Späť

Reštaurovanie objektu Tretej hradnej brány Oravského hradu

     Oravský Podzámok, 26. 11. 2021 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj , realizovalo z vlastných zdrojov komplexné reštaurovanie exteriéru Tretej hradnej brány v areáli Oravského hradu.

     „Z hľadiska výrazu má určujúce postavenie renesančná bránová budova a predovšetkým obnova po požiari v roku 1800, ktorá zmenila celkový výraz stavby. Požiadavkou pamiatkovej obnovy kamenných častí bolo zachovanie pamiatkových hodnôt objektu Administratívneho traktu s dôrazom na rešpektovanie jeho hmotovej skladby v súčasnej podobe. Umelecko‐remeselnú hodnotu stavby tvoria predovšetkým prvky pôvodnej neskoro-renesančnej stavby zachované v značnom rozsahu, ako napr. ostenia okien a portálov, okenné mreže a výplne a veľkoplošne zachované historické omietky. Nedeliteľnou súčasťou stavby sú aj zvyšky starších fortifikačných prvkov, súvisiace s pôvodnou obrannou funkciou obvodových múrov a tiež detaily z mladších prestavieb budovy (okná, dvere, stropy)“, povedala riaditeľka  Oravského múzea Mária Jagnešáková.

     Reštaurovanie exteriéru sa týkalo i dvoch kamenných erbov – Juraja Thurza a jeho druhej manželky Alžbety Czoborovej, ktoré sú prepojené latinským textom. Podľa písomného prameňa z roku 1705 boli uvedené erby umiestnené práve v areáli Oravského hradu. V 19. storočí boli sňaté a vtedajším riaditeľom Oravského komposesorátu Františkom Zichym odvezené do Voderád, kde sa nachádzali v poškodenom stave v záhrade kaštieľa. V roku 1993 boli opätovne vrátené  na Oravský hrad, reštaurované a osadené na priečelie Tretej hradnej brány.

„Nad erbom v stene Tretej hradnej brány sa nachádzala plastická kamenná levia hlava, ktorá bola renesančným architektonickým prvkom výzdoby. V súčasnosti po ukončení jej reštaurovania bude umiestnená v niektorej z expozícií Oravského hradu“, povedala riaditeľka  Oravského múzea Mária Jagnešáková.

    Rekonštrukčné práce realizovala firma BAUMAN s.r.o. Humenné. Na reštaurátorských prácach sa podieľali reštaurátori: Akad. mal. Vojtech Mýtnik – reštaurovanie omietok, Mgr. art. Pavol Ševčík – reštaurovanie kamenných článkov. Odborný dozor vykonávali metodici Krajského pamiatkového úradu v Žiline: Mgr. Jana Piecková a Mgr. Vladimír Majtan.

Celková obnova objektu a reštaurátorské práce predstavovali sumu: 105 815,44 EUR. Dielo bolo realizované z vlastných finančných prostriedkov Oravského múzea.
Zdroj:  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
historia@oravskemuzeum.sk