Späť

Knihovník Ján Smetana ml.

Knihovník Ján Smetana ml.

(100. výročie narodenia)

V nedeľu 7. júna uplynulo presne 100 rokov od narodenia pedagóga, historika a dlhoročného knihovníka Čaplovičovej knižnice Jána Smetanu ml. (1920 – 1992). Narodil sa 7. júna 1920 v Dolnom Kubíne rodičom Dr. Jánovi Smetanovi (spisovateľ píšuci pod pseudonymom Ondrej Kalina) a Emílii rod. Brixovej ako ich jediný syn.

Detstvo trávené v Čaplovičovej knižnici v pracovni jeho otca v ňom vzbudilo veľký záujem o históriu a to ovplyvnilo jeho rozhodnutie vydať sa vo svojej pracovnej profesii po ceste histórie.

Študoval na Štátnom reálnom gymnáziu Hviezdoslavovom v Dolnom Kubíne. Maturoval 9. júna 1938 zo 16 predmetov s veľmi dobrými výsledkami a prospel s vyznamenaním.

Vysokoškolské štúdiá začal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré zavŕšil štátnou skúškou z práva rímskeho. Následne pokračoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v odbore história a zemepis a navštevoval aj prednášky z archívnictva a knihovníctva. Štúdium ukončil štátnou skúškou v roku 1944.   V tom istom roku sa stalo jeho prvým pracovným miestom Štátne slovenské gymnázium v Spišskej Novej Vsi. V nasledujúcich dvoch školských rokoch učil dejepis, zemepis, národné hospodárstvo a občiansku výchovu na gymnáziu v Dolnom Kubíne.

Ján Smetana

Od 1. augusta 1947 sa stal rozhodnutím profesorského zboru Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave asistentom pre Historický seminár. Literárny a kultúrny historik, prekladateľ a pracovník Encyklopedického ústavu SAV v Bratislave Ján Hudák sa o Smetanovi vyjadril ako o mladej nádeji slovenskej histórie.

Bol veľmi jazykovo zdatný, z cudzích jazykov ovládal nemčinu, francúzštinu, angličtinu, maďarčinu, ruštinu, taliančinu a latinčinu. V rokoch 1951 – 1952 začal vyučovať na Gymnáziu V Starej Ľubovni. Okrem pedagogickej práce sa venoval aj hudbe.

V päťdesiatych rokoch Smetana ako praktizujúci a hlboko veriaci človek nespĺňal vtedajšie ideologické nároky a bol odsunutý z práce na vedeckom i pedagogickom poli. Niekoľko rokov pracoval ako pomocný robotník vo Vítkovických železiarňach Klementa Gottwalda. Neskôr vystriedal mnoho iných zamestnaní.

Od 1. marca 1970 začal pracovať na základe vlastnej žiadosti v Literárnom múzeu P. O. Hviezdoslava ako samostatný odborný pracovník v Čaplovičovej knižnici, tam kde to tak dôverne poznal, nasledujúc tak príklad svojho otca. Venoval sa usporiadaniu knižnice, mnohé police s knihami musel nanovo usporiadať a uložiť, robil fyzickú revíziu fondov a katalógov. Mnohé knihy opečiatkoval, opatril signatúrami, poškodené podľa možností polepil, usporiadal časopisy a zviazal ich podľa ročníkov. Vypracoval inventárnu knihu VIII., do ktorej zapísal všetky dovtedy neevidované knihy a zaradil ich do jednotlivých skupín. K 31. 12 1972 s ním Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava rozviazalo pracovný pomer a Ján Smetana vykonával práce v Čaplovičiane výhradne pre Maticu slovenskú – Slovenskú národnú knižnicu v Martine. Okresným národným výborom – odborom kultúry v spolupráci s Okresnou knižnicou a Literárnym múzeom POH bol poverený prieskumom a zhotovením súpisu v rámci evidencie historických knižníc a starých tlačí na území okresu Dolný Kubín. Robil terénny výskum starých tlačí do roku 1800, nachádzajúcich sa v súkromnom vlastníctve a ich súpis postúpil Matici slovenskej. Okrem toho si dôsledne plnil povinnosti knihovníka a podľa požiadaviek rôznych vedeckých inštitúcií i jednotlivcov realizoval výpožičky. Jeho najväčším prínosom je vytvorenie Katalógu tlačí 16. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne, na ktorom spolupracoval s Dr. Jozefom Telgárskym niekoľko rokov. Tento katalóg bol druhým svojho druhu na Slovensku a zatiaľ prvým v Čaplovičiane.

Nepochopenie vtedajšej garnitúry a aj dlhodobá vážna choroba matky, o ktorú sa staral až do jej smrti, sa pravdepodobne podpísali na jeho správaní. Z vľúdneho a komunikatívneho človeka sa stal tichý a nespoločenský samotár.

V roku 1980 Smetana odišiel do dôchodku a istý čas ešte vykonával príležitostné práce.

Zomrel 12. februára 1992 v Dolnom Kubíne.

Viac informácií o Jánovi Smetanovi ml. môžete nájsť v Zborníku Oravského múzea XXIX – 2012, ktorý si môžete zakúpiť v e-shope Oravského múzea:

https://eshop.oravskemuzeum.sk/product/zbornik-2012/

Literatúra:

JEDLÁKOVÁ, R.: Smetanovci a Bibliotéka Čaplovičiana. In Jagnešáková, M. (ed.): Zborník Oravského múzea, 2012, XXIX. Dolný Kubín: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 2012. S. 430 – 441. (ISBN 978-80-89564-04-0)

Mgr. Renata Jedláková
knihovník ČK

bibliotekadk@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk