Späť

„Svoji svojmu“

Dolný Kubín, 7.2.2017 – Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v pondelok 6. februára usporiadalo v expozícií P. O. Hviezdoslava literárno-hudobný večer. Pri tejto príležitosti povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková nasledovné: „ Podujatie s názvom „Svoji svojmu“ pripravilo múzeum ako dôstojnú poctu dolnokubínskemu rodákovi Jankovi Matúškovi pri príležitosti jeho 140. výročia úmrtia. Aj v dnešnej dobe je aktuálne si pripomínať životné míľniky významných osobností, ktoré výrazne zasiahli do politicko-spoločenského diania v časoch slovenského národného obrodenia.“ V úvode mali možnosť prítomní zhliadnuť dve prezentácie venované Jankovi Matúškovi a oravským štúrovcom, ktoré pripravili pracovníčky múzea Mgr. Renata Jedláková a Mgr. Daša Lofajová. V programe vystúpilo sedem recitátorov, ktorí predniesli významné básne a balady básnika a pevca slovenskej hymny. Matúškovu Malú rečnicu predniesli žiačky zo ZŠ P. Škrabáka. O umelecký prednes balád sa postarali Otília Štepitová, Jarmila Némethová a Peter Gallo. Celé podujatie hudobne sprevádzali Mgr. art. Tomáš Matis ArtD. a nadaná saxofonistka Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Vladimíra Kačiaka zo ZUŠ P. M. Bohúňa. Literárno-hudobný večer podporili svojou hojnou účasťou ctitelia z radov staršej a mladšej generácie, ktorí odmenili účinkujúcich srdečným potleskom.

Zdroj: Oravské múzeum POH
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.