Späť

Audit odborných pracovníkov Oravského múzea

Oravský Podzámok, 5. 12. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, realizovalo dňa 5. decembra 2019 audit odborných pracovníkov múzea, ktorého sa zúčastnili všetci odborní zamestnanci spoločenských a prírodných vied, dokumentátori, reštaurátor a konzervátori.

Odborní zamestnanci sa osobne jednotlivo zúčastnili pohovorov pred menovanou komisiou, počas ktorého mali možnosť priblížiť svoje pracovné činnosti v oblasti správy a spracovania zbierkového fondu, edičných, prezentačných, kultúrno-výchovných, vzdelávacích, projektových a iných pracovných činností, ktoré vykonávali v hodnotenom období. Komisia na základe osobného hodnotiaceho pohovoru a vyplneného formulára hodnotenia pracovného výkonu, ktorý odborní zamestnanci odovzdali pred konaním sa auditu, stanovila kvalitu plnenia pracovných úloh a vypracovala celkové hodnotenie každého odborného zamestnanca v písomnej forme. Okrem menovaných členov komisie sa auditu ako prísediaci zúčastnili i zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja: riaditeľ odboru kultúry Mgr. Martin Hromada, PhD. a odborná referentka Mgr. Zuzana Mičíková. V rámci celkového hodnotenia boli stanovené nasledovné úrovne plnenia pracovných povinností: nadštandardne boli ohodnotení desiati odborní pracovníci a štandardne piati odborní pracovníci.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

 

historia@oravskemuzeum.sk

 

www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.