Späť

Projekt Objavuj, poznávaj a chráň prírodu Oravy

V rámci výzvy Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci participatívneho rozpočtu v roku 2019 sa o finančnú podporu úspešne uchádzala aj Oravská muzeálna spoločnosť v Dolnom Kubíne, ktorá v spolupráci s Oravským múzeom vypracovala projekt Objavuj, poznávaj a chráň prírodu Oravy v záujme zlepšovania povedomia o krajine, jej ochrane a obnove prostredníctvom zážitkových a popularizačných aktivít. Projekt bol realizovaný prostredníctvom 2 podujatí, 3 odborných exkurzií a vydaním informačno-náučných materiálov.

Za miesta usporiadania popularizačných a zážitkových podujatí boli zvolené areály Múzea oravskej dediny v Zuberci, kde Oravské múzeum poskytlo priestory vlastnej expozície Oravského zemianstva a Oravskej lesnej železnice v stanici Tanečník, ktorej správcom je tiež Oravské múzeum. Ide o objekty so značnou návštevnosťou predovšetkým v hlavnej turistickej sezóne, počas letných prázdnin a dovoleniek.

Podujatie Vône a chute húb sa uskutočnilo 18.8.2019 v stanici Tanečník OLŽ. Návštevníkov a záujemcov čakala bohatá výstava čerstvých exponátov asi 200 druhov húb a hlavne fundovaní odborníci medzi ktorými nechýbali prírodovedci z Oravského múzea a členovia Slovenskej mykologickej spoločnosti. Nechýbali ani tvorivé aktivity pre deti spojené s rozličnými súťažami.

Podujatie Bylinky a huby prebehlo 20.8.2019 na voľnom priestranstve pred objektom expozície Oravské zemianstvo v MOD. Súčasťou podujatia bola bohatá výstava rôznych druhov húb a liečivých bylín, spojená s odbornými radami prírodovedcov z Oravského múzea. Celé podujatie sprevádzala nonstop prezentácia fotodokumentácie najznámejších druhov húb a bylín. Pre deti bol pripravený osobitný program v podobe tvorivých aktivít.

So značným záujmom sa stretlo aj zorganizovanie 3 odborných exkurzií, a to 11.10.2019 pod názvom Rašeliniská – unikát oravskej prírody, 15.10.2019 Lesníckym náučným chodníkom a 16.10.2019 Po stopách Williama Rowlanda. Účastníci exkurzií tak absolvovali návštevu lokalít ako  Klinské rašelinisko, rašelinisko Ťaskovka, rašelinisko Polhorská Píla a Slaná voda, jódobrómový slaný prameň na Slanej vode a inhalatórium v obci Oravská Polhora, Lesnícky náučný chodník v Oravskej Lesnej a náučný chodník Premeny lesa v okolí obce Klin, navštívili rowlandovské pamätníky v Zákamennom, pod Komárnym a na OLŽ a absolvovali jazdu Oravskou lesnou železnicou spojenú s návštevou muzeálnych expozícií OLŽ a Goralskej drevenice. Odbornými lektormi na exkurziách boli prírodovedci Oravského múzea a vedúci Lesnej správy Paráč v Zákamennom. Výstupom projektu je aj brožúrka  pod názvom Objavuj, poznávaj a chráň prírodu Oravy, ktorá obsahuje tipy na exkurzie a návštevu vybraných lokalít s podrobnou chakteristikou a bohatou fotodokumentáciou a ktorá bude slúžiť širokej verejnosti a záujemcom o poznávanie prírodných a kultúrnohistorických hodnôt regiónu Orava.

 

 

Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.