Späť

Adventný koncert v Kaplnke sv. Michala

Oravský Podzámok, 18.12.2017 – V nedeľu 17.12.2017 sa v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, konal nultý ročník Adventného koncertu. Pozvaní hostia i návštevníci si priblížili tradície i zvyky tradičnej ľudovej kultúry na Orave, ktoré sa spájali s príchodom zimného obdobia, adventu a hlavne Vianoc. Adventnú atmosféru na Hlavnom nádvorí umocnilo pečenie vianočných oblátkov, vianočný punč i sladké medovníky. Vyvrcholením celého podujatia bolo hudobné pásmo, v ktorom sa predstavila Ťažká muzika, Trio z chotára a Patrnčiakovci z Terchovej s vianočnými koledami, piesňami v netradičnom prevedení. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková privítala všetkých hostí, osobitne predsedníčku ŽSK Ing. Eriku Jurinovú, priateľov i milovníkov Oravského múzea a poďakovala za doterajšiu spoluprácu. Týmto veršom zaželala všetkým požehnané a pokojné sviatky:

„Vianoce! Koľká radosť, potešenie,
Boh zostúpil z neba pre naše spasenie,
tak vám moji milí želám z úprimnosti,
by vám ten Spasiteľ celé vnútornosti
naplnil, bol hosťom, v zármutkoch vás tešil
vierou spasiteľnou a v nemociach liečil,
On priveď nás k cieľu po tom svete márnom,
sláviť tam Vianoce večné v nebi slávnom!“

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.