Späť

Germicídne žiariče pre depozitáre Oravského hradu

V rámci úspešného projektu podaného v podprograme 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov, prebehol nákup Germicídnych žiaričov na dezinfekciu priestorov a zbierkových predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré slúžia k sprístupňovaniu tejto hodnoty širokej verejnosti a súčasne chránia pre budúce generácie. Ochrana a predĺženie životnosti hmotného kultúrneho dedičstva je nielen morálnou povinnosťou našej spoločnosti, ale má aj silné legislatívne zakotvenie v povinnosti pamäťových inštitúcií v tejto oblasti.

Projekt „Germicídne žiariče pre depozitáre Oravského hradu“, je ďalším krokom k zlepšeniu ochrany zbierkového fondu Oravského múzea  P.O. Hviezdoslava . Vďaka podpore Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov, v celkovej výške 4000.,€ bolo zakúpených desať kusov germicídnych žiaričov, z toho deväť kusov – germicídnych žiaričov typu  Prolux G M30WASPH 02, nepriame vyžarovanie a jeden typ Prolux GM55/SP 30,60, 90, s priamym vyžarovaním. Germicídne žiariče budú používané v priestoroch depozitárov Oravského hradu v Oravskom Podzámku. Cieľom projektu je dlhodobá ochrana zbierkových predmetov pred biologickým napadnutím plesňami a inými mikroorganizmami. Prenosné germicídne žiariče spĺňajú potrebu zohľadnenia historických priestorov a ich mobilnosť v rámci ostatných miestností, ktoré si vyžadujú starostlivosť a dezinfekciu jednotlivých zbierkových predmetov. K takejto situácii dochádza najmä pri ich transporte, nevyhnutnom v procese digitalizácie zbierok, ako aj pri ich výpožičkách iným partnerským inštitúciám. Žiariče budú preventívne používané hlavne  v depozitároch ale aj vo výstavných priestoroch, kde sa okrem zbierkových predmetov môžu nachádzať aj diela pochádzajúce z rôznych prostredí (priamo z ateliérov umelcov, zo súkromných zbierok, diela zapožičané z partnerských galérií). V neošetrených priestoroch, v ktorých sa striedajú diela z neznámeho prostredia a zbierkové predmety hrozí riziko ich kontaminácie.

Mikrobiologická kontaminácia objektov kultúrneho dedičstva môže spôsobovať nielen degradáciu prírodných organických materiálov a degradáciu týchto objektov, ale môže vytvárať aj vážne problémy pri ochrane zdravia pracovníkov i návštevníkov pohybujúcich sa v mikrobiologicky kontaminovaných priestoroch múzeí, archívov a knižníc.

Kombináciou a použitím dvoch spôsobov žiarenia pomocou germicídnych žiaričov sa tak eliminuje riziko poškodenia, či dokonca zničenia umeleckých diel. Preventívna ochrana predchádza zbytočným, časovo i finančne nákladným, reštaurátorským a konzervátorským zásahom.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

fond na podporu umenia
fond na podporu umenia