Späť

Expozícia archeológie na Oravskom hrade obohatená o rekonštrukciu obydlia z doby bronzovej

Na Oravskom hrade sme v roku 2018 doplnili expozíciu archeológie, a to rekonštrukciou obydlia z doby bronzovej (1200 pred n. l.), z čias tzv. lužickej kultúry na Orave. Boli použité informácie a archeologické nálezy získané z archeologických výskumov sídliska Dolný Kubín III – Medzihradné, konkrétne chata č.5. Interiér obsahuje predmety, ktoré sa našli priamo v obydlí alebo v susedných obytných objektoch na sídlisku. Hoci výskum sa realizoval už v roku 1977 (J. Brodňanský), sídlisko Dolný Kubín-Medzihradné poskytuje naozaj výnimočné informácie o živote človeka v dobe bronzovej, preto si zaslúži, aby sme ho prezentovali návštevníkom.

 

Galéria rekonštrukcie, ako aj všetkých nálezov, ktoré tvorili podklad pre jej realizáciu:

Chata: Na Orave sa v tomto období stavali polozahĺbené stavby, ktorých základy boli vykladané pieskovcovými kameňmi. Konštrukcia stien bola zrubová, čo dokladajú odtlačky guľatiny na mazanici. Mazanica je hlinený výmaz stien, ktorý vypĺňal duté priestory medzi drevami. Okrem hliny obsahoval aj plevy, ktoré zvyšovali tepelnú izoláciu a vzájomnú súdržnosť. V Dolnom Kubíne boli dokonca nájdené zlomky mazanice, ktoré dokladajú maľovanú omietku vnútorných stien, bielej a sivo-modrej farby.

      

Tkáčsky stav: Textilnú výrobu dokladajú nálezy tkáčskych závaží v obydliach a prasleny. Podľa veľkosti a váhy sa dá určiť aká tkanina bola na stave vyrábaná.

Pec: V objekte bola umiestnená pec s kupolou, ktorá je rekonštruovaná na základe fragmentov. Ide o výnimočný nález, keďže prevažujú otvorené ohniská.

 

Sekera: Kadlub na odlievanie bronzovej sekery s tuľajkou a uškom svedčí o špecializovanej domácej výrobe bronzových predmetov a tým o vysokej zručnosti vtedajších obyvateľov Oravy. Na základe tohto nálezu bola odliata replika sekery, ktorá sa nachádza v rekonštruovanom príbytku.

 

Hlinené nôžky: Vo viacerých obydliach sa našli miniatúrne hlinené modely ľudských nôh, ktoré mohli zastávať určitú funkciu v kulte. Repliky sú zavesené na stene domu.

 

Potrava: Ľudia sa živili poľnohospodárstvom a pastierstvom. Doložené je pestovanie pšenice, či strukovín. Obilné zrná boli roztĺkané na trecích kameňoch alebo v žarnovoch. Z Dolného Kubína pochádzajú oba varianty. Spomenúť treba aj pastierstvo, ktoré dokladajú zvieracie kosti na sídliskách (oviec). Na stole sa nachádzajú nádoby zo sídliska (hrnce, misy, amfory). V mise je hrach, pretože sa archeologickým výskumom našla súvislá prepálená vrstva hrachu.

 

Kroj: Rekonštruovať lužický kroj je možné na základe pohrebísk a hromadných nálezov (depotoch),v ktorých sa kovové súčasti odevu (závesky, šperky) nachádzajú. V prípade lužickej kultúry je to náročnejšie vzhľadom k spôsobu pochovávania- spaľovaniu, ktoré často znemožňuje určiť pohlavie jedinca. Ženský odev bol spínaný ihlicou, resp. kombináciou viacerých ihlíc, prípadne spôn. V depotoch sa vyskytujú honosné bronzy, ako diadémy, ružicové spony, náramenné špirálové kruhy. Tie tvorili súčasť pravdepodobne ceremoniálneho odevu.  Pre rekonštrukciu kroja je použitá ihlica s členenou hlavicou zo sídliska v Dolnom Kubíne, ktorá spína plášť a okuliarovité závesky, ktoré sú častým nálezom na lokalitách lužickej kultúry. Mohli byť umiestnené v oblasti pása alebo hlavy.

Barbora Danielová

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.