Späť

Expozícia archeológie na Oravskom hrade obohatená o rekonštrukciu obydlia z doby bronzovej

Na Oravskom hrade sme v roku 2018 doplnili expozíciu archeológie, a to rekonštrukciou obydlia z doby bronzovej (1200 pred n. l.), z čias tzv. lužickej kultúry na Orave. Boli použité informácie a archeologické nálezy získané z archeologických výskumov sídliska Dolný Kubín III – Medzihradné, konkrétne chata č.5. Interiér obsahuje predmety, ktoré sa našli priamo v obydlí alebo v susedných obytných objektoch na sídlisku. Hoci výskum sa realizoval už v roku 1977 (J. Brodňanský), sídlisko Dolný Kubín-Medzihradné poskytuje naozaj výnimočné informácie o živote človeka v dobe bronzovej, preto si zaslúži, aby sme ho prezentovali návštevníkom.

 

Galéria rekonštrukcie, ako aj všetkých nálezov, ktoré tvorili podklad pre jej realizáciu:

Chata: Na Orave sa v tomto období stavali polozahĺbené stavby, ktorých základy boli vykladané pieskovcovými kameňmi. Konštrukcia stien bola zrubová, čo dokladajú odtlačky guľatiny na mazanici. Mazanica je hlinený výmaz stien, ktorý vypĺňal duté priestory medzi drevami. Okrem hliny obsahoval aj plevy, ktoré zvyšovali tepelnú izoláciu a vzájomnú súdržnosť. V Dolnom Kubíne boli dokonca nájdené zlomky mazanice, ktoré dokladajú maľovanú omietku vnútorných stien, bielej a sivo-modrej farby.

      

Tkáčsky stav: Textilnú výrobu dokladajú nálezy tkáčskych závaží v obydliach a prasleny. Podľa veľkosti a váhy sa dá určiť aká tkanina bola na stave vyrábaná.

Pec: V objekte bola umiestnená pec s kupolou, ktorá je rekonštruovaná na základe fragmentov. Ide o výnimočný nález, keďže prevažujú otvorené ohniská.

 

Sekera: Kadlub na odlievanie bronzovej sekery s tuľajkou a uškom svedčí o špecializovanej domácej výrobe bronzových predmetov a tým o vysokej zručnosti vtedajších obyvateľov Oravy. Na základe tohto nálezu bola odliata replika sekery, ktorá sa nachádza v rekonštruovanom príbytku.

 

Hlinené nôžky: Vo viacerých obydliach sa našli miniatúrne hlinené modely ľudských nôh, ktoré mohli zastávať určitú funkciu v kulte. Repliky sú zavesené na stene domu.

 

Potrava: Ľudia sa živili poľnohospodárstvom a pastierstvom. Doložené je pestovanie pšenice, či strukovín. Obilné zrná boli roztĺkané na trecích kameňoch alebo v žarnovoch. Z Dolného Kubína pochádzajú oba varianty. Spomenúť treba aj pastierstvo, ktoré dokladajú zvieracie kosti na sídliskách (oviec). Na stole sa nachádzajú nádoby zo sídliska (hrnce, misy, amfory). V mise je hrach, pretože sa archeologickým výskumom našla súvislá prepálená vrstva hrachu.

 

Kroj: Rekonštruovať lužický kroj je možné na základe pohrebísk a hromadných nálezov (depotoch),v ktorých sa kovové súčasti odevu (závesky, šperky) nachádzajú. V prípade lužickej kultúry je to náročnejšie vzhľadom k spôsobu pochovávania- spaľovaniu, ktoré často znemožňuje určiť pohlavie jedinca. Ženský odev bol spínaný ihlicou, resp. kombináciou viacerých ihlíc, prípadne spôn. V depotoch sa vyskytujú honosné bronzy, ako diadémy, ružicové spony, náramenné špirálové kruhy. Tie tvorili súčasť pravdepodobne ceremoniálneho odevu.  Pre rekonštrukciu kroja je použitá ihlica s členenou hlavicou zo sídliska v Dolnom Kubíne, ktorá spína plášť a okuliarovité závesky, ktoré sú častým nálezom na lokalitách lužickej kultúry. Mohli byť umiestnené v oblasti pása alebo hlavy.

Barbora Danielová

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.