Späť

Baltazár DEMIAN

16. mája 2023 uplynulo 220. rokov od narodenia oravského stoličného lekára a jedného z významných nadšencov myšlienok štúrovského národného obrodenia na Orave Baltazára Demiana (tiež Demján) (16. 5. 1803 Liptovský Peter – 28. 11. 1851 Dolný Kubín).

Študoval na lýceu v Kežmarku, medicínu v Pešti, maliarstvo v Nemecku. Bol lekárom v Dolnom Kubíne, neskôr hlavný lekár Liptovskej, Oravskej a Trenčianskej župy.

Za opateru ruských vojakov a zdolanie epidémie cholery na Orave 1848 ho v roku 1850 ruský cár vyznamenal vojenským vyznamenaním – Rytier Rádu sv. Stanislava. Bol aj jedným z najplodnejších prispievateľov do Štúrových Slovenských národných novín. Prispieval správami o zakladaní spolkov striezlivosti, uverejnil menoslov nových zakladateľov Spolkov miernosti na Orave. Svoje príspevky podpisoval ako Dr. D. alebo Dr. B. Demian. V Slovenských národných novinách z roku 1846 v čísle 107 sa s ďalšími osvedčil za spisovnú slovenčinu a bojom proti odporcovi štúrovskej slovenčiny Štefanovi Launerovi.

Bol nezmieriteľným bojovníkom proti alkoholizmu, jedným zo zakladateľov spolkov miernosti na Orave, navrhoval zákaz pitia liehovín a podporoval abstinenciu. Venoval sa zdravotníckej osvete, písal odborné články, v správach opisoval aj rozširovanie rôznych nákazlivých chorôb po Orave, ktoré prinášali cudzí vojaci a tiež aj oravskí plátenníci, rozoberal príčiny alkoholizmu, biedy a hladu, ktoré panovali na Orave. Spolupracoval s Jankom Matúškom a Ctibohom Zochom, pričom bol nápomocný ich kultúrnym, národným, školským a sociálnym snahám. Ako chirurg napísal a vydal dielo Disertatio inauguralis medico-chirurgica de asphyxiis (1830). Amatérsky sa venoval krajinomaľbe, portrétu a historickému žánru. Jeho maľba Ukrižovaný – pôvodný oltárny obraz v Evanjelickom kostole a. v. v Dolnom Kubíne. Dnes sa nachádza vo farskej budove. Cestoval po Rakúsku, Taliansku a Nórsku.

Zapáleného ducha Baltazára Demiana za spolky miernosti a boja proti alkoholizmu opísal aj J. M. Hurban na stránkach svojej práce Slovo o Spolkách Mjernosťi a Školách Ňeďelních z roku 1846: „Tuná ňepripomenjem iba jednoho muža, ktorjemu predňja sluší čest a díka, a to je Stoliční Fizikus v Orave V. Urodzení a Visoko Učení pán Doktor Baltazar Demian! Muž tento je ňje nadarmo v novinách naších Irskím Matúšom pomenuvaní, lebo ozaj robí Matúšovskje skutki za spolki mjernosťi v Orave. … On je materinskom svojom jaziku ako bívalí theolog a examenuvaní candidát dokonale zbehlí, pri tom tak vážni, tak usadli, tak bohate viššími pohladi genius jeho nadaní, že žjadním spuosobom jeho hovor účinku sa minúť ňemuože. A v skutku aňi vtedi sa ňeminuv; lud prichádza vždi vjac k povedomú pravdi ňím rozhlašuvanej. Šťasná Stolica takímto Geniusom Úrad Fizikusa obsaďení majúca, šťastňí knažovja takjehoto Pomocňéka v Úraďe svojom a pri rozširuvaňú královstva Kristovjeho pri boku k pomoci mat mohúci!“

Zomrel 28. novembra 1851 ako 48-ročný na zápal pečene a sleziny. Pochovával ho evanjelický farár Samuel Novák. Ako napísal Ctiboh Zoch v Lichardových Slovenských Novinách z 18. decembra 1851 v rubrike Zpráwy ze Slowenska: „Ano, byl on w skutku wzorný lékař, který ne jen skrze léky, ale jmenowitě přátelským a weselým duchem swým, nemocného křísit a obžiwiti weděl čarodějně, čehož důkazů se w Orawě mezi wssemi třídami obywatelstwa mnoho nachodí…“

„…byl wsseho upřimným přítelem a národu swého wěrným synem. Pozůstawil po sobě dwauch nedospělých synů a jednu dcérku; ale pozůstawil jesstě wíce, totiž pomník nehynaucí w srdcích mnoha jeho přátelů a ctitelů, pomník skutků lásky a obětowawosti, který čestné jméno jeho bude dlauho u wděčné paměti potomstwa zachowáwat. Pokoj prachu jeho!…“

Orava v ňom stratila naozaj človeka veľkého ducha s dobrotivým a obetavým srdcom.

Pochovaný je na Historickom cintoríne v Dolnom Kubíne. Nad jeho hrobom sa týči pieskovcový ihlan, do ktorého sa poriadne zahryzol zub času, písmo na ňom sa žiaľ nezachovalo.

Spomíname naň s veľkou vďačnosťou.

 

Galéria obrázkov:

Mgr. Renata Jedláková

knihovníčka

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

bibliotekadk@oravskemuzeum.sk

 

__________________________________________________________________________

Pramene:

Biografický lexikón Slovenska. II. zv. C – F. Martin: Slovenská národná knižnica – Národný biografický ústav, 2004, S. 227. ISBN 80-89023-44-4.

 

HUBA, P. Liečiteľ duše Baltazár Demian. Dolný Kubín: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2015. ISBN 978-80-89099-34-4.

 

HURBAN, J. M. Slovo o Spolkách Mjernosťi a Školách Ňeďelních od … V B. Bistrici, Tlačom Filip Macholda 1846. s. 69 – 71. (sign. ČK DK II/2089)

 

Slovenskje Národňje Novini. 1845 – 1848. Zodpovedný redaktor Ludevít Štúr. V tlačjarňi K. F. Wiganda v Prešporku. (sign. ČK DK XII/657, ČK DK XII/657 c)

 

Slovenské Noviny, 18. Dec. Roku 1851. Číslo 148, s. 594. [online]. [cit.2023-05-15]. Dostupné z: http://digitalna.kniznica.info/zoom/62830/view?search=Slovensk%C3%A9%20Noviny&page=1&p=separate&tool=search