Späť

Prednáška: Život na šľachtickom dvore

Dolný Kubín, 6. 6. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo dňa 6. júna 2017 v priestore Expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne odbornú prednášku pod názvom: Život na šľachtickom dvore.
Autorkou a prednášajúcou bola odborná pracovníčka a vedúca oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., ktorá sa venuje problematike obdobia novoveku, sociálnych dejín a dejinám každodennosti. Je autorkou viacerých vedeckých publikácií, odborných štúdií a článkov a tiež editorkou.
Prednáška bola zameraná na tému, ktorej sa T. Lengyelová dlhodobo venuje, a to na historickú každodennosť šľachty v období novoveku, bežný rituál života na novovekom panstve a šľachtickom dvore, spôsob bývania, odievania a stravovania, s prihliadnutím na rodinný život palatína Juraja Thurza.
Týmto, v poradí už druhým, podujatím si Oravské múzeum pripomenulo 450. výročie narodenia grófa Juraja Thurza, dedičného župana Oravskej stolice a uhorského palatína, ktorý výrazne ovplyvnil dejiny Oravy.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
historia@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.