Späť

Konferencia pri príležitosti 150. výročia založenia Oravského múzea

Dolný Kubín, 3. december 2018 – v stredu 28. novembra t.r. uskutočnilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v budove Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava konferenciu pri príležitosti 150. výročie založenia Oravského múzea.

Po otvorení podujatia riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková všetkých zúčastnených srdečne privítala. Medzi hosťami nechýbali ani kolegyne z Odboru kultúry ŽSK – pani Mgr. M. Hriníková a pani Mgr. Z. Mičíková, ďalej pán zástupca primátora mesta Dolný Kubín PhDr. Jozef Šimek a Ing. Michal Švento, kolegyne zo Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči – pracovisko Dolný Kubín pani Mgr. E. Vrláková a pani Bc. B. Karasková. Konferencie sa zúčastnili záujemcovia z radov širokej verejnosti a tiež študenti a pedagógovia z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

V programe odznelo päť príspevkov odborníkov doplnených zaujímavými prezentáciami. V nich jednotliví prednášajúci oboznámili poslucháčov so súčasnosťou, projektovou činnosťou a obnovenými expozíciami Oravského múzea, s dobovými archívnymi písomnosťami týkajúcimi sa múzea, ďalej s obnovou Turzovho paláca a tzv. fary na Oravskom hrade, s reštaurovaním zaujímavých zbierkových predmetov ako aj s akvizičnými aktivitami múzea v 21. storočí. So svojimi referátmi vystúpili – PaedDr. Mária Jagnešáková riaditeľka Oravského múzea, PhDr. Jana Kurucárová riaditeľka Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, Mgr. Jana Piecková a Mgr. Vladimír Majtan odborní pracovníci z Krajského pamiatkového úradu v Žiline, Mgr. art. Štefan Kocka diplomovaný reštaurátor a maliar z Banskej Bystrice a Mgr. Daša Korytárová Lofajová, PhD. literárna historička organizácie. Odborné príspevky z konferencie budú uverejnené v 35. ročníku Zborníka Oravského múzea 2018.

Konferencia bola vyvrcholením všetkých podujatí, konaných pri príležitosti významného jubilea 150. výročia Oravského múzea, ktorými inštitúcia žila počas celého roka. Po ukončení konferencie, program pokračoval neformálnym stretnutím pracovníkov s bývalými kolegami múzea. Pri tejto príležitosti odovzdala pani riaditeľka zamestnancom ako poďakovanie za dlhoročnú záslužnú prácu pre múzeum vernostné vstupenky na meno, ktoré platia do všetkých expozícií Oravského múzea.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk

 

 

 

 

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie Základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, južný bastión – tunel, III. brána, hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, západná bašta, Korvínov palác, palác Jána z Dubovca a obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The Main tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.