18.BETLEHEM

BETLEHEM

Betlehem (jasličky) sú jedným zo symbolov Vianoc zobrazujúcim biblický príbeh o Kristovom narodení. Postavy znázorňujú Ježiška ležiaceho v jasliach, Pannu Máriu, svätého Jozefa, klaňajúcich sa pastierov a troch kráľov. Predobraz výjavu sa viaže k vianočnej omši, ktorú slúžil v roku 1223 pri jasličkách postavených v lesnej jaskyni v Umbrii svätý František z Assisi (1182 – 1226). Stavanie betlehemov v kostoloch rozšírili v 16. storočí v Európe františkáni a jezuiti. Zrejme najstarší zachovaný betlehem na Orave pochádza z Trstenej a jeho vznik je spojený s pôsobením rehoľného rádu františkánov (1772). Betlehemy sa v čase Vianoc kládli do kultového kúta izby. Osobitným typom boli prenosné, prispôsobené koledovým obchôdzkam. Jeden z chlapov niesol betlehem na krku a spolu s ostatnými spievali a rozprávali betlehemskú hru o narodení Ježiša Krista prostredníctvom postáv: Fedor, Stacho, Starý, Bača, Anjel a Kubo.
V oravských bola tradícia obchôdzok chlapcov – betlehemcov dlho zaužívaná a rodinami i očakávaná. Nezabudnuteľným zážitkom všetkých členov rodiny patriacim k vianočnej atmosfére býval v minulosti príchod tzv. betlehemcov. Každá rodina ich s radosťou prijala, za prednesenie betlehemskej hry „koledníkov“ počastovala a obdarila finančnou odmenou. Hovorový text sa zároveň spájal so spevom a tancom. Príbeh chodili predvádzať formou obchôdzky „z domu do domu“. Chlapci mali oblečené súkenné nohavice, krátke kožúšky otočené vlnou smerom von, na nohách krpce a na hlavách baranice.
Betlehemy, ktoré uvidíte vo videu patria medzi vzácne zbierkové predmety pod správou Oravského múzea. Dokumentujú zručnosť oravských rezbárov, ktorí najčastejšie používali na výrobu drevo z lipiny. Už spomínané tzv. prenosné betlehemy patria ku skvostom zbierkového fondu, pretože ich zhotoviteľom je známy oravský rezbár Štefan Siváň.
Betlehemy zo zbierkového fondu Oravského múzea si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=HYmMeiNqyrY&ab_channel=Oravsk%C3%A9M%C3%BAzeum