Späť

Konferencia pri príležitosti 150. výročia založenia Oravského múzea

Dolný Kubín, 3. december 2018 – v stredu 28. novembra t.r. uskutočnilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v budove Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava konferenciu pri príležitosti 150. výročie založenia Oravského múzea.

Po otvorení podujatia riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková všetkých zúčastnených srdečne privítala. Medzi hosťami nechýbali ani kolegyne z Odboru kultúry ŽSK – pani Mgr. M. Hriníková a pani Mgr. Z. Mičíková, ďalej pán zástupca primátora mesta Dolný Kubín PhDr. Jozef Šimek a Ing. Michal Švento, kolegyne zo Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči – pracovisko Dolný Kubín pani Mgr. E. Vrláková a pani Bc. B. Karasková. Konferencie sa zúčastnili záujemcovia z radov širokej verejnosti a tiež študenti a pedagógovia z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

V programe odznelo päť príspevkov odborníkov doplnených zaujímavými prezentáciami. V nich jednotliví prednášajúci oboznámili poslucháčov so súčasnosťou, projektovou činnosťou a obnovenými expozíciami Oravského múzea, s dobovými archívnymi písomnosťami týkajúcimi sa múzea, ďalej s obnovou Turzovho paláca a tzv. fary na Oravskom hrade, s reštaurovaním zaujímavých zbierkových predmetov ako aj s akvizičnými aktivitami múzea v 21. storočí. So svojimi referátmi vystúpili – PaedDr. Mária Jagnešáková riaditeľka Oravského múzea, PhDr. Jana Kurucárová riaditeľka Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, Mgr. Jana Piecková a Mgr. Vladimír Majtan odborní pracovníci z Krajského pamiatkového úradu v Žiline, Mgr. art. Štefan Kocka diplomovaný reštaurátor a maliar z Banskej Bystrice a Mgr. Daša Korytárová Lofajová, PhD. literárna historička organizácie. Odborné príspevky z konferencie budú uverejnené v 35. ročníku Zborníka Oravského múzea 2018.

Konferencia bola vyvrcholením všetkých podujatí, konaných pri príležitosti významného jubilea 150. výročia Oravského múzea, ktorými inštitúcia žila počas celého roka. Po ukončení konferencie, program pokračoval neformálnym stretnutím pracovníkov s bývalými kolegami múzea. Pri tejto príležitosti odovzdala pani riaditeľka zamestnancom ako poďakovanie za dlhoročnú záslužnú prácu pre múzeum vernostné vstupenky na meno, ktoré platia do všetkých expozícií Oravského múzea.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk