Späť

Portréty v zbierkach Oravského hradu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava sa úspešne zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia, program 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom „Portréty v zbierkach Oravského hradu“ a získalo dotáciu vo výške 8 000 €.

Cieľom projektu bolo zreštaurovanie troch umeleckých diel z 18. a 19. storočia. Prvý portrét zachytáva podobizeň pravdepodobne Ondreja Bujnáka, úradníka v službách Oravskej stolice. Druhý portrét, ktorý tvorí pendanta patrí pravdepodobne jeho manželke. Ich syn, Pavol Bujnák bol významný literárny kritik, jazykovedec a historik, pôsobiaci v Prahe. Ďalším zreštaurovaným dielom je portrét muža, ktorému tvorí pendanta portrét ženy. Portréty  pochádzajú z majetku významného zemianskeho rodu Zmeškal, ktorý zohráva významnú úlohu nielen v dejinách Oravy, ale hlavne v dejinách Oravského hradu.

Hlavným cieľom reštaurátorských prác bola záchrana – reštaurovanie a konzervovanie hmotnej podstaty predmetných umeleckých diel a obnova pôvodných funkčných a výtvarných kvalít diel v ich originálnej podobe, tak aby boli zachované a rešpektované pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty diel a aby mohli naďalej slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Reštaurátorský zásah zamedzil ďalšiemu poškodzovaniu, degradácii a tak predĺžil ich životnosť a prinavrátil dielam pôvodný výtvarný výraz. Všetky zásahy reštaurátorského, konzervátorského aj rekonštrukčného charakteru boli vykonané v intenciách princípov pamiatkovej ochrany a súčasnej reštaurátorskej praxe v súlade s požiadavkami na kvalitu a odbornosť práce.

Cieľom reštaurovania bolo dielam prinavrátiť ich pôvodnú podobu a hmotnú podstatu, aby mohli byť plnohodnotne využívané v rámci výstavného a študijného účelu pre odbornú i laickú verejnosť. Po komplexnom reštaurovaní budú diela využívané na krátkodobé, i dlhodobé výstavné účely.

Reštaurátorské práce na dielach vykonali Mgr. art. Barbora Mikuláš Burianová a Mgr. art. Monika Borowska, členky Komory reštaurátorov SR.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

fond na podporu umenia
fond na podporu umenia