Späť

Reštaurovanie kamenného súsošia svätého Jána Nepomuckého na pilieri

Oravský Podzámok 4.12.2020 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v novembri úspešne ukončilo niekoľkomesačné reštaurovanie kamenného súsošia svätého Jána Nepomuckého na pilieri.

Cieľom projektu a reštaurovania bolo v čo najväčšej miere zamedziť hmotnému úpadku diela a dosiahnuť sprístupnenie jeho duchovnej, obsahovej hodnoty, a to pri najvyššej miere rešpektovania pôvodnosti a fyzikálnej, historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i výtvarnej formy diela.

„Oravské múzeum sa už niekoľko rokov zapája do projektov zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok, zbierkového fondu, ako aj na akvizičnú a vedecko-výskumnú činnosť. V roku 2020 získalo múzeum finančnú dotáciu na projekt s názvom: „Reštaurovanie NKP- socha svätého Jána  Nepomuckého v Oravskom Podzámku“, ktorý  mal za úlohu obnoviť, reštaurovať a zachrániť prícestný kamenný stĺp spolu so sochou svätca. Socha sa nachádza vedľa prístupovej cesty do Oravského hradu a patrí do zoznamu NKP od roku 1966. S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v dotačnom programe Obnovme si svoj dom, v podprograme Obnova kultúrnych pamiatok, bol múzeu schválený finančný príspevok v sume 18 000 eur. Na spolufinancovaní tejto aktivity sa v potrebnej sume z vlastných zdrojov podieľalo i Oravské múzeum. Vo verejnom obstarávaní uspel a práce realizoval reštaurátor Mgr. art. Martin Kukura.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Reštaurátorsky výskum objektu zistil a zdokumentoval základné tvarové formy, úpravy a ich súčasný stav, ktorý bolo potrebné riešiť prioritne kvôli jeho úbytku, poškodeniu, degradovanému stavu hmotnej podstaty, kamennej hmoty, ale aj z dôvodu bezpečnosti v okolí cesty. Úlohou reštaurátorských prác bolo zabezpečiť komplexné ošetrenie a obnovu. Pamiatka vykazovala degradáciu, vplyvom klimatických podmienok, bola narušená a zvetraná pokrytá vrstvou depozitu, machu a bio koróziou z dôvodu osadenia bezprostredne v blízkosti stromového porastu-líp. Pätka piliera stojí na malom kamennom plató, ktorý bol utopený v teréne, čo značne prispievalo k poškodzovaniu kamennej hmoty a zároveň narušovalo pôvodnú proporciu piliera a sôch. Kamennú architektúru piliera – hlavicu, driek, sokel a základňu bolo nutné doplniť kamenným tmelom v potrebnom objeme. Kovové časti zbavené korózie reštaurátor ošetril, zakonzervoval a upravil povrchovou úpravou. Samostatnou kapitolou bola nutná sochárska rekonštrukcia anjelika na pravej strane súsošia. Vzhľadom na mieru poškodenia reštaurátor nahradil postavu rekonštrukčnou kópiou- odliatkom z umelého kameňa. Deponovaný originál sochy anjela sa uložil v depozitári Oravského múzea. Po sanácii podložia, výkopových a izolačných prácach bol stĺp osadený na vymurovanú platňu a tým zabezpečený proti deštrukcii a vlhnutiu v základni. Ďalšiemu úbytku povrchu kameňa sa zamedzilo doplnením tvarových nedostatkov, odsolením a konsolidáciou hmoty. Postupne nasledovali práce: upevnenie, čistenie a zakonzervovanie kamennej hmoty. Pomocou retuší a farebného scelenia hmoty umožňuje prezentovať pamiatku návštevníkom Oravského hradu, celej domácej a zahraničnej verejnosti i samotnej obce Oravský Podzámok. Reštaurovanie zahŕňalo prieskum diela, jeho odborné ošetrenie, konzerváciu, interpretáciu estetickej hodnoty diela a spracovanie dokumentácie vykonaných zásahov a prác.

Výsledkom projektu je zreštaurovaná Národná  kultúrna pamiatka, kamenné súsošie svätého Jána Nepomuckého na pilieri z 1. polovice 19 storočia.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.

Číslo zmluvy MK-5022/2019-423 s názvom  projektu „ Reštaurovanie NKP – socha sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku“ realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v dotačnom programe Obnovme si svoj dom, v podprograme Obnova kultúrnych pamiatok.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk