Späť

Archeologický výskum v Nižnej – hradisko Ostražica

Oravský Podzámok 26.08.2019

Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj , pokračovalo v auguste 2019 v archeologickom výskume na hradisku Ostražica v Nižnej, ktorý nadviazal na predošlú sezónu. „Výskum financuje Oravské múzeum a čiastočne obec Nižná. Takmer po štyridsiatych rokoch tak múzeum obnovilo terénnu činnosť, ktorá má v inštitúcii tradíciu už od 19. storočia. Tým sa pripojilo k ostatným múzeám Žilinského samosprávneho kraja, ktoré výskumy taktiež realizujú,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Výskum prebiehal 2 týždne a bol zameraný na anomálie, ktoré zaznamenal magnetometrický výskum v južnom priestore hradiska. Boli vyhĺbené dve dlhé sondy (15 x 1,5 m), ktoré rezali anomálie zistené geofyzikálnym prieskumom. Výskum potvrdil, že ide o opevnenie akropoly, ktoré sa neuzatváralo len na vrcholovej časti, ale plynule sa zvažovalo dolu južnými svahmi až na okraj Ostražice.

Počas archeologického výskumu bola odkrytá konštrukcia valu a kamenného čelného muriva, ktoré vzniklo ukladaním pieskovcových kameňov. Zachytené boli aj stĺpové jamy, ktoré podopierali konštrukciu valu. Pod štrkovo-hlinitým, sa v hĺbke 2 m našiel prepálený objekt, ktorý obsahoval množstvo keramických úlomkov, ktorého interpretáciu určíme po dôslednej analýze nálezov a vzoriek hliny.

Množstvo keramiky, zvieracích kostí, drobných železných predmetov, súvisí nielen so stavbou opevnenia, ale aj s bežným sídliskovým životom na hradisku v dobe železnej. Presnejšie datovanie bude známe po spracovaní a analýze nálezov a odobraných vzoriek.

Výskum priniesol nové poznatky o lokalite, ktoré neboli doteraz známe a zároveň obohatil zbierkový fond Oravského múzea.

 

Zdroj : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

archeologia@oravskemuzeum.sk