Späť

Oravské múzeum úspešné aj v ďalších projektoch

Oravský Podzámok, 03.02.2020 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v projektovom období 2014-2020 získalo ďalšie finančné prostriedky na realizáciu dvoch projektov v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko, Interreg V-A.

Prvý z projektov pod názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“, začalo Oravské múzeum od januára 2020 implementovať. Partnermi projektu sú : Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Liptovské múzeum v Ružomberku, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej a Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

„Cieľom tohto projektu bolo sprístupniť múzeum a aj nové produkty cezhraničného cestovného ruchu skupinám, ktoré sú znevýhodnené a hlavne osobám so špeciálnymi potrebami. Oravské múzeum v rámci tohto projektu obnoví a zreštauruje vzácnu renesančnú budovu, ktorá sa nachádza v Oravskom Podzámku a ktorú dlhé roky ohrozovala spodná voda a statika múrov. V rámci modernizačných prác je naplánovaná aj prístavba nového objektu, ktorý budú môcť využívať aj návštevníci so špeciálnymi potrebami. V obnovených priestoroch sa bude nachádzať miestnosť s relaxačnými a interaktívnymi prvkami pre stimuláciu rôznych zmyslov, multimediálna technika, interaktívne 3D modely a hry na podporu koncentrácie. Pripravujeme aj multimediálneho sprievodcu v podobe mobilnej aplikácie, ktorý návštevníkom priblíži nielen objekty múzea, ale aj zaujímavé informácie z historického a muzeálneho prostredia “, povedala Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea.

Oravské múzeum získalo na projekt finančné prostriedky vo výške 1 374 913,67 €, z toho z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj 1 168 676,61 €, zo štátneho rozpočtu 137 606,47 € a zo Žilinského samosprávneho kraja 68 600 €. Zmluva bola podpísaná v decembri 2018 a projekt bude ukončený k 31.12.2020. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava zrealizovalo až tri kolá verejného obstarávania, ktoré trvali takmer celý rok. Po všetkých potrebných kontrolách Ministerstvom pôdohospodárstva bola dňa 16.12.2019 podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom MBM-GROUP, a. s. vo výške 1 233 099,84,- €.

Ďalším z projektov, ktorý sa bude realizovať v roku 2020 je mikroprojekt pod názvom „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Slovenska a Poľska“.

Vedúcim partnerom projektu je náš dlhoročný partner Gmina Czarny Dunajec, s ktorým sme spolupracovali na projekte obnovy a reštaurovanie budovy tzv. Fary na Oravskom hrade. Vďaka projektu budeme môcť sprístupniť návštevníkom prostredníctvom filmu formou VR 360° (virtuálna realita) miesta na Oravskom hrade, ktoré nie sú pre návštevníka bežne dostupné. Oravské múzeum zakúpilo špeciálne 360° VR okuliare , ktoré budú môcť využiť aj osoby so špeciálnymi potrebami v priestoroch obnovenej renesančnej budovy č.9. Novinkou bude aj interaktívny multimediálny kiosk, ktorý bude prezentovať informácie o poľsko-slovenskom pohraničí a jeho najvýznamnejších atrakciách v štyroch jazykových mutáciách,“ povedala riaditeľka Oravského múzea.

Finančné prostriedky získané v rámci projektu pre Oravské múzeum predstavujú finančnú čiastku : 36 491,64 €, z toho z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 28 452,53 €, zo štátneho rozpočtu 3 649,16 € a zo Žilinského samosprávneho kraja 4 389,95 €.

Zdroj: Oravské Múzeum P. O. Hviezdoslava.

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.