Späť

Otvorenie novej expozície „Rašeliniská Oravy“ a obnovených priestorov poschodia Thurzovho paláca na Oravskom hrade

      Oravský Podzámok 27. septembra 2018   Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku a v tomto roku slávi 150. výročie svojho vzniku.

V sobotu, 29.9.2018 o 14:00 hod. sa na Oravskom hrade v dlhodobo nevyužitých priestoroch tzv. budove Fary vďaka projektu slávnostne otvára v  obnovených a zreštaurovaných priestoroch moderné multimediálne Múzeum rašeliny. Projekt pod názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ bol schválený monitorujúcim výborom v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a je realizovaný v spolupráci s partnerom  z Poľska mestom gminou Czarny Dunajec, ktorý je vedúcim partnerom. Celková získaná finančná čiastka projektu bola: 1 307 697,71 EUR, z toho pre Oravské múzeum  745 075 EUR. Vysúťažená finančná čiastka na stavebné práce pre OM bola oproti schválenej nižšia o 114 364,24 €.  Počas realizácie projektu došlo k novým zisteniam a následne k navýšeniu finančných prostriedkov potrebných na úspešné dokončenie  projektu vo výške 16 886,64 €, ktoré financoval Žilinský samosprávny kraj. Počas verejného obstarávania pre interiérové zariadenie expozície (interkatívny informačný systém, expozičné prvky a nábytok), vysúťažená suma prevýšila rozpočet projektu o 10 300,- €, ktoré  Oravské múzeum hradilo z vlastných príjmov.

„Projekt je priekopníckou myšlienkou v oblasti ochrany a sprístupnenia rašelinísk. Cieľom projektu bolo šírenie informácií a osvety o málo známych cezhraničných oblastiach rašelinísk, ktoré sa nachádzajú na území Oravy a Podhalia. Projektové aktivity prebiehali v súlade s projektom. Na obidvoch stranách pohraničia vznikli jedinečné a unikátne multimediálne múzea rašelinísk jedno na Oravskom hrade a ďalšie v Chocholowe. V objekte budete mať možnosť vidieť, knižnicu či študovňu pre odborných zamestnancov, moderný depozitár unikátne priestory, ktoré budú využívané pri rôznych významných udalostiach. V rámci projektu vznikli animovaný a dokumentárny film o rašeliniskách, zorganizovali sme odborný seminár, uskutočnila sa exkurzia do terénu na slovensko-poľskom pohraničí a výsledkom je aj publikácia „Rašeliniská na Orave“, v ktorej sú publikované všetky príspevky z odborného seminára, sprievodca po expozícii a propagačné materiály.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj prehliadka zreštaurovaných priestorov I. nadzemného poschodia Thurzovho paláca, ktorý zmenil svoju doterajšiu podobu.  „Návštevníci sa po dvoch rokoch intenzívnych prác môžu tešiť na opätovné otvorenie priestorov poschodia Thurzovho paláca. Najväčším lákadlom zreštaurovaných interiérov nie sú len vzácne exponáty, ale prevažne pôvodná renesančná  výmaľba, ktorá sa zachovala vo viacerých miestnostiach.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Reštaurovanie Thurzovho paláca začalo reštaurovaním Kaplnky sv.Michala v rokoch 2003-2005 , pokračovalo prízemím Thurzovho paláca, kde vznikla „Klenotnica“ .V roku  2013 sa zo zdrojov múzea zreštaurovala miestnosť za emporou, nasledovala Zbrojnica a potom I.Hradná galéria a príľahlé miestnosti. Až na záver Poľovnícky a dievčenský salón. Od roku 2013 -2018 sa na reštaurovanie prefinancovalo celkom 403 719 €, z toho z prostriedkov ŽSK 218 603 € a z vlastných zdrojov OM 185 116 €. Reštaurovanie realizoval Oblastný reštaurátorský ateliér ORA Levoča najskôr pod vedením Ivana Tkáča a po jeho smrti pod vedením Evy Špalekovej. Celý proces riadil Peter Hric a kolektív a dohľad nad reštaurovaním mal KPÚ v Žiline pod vedením Miloša Dudáša.

Návštevníci si uvedené priestory budú môcť pozrieť od nedele 30.9.2018. Nová expozícia „Rašeliniská Oravy“ bude súčasťou každého z ponúkaných troch okruhov. Poschodie Thurzovho paláca bude súčasťou Malého a Veľkého okruhu. Ceny vstupného sa meniť nebudú.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.