Späť

Otvorenie 63. Hviezdoslavovho Kubína – Seniorenky

Dolný Kubín, 22.6. 2017 – v utorok 20. júna t.r. sa v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v rámci 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína uskutočnilo už po štvrtýkrát sprievodné podujatie pod názvom „Seniorenky“. Sprievodnému podujatiu predchádzal pietny akt pri hrobe P. O. Hviezdoslava na miestnom cintoríne a taktiež otvorenie 63. Hviezdoslavovho Kubína pri soche básnika. Atmosféru dotváral spevokol seniorov a žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa.
V príjemnej atmosfére literárnej expozície P. O. Hviezdoslava sa predstavilo sedem recitátorov, seniorov. Podujatie otvorila v mene riaditeľky PaedDr. Márie Jagnešákovej vedúca Literárnovedného oddelenia, Mgr. Katarína Ileninová. Okrem prednesu diel literárnych klasikov zaznela aj vlastná tvorba recitátorov a taktiež prednes v rodnom ruskom jazyku jednej recitátorky.
Na záver podujatia ocenila výkony a zanietenosť seniorských recitátorov Mgr. Jaroslava Čajková z Národného osvetového centra v Bratislave.

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.