Späť

„Drevené artikulárne kostoly“

Dolný Kubín, 24. 10. 2017 – v pondelok 23. októbra 2017 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava prednášku s názvom „Drevené artikulárne kostoly“.
Prítomní mali možnosť prostredníctvom kvalitnej prezentácie vidieť a vypočuť si zaujímavú prednášku riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Žiline, doc. Ing. Miloša Dudáša, CSc. Pána Dudáša a prítomných hostí na úvod privítala riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá vyzdvihla dlhoročnú výbornú spoluprácu Oravského múzea a pamiatkového úradu pri ochrane a obnove národných kultúrnych pamiatok v správe múzea. Nasledoval krátky biografický exkurz o osobe prednášajúceho, ktorého predstavila Katarína Ileninová. V pútavej populárno-náučnej prednáške bolo bližšie predstavených päť slovenských drevených artikulárnych kostolov zapísaných v zozname UNESCO. Zazneli aj aktuálne informácie týkajúce sa dvoch artikulárnych kostolov nachádzajúcich sa na Orave – Leštiny a Istebné. Prednáška vzbudila veľký záujem prítomných študentov dolnokubínskych gymnázií a širokej verejnosti.
Týmto podujatím si Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripomenulo 500. výročie reformácie.

Zdroj: Oravské múzeum POH
biblioteka@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.