Späť

Prednáška: Život na šľachtickom dvore

Dolný Kubín, 6. 6. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo dňa 6. júna 2017 v priestore Expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne odbornú prednášku pod názvom: Život na šľachtickom dvore.
Autorkou a prednášajúcou bola odborná pracovníčka a vedúca oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., ktorá sa venuje problematike obdobia novoveku, sociálnych dejín a dejinám každodennosti. Je autorkou viacerých vedeckých publikácií, odborných štúdií a článkov a tiež editorkou.
Prednáška bola zameraná na tému, ktorej sa T. Lengyelová dlhodobo venuje, a to na historickú každodennosť šľachty v období novoveku, bežný rituál života na novovekom panstve a šľachtickom dvore, spôsob bývania, odievania a stravovania, s prihliadnutím na rodinný život palatína Juraja Thurza.
Týmto, v poradí už druhým, podujatím si Oravské múzeum pripomenulo 450. výročie narodenia grófa Juraja Thurza, dedičného župana Oravskej stolice a uhorského palatína, ktorý výrazne ovplyvnil dejiny Oravy.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
historia@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.