regulačných prác, mohol si Čaplovič vďaka vyššiemu príjmu dovoliť vynaložiť viac prostriedkov na svoju zberateľskú aktivitu. Knižnica horlivého zberateľa sa rýchlo rozrastala a vyvstal problém s jej umiestnením. Rozhodol sa ju venovať oravským rodákom a tak naplniť svoj dávny úmysel. Obdivuhodný počin naplnil v latinsky písanej  Darovacej listine datovanej 15. aprílom 1839. Na slávnostnom stoličnom zhromaždení stavov a radov Oravy dňa 24. mája 1839 bol jeho dar nadšene prijatý, knižnica bola vyhlásená za vlastníctvo Oravskej stolice, ktorá sa zaviazala udržiavať ju a zveľaďovať. Čaplovičove knihy a rôzne muzeálne predmety boli postupne prevezené z Bratislavy do Dolného Kubína v 14 zásielkach a umiestnené v mestskom dome (tzv. Ratúš, budova na námestí sa nezachovala).

Po darovaní a prevezení knižnice na Oravu, Vavrinec neprestal zbierať knihy, ale takmer do konca života svoju zbierku dopĺňal. Svojím obsahom i rozsahom sa stala veľmi známou a patrila aj medzi najvzácnejšie knižnice v Uhorsku. Na svoju šesťdesiatročnú zberateľskú činnosť (od 1. novembra 1792 do 26. apríla 1852) vynaložil spolu 63 455 zlatých a 23 grajciarov.

Vavrinec Čaplovič zomrel ako 75 ročný 25. decembra 1853 v Bratislave na následky vážnej nehody.

V súčasnosti sa v Čaplovičovej knižnici nachádza 93 611 knižničných jednotiek (k 31. 12. 2017), umiestnených v samostatnej budove, ktorá bola pre ňu dokončená v roku 1911.

Renata Jedláková

 

 

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.