Späť

100. výročie konca prvej svetovej vojny a vzniku Československej republiky

V  roku 2018 si pripomíname 100. výročie konca prvej svetovej vojny a súčasne aj 100. výročie vzniku ČSR. Prvá svetová vojna predstavovala významný medzník našej i svetovej histórie. Stala sa prológom 20. storočia a do značnej miery predurčila chod moderných dejín i súčasnosť.

100 vyročie konca prvej svetovej vojny pozvánka
Na pripomienku týchto udalostí bola vo Florinovom dome inštalovaná krátkodobá výstava.

Situácia vo svete na začiatku 20. storočia bola výsledkom udalostí predchádzajúcich dekád, v priebehu ktorých sa medzi štátmi zhromažďovalo napätie, súperenie a konflikty. Najagresívnejšie vystupovali vládnuce kruhy Nemecka, ktoré sa po zjednotení štátu v r. 1871 stalo veľmocou a usilovalo sa zmeniť pomer síl vo svete vo svoj prospech. Spolu s Rakúsko – Uhorskom a Talianskom vytvorili spojenecký blok, tzv. Trojspolok. Hrozba zo strany Nemecka prinútila vlády Veľkej Británie, Ruska a Francúzska, aby prekonali vzájomné rozpory a uzavreli spojenecký blok, tzv. Dohodu. Spúšťačom ich konfliktu boli udalosti na Balkáne, kde došlo v r. 1912 a 1913 k dvom balkánskym vojnám. Ich víťazom sa stalo Srbsko, protivník Rakúsko – Uhorska. Atentát v Sarajeve sa stal zámienkou k vojne medzi Rakúsko – Uhorskom a Srbskom. Spojenecké zmluvy medzi štátmi viedli k tomu, že regionálny konflikt na Balkáne v priebehu niekoľkých dní eskaloval do svetovej vojny dovtedy nevídaných rozmerov. Na jedenej strane stáli tzv. Ústredné mocnosti – Nemecko, Rakúsko – Uhorsko, Turecko a Bulharsko. Na druhej strane bojovala Dohoda, ktorej členmi boli Veľká Británia, Francúzsko, Rusko, Srbsko a Belgicko, ku ktorým sa neskôr pridali aj USA, Japonsko, Taliansko, Rumunsko a ďalšie štáty. Konflikt už v r. 1914 uviazol v statickej zákopovej vojne, keď sa nepriateľské strany márne snažili prelomiť patovú situáciu. Celé štyri roky trvali krvavé boje, ktoré v r. 1918 ústredné mocnosti prehrali kvôli úplnému vyčerpaniu svojich síl a materiálnych zdrojov.

V tejto pohnutej epoche bola Orava súčasťou rakúsko-uhorskej monarchie. Muži z Oravy preto bojovali v rôznych jednotkách rakúsko-uhorskej armády na mnohých bojiskách 1. svetovej vojny. Bojovali lojálne za monarchiu, navzdory tomu, že v nej vládol nedemokratický režim, ktorý odmietal Slovákom poskytnúť národné a občianske práva. Za svoje bojové nasadenie zaplatili vysokú cenu – mnoho vojakov padlo v boji, iní boli ranení s trvalými následkami. Regiónu Orava sa priame vojenské udalosti v podstate nedotkli, ale jej obyvateľov veľmi vážne zasiahli nepriame následky vojnového konfliktu. Muži, odvedení do armády, chýbali v hospodárstve. Nedostatok pracovných síl viedol v r. 1917 – 1918 k poklesu úrody o viac než polovicu, čo malo ťažké následky pre zásobovanie potravinami. Na civilné obyvateľstvo ťažko doľahli kontribúcie potravín, surovín, ale aj kostolných zvonov, náradia a kovových predmetov pre potreby vojnového zásobovania. Rakúsko-uhorské úrady si kontribúcie neraz vynucovali ozbrojenou silou.

Koncom vojny sa situácia natoľko vyhrotila, že obyvatelia sa otvorene vzbúrili voči rakúsko-uhorským úradom, dochádzalo k rabovaniu obchodov, útokom na stúpencov monarchie a tieto udalosti prispeli k pádu Rakúsko – Uhorska a vzniku ČSR. Na Orave začali aktívne vystupovať odporcovia monarchie. Už 26. 10. 1918 občan Dolného Kubína Jozef Tatliak vyvesil na svojom dome zástavu s nápisom „Nech žije československá dŕžava!“ (bolo to ešte pred vyhlásením nezávislosti ČSR v Prahe a pred Martinskou deklaráciou). Súčasne s pripojením Oravy k Československu sa začal konflikt s Poľskom, ktoré si robilo nárok na územie Hornej Oravy. Spor trval dva roky a víťazné veľmoci ho riešili svojím rozhodnutím z 28. 7. 1920. Hranice Oravy získali svoju dnešnú podobu.

Martin Chmelík

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.