Späť

Reštaurovanie s podporou FPU

Dolný Kubín, 30.6. 2018 –Oravské múzeu v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v roku 2017 zapojilo do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ Fondu na podporu umenia s projektom „Oravská krajina v zbierkach LVO-SL“. Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 8 000 €, vďaka čomu bolo možné uskutočniť odborné reštaurovanie vybraných umeleckých diel.

Odborné ošetrenie prebiehalo do 30.6.2018 a jeho výsledkom je zreštaurovanie siedmych umeleckých diel, ktoré zachytávajú oravskú krajinu a v minulosti patrili významným literátom, prípadne sú s nimi späté iným spôsobom. Medzi autormi diel sa okrem iných nachádzajú aj zvučné mená ako Miloš Alexander Bazovský, či Martin Benka.

Zreštaurované diela budú krátkodobo vystavované pri významných jubileách v priestoroch Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a taktiež pri krátkodobých tematických výstavách, kde ich bude mať možnosť vzhliadnuť široká odborná, i laická verejnosť. Výsledky reštaurátorských prác budú zhrnuté a uverejnené v Zborníku Oravského múzea 2018 č. XXXV, ktorý bude dostupný verejnosti v roku 2019.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.