História

V kúrii sa nachádza expozícia reflektujúca Oravské zemianstvo. Táto expozícia poskytuje návštevníkom možnosť oboznámiť sa s históriou, erbami, životom, kultúrou, ale aj súčasnými aktivitami oravských zemianskych rodov. 

Oravské zemianstvo

Najstarší písomný doklad o Orave a o hrade sa zachoval z roku 1267, keď sa už vytvorilo aj oravské kráľovské domínium. Aj tu dostávali za verné služby od kráľa početné donácie na pôdu z kráľovských majetkov nielen privilegované vrstvy, ale aj mnohí ľudia pochádzajúci z prostého sedliackeho poddaného ľudu. Z nich sa začala vytvárať početná drobná oravská šľachta – zemianstvo.

Na území Oravskej župy sa počas jej kolonizácie od 13. storočia začali vytvárať niekoľké zemianske dediny, v ktorých dominovali viaceré zemianske rody. Samostatný šľachtický rod bežne vystupuje pod svojím priezviskom, ktorého forma je jedným z poznávacích kritérií starobylosti rodu.

Vonkajším prejavom výsadného postavenia šľachtického rodu bol erb, ktorý sa stal hneď majetkom celého rodu a vzhľadom na dedičnú spôsobilosť erbov aj majetkom všetkých potomkov oboch pohlaví. Bolo jedno, či si erb zvolil sám šľachtic, alebo mu ho neskôr armálesom (erbovou listinou) udelil panovník.

Zemianstvo sa na Orave formovalo najmä v 14. storočí a obdarovaní ľudia boli slovenského pôvodu. Hneď od svojho vzniku hovorili prevažne po slovensky a tým v značnej miere prispeli k zachovaniu slovenskej národnosti v Uhorsku. Drobné zemianstvo si udržalo mnoho spoločného so slovenským poddaným ľudom najmä v reči a tradíciách.

Prvým zemianskym majetkom vyňatým z kráľovského domínia Oravy, potvrdeným listinou, je dolnooravská osada Revišné. V roku 1272 Ladislav IV. daroval Hocymerovi (Chotimírovi) za smrť jeho syna, ktorý bol v kráľovských službách, dve poplužia zeme Revišné. Ten sa stal zakladateľom najstaršej oravskej zemianskej rodiny – Revických.

erb revicky zuberec kuria zemianstvo
Erb rodu Revický 

Znenie kráľovskej listiny, ktorou kráľ daroval spomínanú zem Chotimírovi

„Ladislav, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Rasky, Srbska, Halíča, Vladimíra a Kumánska, všetkým oddaným Kristovi, prítomným, rovnako i budúcim, ktorí nazrú do prítomného listu, všetkým Spásu v Spasiteľovi. Chceme dať na všeobecnú známosť obsahom prítomného listu, že Chotimír žiadal, aby sme mu dali do užívania nejakú čiastku zeme dvoch popluží, volanú Revišné, ktorá sa nachádza na Orave, aby sa pripomenula smrť jeho syna. Ale pretože nám nebolo známe, ako sa to má v skutočnosti s tou zemou, prikázali sme poverujúcou listinou nášmu vernému a obľubenému Michalovi, grófovi zo Zvolena, aby tú zem pridelil predtým menovanému Chotimírovi, ale aby sa neporušila nijaká spravodlivosť.“

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.