Späť

Turzovské knižnice

Dolný Kubín, 5. 12. 2017 – v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v pondelok 4. decembra t.r. uskutočnila prednáška s názvom „Turzovské knižnice,“ venovaná 450. výročiu narodenia Juraja Turza. Zaujímavý výskum a osudy kníh z týchto knižníc predstavila odborná pracovníčka Slovenskej národnej knižnice v Martine, pani PhDr. Helena Saktorová, PhD. Vo svojej prezentácii vyzdvihla skutočnosť, že k najznámejším a najbohatším knižniciam Turzovcov patrila knižnica uhorského palatína Juraja Turza (1567 – 1616). Na základe posesorských záznamov – rukopisného exlibrisu a supralibrosu sa jej doteraz podarilo identifikovať 217 titulov tlačí 15. – 17. storočia, ktoré sú uložené v knižniciach na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku. V prípade knižných zbierok jednotlivých členov rodu Turzovcov nemožno ale hovoriť o ukončenom procese. Postupným odkrývaním nespracovaných fondov tlačí sa stále objavujú ďalšie staré tlače významných európskych a domácich autorov z rôznych vedných odborov, ktoré patrili do Turzovských knižníc.
Na záver prednášky dr. Saktorová prakticky predstavila niekoľko ukážok historických kníh zo 16. storočia patriacich do Turzovskej knižnice, ktoré sú zastúpené vo fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea. Prítomní študenti dolnokubínskeho gymnázia spolu s ďalšími účastníkmi ocenili nové a zaujímavé informácie k danej téme a tiež vyššie spomínané tlače, ktoré si mohli osobne prezrieť.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
biblioteka@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.