Späť

Audit odborných pracovníkov Oravského múzea

Oravský Podzámok, 5. 12. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, realizovalo dňa 5. decembra 2019 audit odborných pracovníkov múzea, ktorého sa zúčastnili všetci odborní zamestnanci spoločenských a prírodných vied, dokumentátori, reštaurátor a konzervátori.

Odborní zamestnanci sa osobne jednotlivo zúčastnili pohovorov pred menovanou komisiou, počas ktorého mali možnosť priblížiť svoje pracovné činnosti v oblasti správy a spracovania zbierkového fondu, edičných, prezentačných, kultúrno-výchovných, vzdelávacích, projektových a iných pracovných činností, ktoré vykonávali v hodnotenom období. Komisia na základe osobného hodnotiaceho pohovoru a vyplneného formulára hodnotenia pracovného výkonu, ktorý odborní zamestnanci odovzdali pred konaním sa auditu, stanovila kvalitu plnenia pracovných úloh a vypracovala celkové hodnotenie každého odborného zamestnanca v písomnej forme. Okrem menovaných členov komisie sa auditu ako prísediaci zúčastnili i zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja: riaditeľ odboru kultúry Mgr. Martin Hromada, PhD. a odborná referentka Mgr. Zuzana Mičíková. V rámci celkového hodnotenia boli stanovené nasledovné úrovne plnenia pracovných povinností: nadštandardne boli ohodnotení desiati odborní pracovníci a štandardne piati odborní pracovníci.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

 

historia@oravskemuzeum.sk

 

www.oravskemuzeum.sk