Späť

Archeologický výskum v Nižnej – hradisko Ostražica

Oravský Podzámok 26.08.2019

Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj , pokračovalo v auguste 2019 v archeologickom výskume na hradisku Ostražica v Nižnej, ktorý nadviazal na predošlú sezónu. „Výskum financuje Oravské múzeum a čiastočne obec Nižná. Takmer po štyridsiatych rokoch tak múzeum obnovilo terénnu činnosť, ktorá má v inštitúcii tradíciu už od 19. storočia. Tým sa pripojilo k ostatným múzeám Žilinského samosprávneho kraja, ktoré výskumy taktiež realizujú,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Výskum prebiehal 2 týždne a bol zameraný na anomálie, ktoré zaznamenal magnetometrický výskum v južnom priestore hradiska. Boli vyhĺbené dve dlhé sondy (15 x 1,5 m), ktoré rezali anomálie zistené geofyzikálnym prieskumom. Výskum potvrdil, že ide o opevnenie akropoly, ktoré sa neuzatváralo len na vrcholovej časti, ale plynule sa zvažovalo dolu južnými svahmi až na okraj Ostražice.

Počas archeologického výskumu bola odkrytá konštrukcia valu a kamenného čelného muriva, ktoré vzniklo ukladaním pieskovcových kameňov. Zachytené boli aj stĺpové jamy, ktoré podopierali konštrukciu valu. Pod štrkovo-hlinitým, sa v hĺbke 2 m našiel prepálený objekt, ktorý obsahoval množstvo keramických úlomkov, ktorého interpretáciu určíme po dôslednej analýze nálezov a vzoriek hliny.

Množstvo keramiky, zvieracích kostí, drobných železných predmetov, súvisí nielen so stavbou opevnenia, ale aj s bežným sídliskovým životom na hradisku v dobe železnej. Presnejšie datovanie bude známe po spracovaní a analýze nálezov a odobraných vzoriek.

Výskum priniesol nové poznatky o lokalite, ktoré neboli doteraz známe a zároveň obohatil zbierkový fond Oravského múzea.

 

Zdroj : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

archeologia@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.