Späť

Oravské múzeum aj v čase krízy pripravuje expozície na letnú sezónu

Tlačová správa Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Oravské múzeum aj v čase krízy pripravuje expozície na letnú sezónu

        Oravský Podzámok, 30. 4. 2020 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj i v čase krízy spôsobenej COVID 19 pripravuje svoje expozície pre verejnosť so zreteľom na dodržiavanie a uplatňovanie prísnych hygienických opatrení. Oravské múzeum v roku 2019 navštívilo 289 tis. návštevníkov, preto je nevyhnutné vo všetkých expozíciách urobiť dôkladnú sanitu. Interiéry a exteriéry Oravského hradu navštívilo za minulý rok 197 tisíc návštevníkov. V mesiaci apríl každoročne prebiehajú upratovacie práce v expozičných priestoroch – čistenie vitrín, konzervovanie a reštaurovanie vystavených zbierkových predmetov, údržba podláh a samotných interiérových prvkov, čistenie všetkých hradných nádvorí, odvoz posypového materiálu, oprava schodov pri brale Stredného nádvoria a iné. Okrem interiérov sa venuje pozornosť i okoliu Oravského hradu, kde sa realizuje čistenie svahu a prístupových komunikácií od náletových drevín a ich spracovanie. Na realizácii prác sa podieľajú všetci odborní i technickí pracovníci múzea, pracujúci maximálne vo dvojiciach s príslušnými ochrannými prostriedkami, ktoré zabezpečilo múzeum.

Prípravné práce a čistenie interiérov a exteriérov sa realizuje i v ďalších expozíciách Oravského múzea (Expozícia POH, Expozícia Čaplovičovej knižnice, Florinov dom v Dolnom Kubíne, Rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a Hviezdoslavova hájovňa v Oravskej Polhore).

Oravská lesná železnica v Oravskej Lesnej, ktorú v roku 2019 navštívilo 46 tisíc návštevníkov, je ďalšou z atraktívnych destinácií múzea. Pracovníci Oravskej lesnej železnice vykonávajú rôzne druhy opráv: či už trate, celého vozového parku, náter drevených prvkov a lavičiek v areáli, ale aj vysoko odborné práce na lokomotívach a zariadeniach, ktoré vykonávajú vo vlastnej réžii, čím ušetria pre múzeum nie malé finančné prostriedky.

       „Okrem prípravných prác však Oravské múzeum vykonáva naďalej i odbornú a marketingovú činnosť. Vykonáva sa mimoriadna inventarizácia majetku múzea, spracovanie a správa zbierkového fondu, hĺbková inventúra v predajni suvenírov a skladových zásob, aktualizácia propagačného materiálu a nová logistika sprevádzania návštevníkov po expozíciách najmä Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice.

Oravské múzeum má rozpracované i viaceré medzinárodné cezhraničné projekty, ktorých riešenie a realizácia je nevyhnutná a limitovaná časom. Múzeum teda i v tejto oblasti intenzívne pracuje na ich realizácii vzhľadom k tomu, že ide o investičné záležitosti, pri ktorých nie je možné odložiť pracovné činnosti, aby nedošlo k ohrozeniu projektu a jednotlivých projektových partnerov“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Prezentačnou aktivitou, ktorá je súčasťou projektovej činnosti, je i príprava výstavy Spomienky z porcelánu“. Napriek tomu, že v súčasnosti nie je možné túto novú a zaujímavú výstavu vzhliadnuť priamo v priestore Florinovho domu v Dolnom Kubíne, záujemcovia si ju budú môcť prezrieť virtuálne na webovej stránke múzea a neskôr snáď i osobne vo výstavných priestoroch.

Oravské múzeum si uvedomuje, že aj v krízovom období je ochrana kultúrneho a historického dedičstva našich predkov veľmi dôležitá. Sme povinní ho zachovávať , zveľaďovať a chrániť pre ďalšie generácie.

 

 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk