Rašeliniská na Orave

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pripravuje v dňoch 20.6.- 21.6.2018 odborný medzinárodný seminár pod názvom Rašeliniská na Orave, ktorý sa uskutoční v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0052/16-00 „Rašeliniská vrchoviskové- európsky unikát poľsko- slovenského pohraničia“, financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020.

Seminár začína v stredu 20.6.2018 o 10:00 v Hradnej dvorane Oravského hradu v Oravskom Podzámku prezentáciami odborníkov z oblasti prírodných vied a ochrany prírody a pokračuje vo štvrtok 21.6.2018 autobusovou exkurziou na vybrané lokality slovensko-poľskej prihraničnej oblasti. Podujatie je určené širokej verejnosti.

Účasť na seminári a exkurzii je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 15.6.2018 e-mailom na adresu priroda@oravskemuzeum.sk, alebo telefonicky na číslo 043/5816132, kde dostanete aj bližšie informácie.

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie Základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, južný bastión – tunel, III. brána, hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, západná bašta, Korvínov palác, palác Jána z Dubovca a obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The Main tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.