Späť

Audit odborných pracovníkov Oravského múzea

Oravský Podzámok, 5. 12. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, realizovalo dňa 5. decembra 2019 audit odborných pracovníkov múzea, ktorého sa zúčastnili všetci odborní zamestnanci spoločenských a prírodných vied, dokumentátori, reštaurátor a konzervátori.

Odborní zamestnanci sa osobne jednotlivo zúčastnili pohovorov pred menovanou komisiou, počas ktorého mali možnosť priblížiť svoje pracovné činnosti v oblasti správy a spracovania zbierkového fondu, edičných, prezentačných, kultúrno-výchovných, vzdelávacích, projektových a iných pracovných činností, ktoré vykonávali v hodnotenom období. Komisia na základe osobného hodnotiaceho pohovoru a vyplneného formulára hodnotenia pracovného výkonu, ktorý odborní zamestnanci odovzdali pred konaním sa auditu, stanovila kvalitu plnenia pracovných úloh a vypracovala celkové hodnotenie každého odborného zamestnanca v písomnej forme. Okrem menovaných členov komisie sa auditu ako prísediaci zúčastnili i zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja: riaditeľ odboru kultúry Mgr. Martin Hromada, PhD. a odborná referentka Mgr. Zuzana Mičíková. V rámci celkového hodnotenia boli stanovené nasledovné úrovne plnenia pracovných povinností: nadštandardne boli ohodnotení desiati odborní pracovníci a štandardne piati odborní pracovníci.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

 

historia@oravskemuzeum.sk

 

www.oravskemuzeum.sk

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.