Späť

Prednáška: Život na šľachtickom dvore

Dolný Kubín, 6. 6. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo dňa 6. júna 2017 v priestore Expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne odbornú prednášku pod názvom: Život na šľachtickom dvore.
Autorkou a prednášajúcou bola odborná pracovníčka a vedúca oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., ktorá sa venuje problematike obdobia novoveku, sociálnych dejín a dejinám každodennosti. Je autorkou viacerých vedeckých publikácií, odborných štúdií a článkov a tiež editorkou.
Prednáška bola zameraná na tému, ktorej sa T. Lengyelová dlhodobo venuje, a to na historickú každodennosť šľachty v období novoveku, bežný rituál života na novovekom panstve a šľachtickom dvore, spôsob bývania, odievania a stravovania, s prihliadnutím na rodinný život palatína Juraja Thurza.
Týmto, v poradí už druhým, podujatím si Oravské múzeum pripomenulo 450. výročie narodenia grófa Juraja Thurza, dedičného župana Oravskej stolice a uhorského palatína, ktorý výrazne ovplyvnil dejiny Oravy.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
historia@oravskemuzeum.sk