Späť

Projekt „Nové tóny starých hudobných nástrojov“

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Oravskom Podzámku, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj sa úspešne zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia na rok 2022 v programe 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom „Nové tóny starých hudobných nástrojov“ a získalo dotáciu vo výške 2 000.,€ na reštaurovanie hudobného nástroja. Z vlastných zdrojov múzeum spolufinancovalo reštaurovanie sumou 700.,€.

Cieľom projektu bolo odborné ošetrenie a reštaurovanie hudobného nástroja Klavír – piano „Erster Staatspreis 1880…Wien“ a jeho častí, zapísaný pod číslom Dh-9 vo fonde umenia Oravského múzea.

Hlavným cieľom reštaurátorských (odborných zásahov) prác bolo reštaurovanie predmetného umeleckého telesa a obnova pôvodnej funkčnej a výtvarnej kvality diela v jej originálnej podobe, tak aby boli zachované a rešpektované pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty zbierkového predmetu a aby mohli naďalej slúžiť svojmu pôvodnému účelu.

Reštaurátorský zásah zamedzil ďalšiemu poškodzovaniu, degradácii a tak predĺžil životnosť hudobnému telesu a prinavrátil pôvodný výtvarný výraz. Všetky zásahy reštaurátorského aj rekonštrukčného charakteru boli vykonané v intenciách princípov pamiatkovej ochrany a súčasnej reštaurátorskej praxe v súlade s požiadavkami na kvalitu a odbornosť práce.

Cieľový rozsah prác pozostával z odborných zásahov vykonaných hlavne na korpuse hudobného nástroja a na hracom mechanizme. Všeobecný postup prác zahŕňal rozobratie všetkých častí nástroja, vyčistenie, odstránenie hrdze z kovových častí hracej mechaniky, vyplnenie chýbajúcich opotrebovaných a odlomených častí na klávesových klapkách klaviatúry. Demontáž a ošetrenie jednotlivých častí telesa pianína, ďalej svietnika, nápisovej tabuľky a klávesov. Oprava a doplnenie chýbajúcich častí korpusu a výzdoby – konkrétne vyhotovenie chýbajúcej misky svietnika. Odstránenie stmavnutého sekundárneho lakového náteru, čistenie povrchu dreveného tela pianína, lepenie a doplnenie chýbajúcich a zničených dýh na nohách klavíra, jeho postupné zloženie, retušovanie a následné lakovanie šelakovou politúrou tradičnou technikou nanášania.

Poškodený zelený filc pod pedálmi pianína, bol nahradený novým.

Reštaurovanie a ošetrenie prinavrátili klavíru pôvodnú hmotnú podstatu, čím sa stáva plnohodnotne využívaným zbierkovým predmetom v rámci výstavného a študijného účelu pre odbornú i laickú verejnosť. Dielo bude využívané na krátkodobé, i dlhodobé výstavné účely.

Na odbornom ošetrení a reštaurovaní sa podieľal akad. sochár Mgr. art. Tomáš Lupták, reštaurátorské práce na predmete vyhotovil Mgr. art. Marián Chládecký z MusicTech Slovakia s.r.o.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

logo Fondu na podporu umenia

 

Galéria obrázkov: