Všeobecné zmluvné podmienky pre predaj on-line vstupeniek

I.Úvodné ustanovenia

 1. Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01 Dolný Kubín (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečuje prevádzku portálu www.vstupenky.oravskemuzeum.sk (ďalej len „portál“).
 2. Portál je prioritne určený na zakúpenie vstupeniek na prehliadku Orvaského hradu a na zakúpenie vstupeniek na vybrané podujatia Oravského múzea (ďalej len „vstupenky“) v organizácií prevádzkovateľa.
 3. Návštevníkom portálu je fyzická osoba, ktorá navštívi portál za účelom rezervovať si alebo zakúpiť vstupenky na prehliadku Orvaského hradu a na vybrané podujatia Oravského múzea.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomný vzťah medzi prevádzkovateľom portálu, usporiadateľom podujatia a návštevníkom portálu.

 

II. Prevádzka portálu

 1. Prevádzka portálu je zabezpečená 24 hodín denne a 7 dni v týždni na internetovej adrese www.vstupenky.oravskemuzem.sk
 2. Na podporu komunikácie s návštevníkmi portálu prevádzkovateľ portálu zriadil mailovú adresu rezervacie@oravskemuzeum.sk, prostredníctvom ktorej je možné nahlásiť problémy týkajúce sa prevádzky portálu a služieb, ktoré poskytuje. Každý nahlásený problém je riešený počas pracovných dní v čase od 8:00 – 16:00 hod. Návštevník portálu je informovaný o stave a spôsobe riešenia evidovaných problémov, ktoré nahlásil.
 3. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku portálu počas doby nevyhnutnej na technickú údržbu. Dočasná odstávka portálu bude oznámená na úvodnej stránke portálu minimálne 24 hodín pred začiatkom plánovanej technickej údržby.
 4. Návštevník portálu je povinný používať služby portálu tak, aby nenarúšal jeho fungovanie a v súlade s pokynmi, ktoré sú zverejnené na portáli.
 5. Šírenie akéhokoľvek obsahu portálu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané. Obsah portálu je chránený autorským zákonom.
 6. Informácia o podujatí zverejnenom na portáli obsahuje tieto údaje:
  • názov podujatia,
  • informácie o podujatí,
  • začiatok podujatia,
  • miesto konania podujatia,
  • výška ceny vstupného
 7. Za obsah informácií o podujatí, ktoré sú zverejnené na portáli, zodpovedá usporiadateľ podujatia.

 

III. Rezervácia a predaj vstupeniek

 1. Návštevník portálu môže využívať služby súvisiace s rezerváciou a zakúpením vstupeniek zverejnené na webovom sídle www.vstupenky.oravskemuzeum.sk ako registrovaný zákazník.
 2. Návštevník portálu si môže rezervovať alebo zakúpiť vstupenky v čase 15 minút, čo je čas určený na rezerváciu. Potvrdenie o rezervácii alebo zakúpenej vstupenky sa zasielajú automaticky na mailovú adresu, ktorú zadal návštevník portálu počas registrácie.
 3. Rezerváciu vstupeniek alebo kúpu vstupeniek prostredníctvom portálu môže zaregistrovaný návštevník portálu (ďalej len „registrovaný zákazník“) vykonať po prihlásení sa do systému.
 4. Potvrdenie o rezervácii alebo zakúpení vstupeniek je zasielané automaticky na mailovú adresu zákazníka.
 5. Rezervované vstupenky zákazník zaplatí najneskôr do troch pracovných dní od začiatku rezervácie prostredníctvom služby Internet banking alebo platobnou kartou cez zabezpečenú platobnú bránu na základe potvrdenia o rezervácii vstupeniek. Pri kúpe vstupenky je možné uplatniť zľavu z ceny vstupenky podľa obchodných podmienok usporiadateľa podujatia zverejnených na jeho webovom sídle (napr. zľavy pre študentov, ZŤP, deti, dôchodcov).
 6. Po uplynutí termínu rezervácie vstupeniek ich systém uvoľní automaticky na ďalšiu rezerváciu alebo predaj prostredníctvom portálu.
 7. Po uskutočnení platby za vstupenku systém automaticky zasiela na mailovú adresu zákazníka, ktorý si zakúpil vstupenku (ďalej len „majiteľ vstupenky“), vstupenku v elektronickej forme (súbor PDF), ktorú si musí majiteľ vstupenky vytlačiť na tlačiarmi spôsobilej tlačiť na formát papiera A4.
 8. Každá vstupenka zakúpená online obsahuje tzv. jedinečný identifikačný čiarový kód (ďalej len „identifikačný kód“). Každú vstupenku možno použiť len raz. Systém eviduje vydané vstupenky podľa identifikačných kódov. Vstupenka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá. Vstupenka obsahuje minimálne nasledujúce údaje:
  • názov
  • termín podujatia
  • identifikačný kód,
  • miesto konania podujatia,
  • cenu vstupenky,
  • názov usporiadateľa podujatia
 9. Usporiadateľ podujatia je povinný pri predložení ešte nepoužitej vstupenky s platným identifikačným kódom umožniť majiteľovi vstupenky prístup na podujatie podľa údajov na vstupenke v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejňuje usporiadateľ podujatia na svojom webovom sídle.
 10. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál www.vstupenky.oravskemuzeum.sk nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa usporiadateľ podujatia zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania.

 

IV. Zodpovednosť

 1. Usporiadateľ podujatia v plnom rozsahu zodpovedá majiteľovi vstupenky za konanie podujatia, ako aj za plnenie všetkých práv, ktoré majiteľovi vstupenky na základe platných právnych predpisov prislúchajú.
 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky, prípadné sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za nedostatky, škodu a/alebo vzniknutú ujmu) priamo u usporiadateľa podujatia na jeho adrese uvedenej na vstupenke.
 3. Prevádzkovateľ portálu zodpovedá len za riadne a včasné vystavenie vstupenky a zaslanie vstupenky na určenú mailovú adresu, ktorú registrovaný zákazník zadal pri svojej registrácii.
 4. Prevádzkovateľ portálu a usporiadateľ podujatia nenesie nijakú zodpovednosť za následnú stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť majiteľovi vstupenky náhradnú vstupenku.
 5. Zakúpením vstupenky na vybrané podujatie -nočnú prehliadku Oravského hradu berie majiteľ vstupenky na vedomie osobitý charakter kultúrnej pamiatky a špecifickosť nočného podujatia. Vstup na podujatie je na vlastnú zodpovednosť  a vyžaduje si u každého návštevníka  zvýšenú mieru osobnej opatrnosti a pozornosti pri plnení pokynov lektora.    Ak v prípade neopatrnosti návštevníka alebo pri  nerešpektovaní pokynov  lektora alebo iných kompetentných pracovníkov  Oravského múzea  vydaných v záujme bezpečnosti dôjde k zraneniu  návštevníkov alebo inej škode na  ich majetku,  Oravské múzeum nepreberá za túto škodu zodpovednosť.

Zakúpením vstupenky  berie návštevník  na vedomie aj vyššie uvedené bezpečnostné poučenie o zaväzuje sa počínať si tak, aby sebe a ani iným osobám neprivodil vznik škody.   Návštevník  vyhlasuje, že si je vedomý  všetkých rizík, ktorá  nočná prehliadka Oravského hradu prináša a túto je možné absolvovať   len v triezvom stave, bez predchádzajúceho požitia alkoholických  alebo iných omamných látok.  Osobe, ktorá poruší vyššie uvedené bezpečnostné poučenia, prípadne  bude javiť známky požitia alkoholu alebo  iných omamných látok nebude umožnený vstup do hradu,  prípadne bude vykázaná  z prehliadky  a to bez nároku na vrátenie už  zaplatenej  vstupenky.

 

V. Storno vstupenky

 1. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia usporiadateľ podujatia zodpovedá majiteľovi vstupenky za vrátenie ceny vstupenky a to spravidla v pokladnici daného usporiadateľa podujatia v hotovosti po predložení vstupenky s identifikačným kódom.
 2. O storno vstupenky treba požiadať písomne na e-mailovú  adresu: marketing@oravskemuzeum.sk , následne bude klient spätne informovaný o výške stornovanej sumy.
 3. Výška storno poplatkov: zrušenie vstupenky 7-5 dní pred začatím akcie – 30% z hodnoty vstupenky, zrušenie vstupenky 4-2 dni pred začatím akcie – 50% z hodnoty vstupenky, zrušenie vstupenky 1 deň pred začatím akcie a v deň akcie – 100% z hodnoty vstupenky.
 4. Po uznaní storna budú finančné prostriedky vrátené klientovi späť na číslo bankového účtu, ktoré uvedie.

VI. Spracovanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ portálu a usporiadatelia podujatí sú oprávnení a povinní spracúvať osobné údaje registrovaných zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich s rezerváciou a predajom vstupeniek.
 2. Návštevník portálu poskytuje svoje osobné údaje pri registrácii v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt. Registrovaný zákazník na prihlasovanie do systému používa mailovú adresu a heslo, ktoré si pri registrácii vytvoril, prípadne zmenil vo svojom osobnom profile.
 3. Prevádzkovateľ osobné údaje registrovaného zákazníka sprístupňuje na vyššie uvedený účel usporiadateľovi podujatia, v súvislosti s ktorým boli získané.
 4. Práva registrovaného zákazníka uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.
 5. Prevádzkovateľ portálu a usporiadatelia podujatí sa zaväzujú, že získané osobné údaje budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Prevádzkovateľ a usporiadatelia podujatí sa zároveň zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej adrese vstupenky.oravskemuzeum.sk
 2. Návštevník portálu potvrdením záujmu o rezerváciu alebo kúpu vstupenky na vybrané podujatie prostredníctvom portálu súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol oboznámený a akceptoval ich.
 3. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť VOP.
 4. Tieto VOP sú platné od 8.2016

 

Viac informácií o Všeobecných obchodných podmienkách