Späť

Slávnostné podpísanie cezhraničného projektu

Oravský Podzámok, 25.4.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa dňa 19.4. 2018 zúčastnilo ustanovujúceho zasadnutia v Centre poľsko-slovenskej spolupráce v Novom Targu. Cieľom zasadnutia bolo slávnostné podpísanie dvanástich zmlúv o spolufinancovaní mikroprojektov v rámci zastrešujúceho projektu „Spája nás príroda a kultúra.“ Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Lokalna Organizacja Turysticzna Chochołowski predstavili spoločný mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí.“ V rámci mikroprojektu je na slovenskej strane hranice naplánovaná komplexná obnova historického vozňa, ktorý bude slúžiť ako „múzeum na koľajniciach“, rezbársky plenér, podujatie a odborný seminár. Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava predstavujú čiastku  57 994,50 €. Projekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“ získal od hodnotiacej komisie 99 bodov, čím sa zaradil medzi najvyššie hodnotené mikroprojekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektového programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.