Späť

Oravské múzeum úspešné aj v ďalších projektoch

Oravský Podzámok, 03.02.2020 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v projektovom období 2014-2020 získalo ďalšie finančné prostriedky na realizáciu dvoch projektov v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko, Interreg V-A.

Prvý z projektov pod názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“, začalo Oravské múzeum od januára 2020 implementovať. Partnermi projektu sú : Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Liptovské múzeum v Ružomberku, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej a Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

„Cieľom tohto projektu bolo sprístupniť múzeum a aj nové produkty cezhraničného cestovného ruchu skupinám, ktoré sú znevýhodnené a hlavne osobám so špeciálnymi potrebami. Oravské múzeum v rámci tohto projektu obnoví a zreštauruje vzácnu renesančnú budovu, ktorá sa nachádza v Oravskom Podzámku a ktorú dlhé roky ohrozovala spodná voda a statika múrov. V rámci modernizačných prác je naplánovaná aj prístavba nového objektu, ktorý budú môcť využívať aj návštevníci so špeciálnymi potrebami. V obnovených priestoroch sa bude nachádzať miestnosť s relaxačnými a interaktívnymi prvkami pre stimuláciu rôznych zmyslov, multimediálna technika, interaktívne 3D modely a hry na podporu koncentrácie. Pripravujeme aj multimediálneho sprievodcu v podobe mobilnej aplikácie, ktorý návštevníkom priblíži nielen objekty múzea, ale aj zaujímavé informácie z historického a muzeálneho prostredia “, povedala Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea.

Oravské múzeum získalo na projekt finančné prostriedky vo výške 1 374 913,67 €, z toho z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj 1 168 676,61 €, zo štátneho rozpočtu 137 606,47 € a zo Žilinského samosprávneho kraja 68 600 €. Zmluva bola podpísaná v decembri 2018 a projekt bude ukončený k 31.12.2020. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava zrealizovalo až tri kolá verejného obstarávania, ktoré trvali takmer celý rok. Po všetkých potrebných kontrolách Ministerstvom pôdohospodárstva bola dňa 16.12.2019 podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom MBM-GROUP, a. s. vo výške 1 233 099,84,- €.

Ďalším z projektov, ktorý sa bude realizovať v roku 2020 je mikroprojekt pod názvom „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Slovenska a Poľska“.

Vedúcim partnerom projektu je náš dlhoročný partner Gmina Czarny Dunajec, s ktorým sme spolupracovali na projekte obnovy a reštaurovanie budovy tzv. Fary na Oravskom hrade. Vďaka projektu budeme môcť sprístupniť návštevníkom prostredníctvom filmu formou VR 360° (virtuálna realita) miesta na Oravskom hrade, ktoré nie sú pre návštevníka bežne dostupné. Oravské múzeum zakúpilo špeciálne 360° VR okuliare , ktoré budú môcť využiť aj osoby so špeciálnymi potrebami v priestoroch obnovenej renesančnej budovy č.9. Novinkou bude aj interaktívny multimediálny kiosk, ktorý bude prezentovať informácie o poľsko-slovenskom pohraničí a jeho najvýznamnejších atrakciách v štyroch jazykových mutáciách,“ povedala riaditeľka Oravského múzea.

Finančné prostriedky získané v rámci projektu pre Oravské múzeum predstavujú finančnú čiastku : 36 491,64 €, z toho z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 28 452,53 €, zo štátneho rozpočtu 3 649,16 € a zo Žilinského samosprávneho kraja 4 389,95 €.

Zdroj: Oravské Múzeum P. O. Hviezdoslava.