Späť

Projekt – Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia

Projekt – Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia

 

Projekt s názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia bol schválený monitorujúcim výborom v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Projekt bude realizovaný od marca 2017 obcou Čierny Dunajec (hlavný partner) v spolupráci s Oravským múzeom Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Hodnota projektu je: 1.307.697,71 EUR, z toho dofinancovanie Európskym fondom regionálneho rozvoja predstavuje 85% vo výške 1.061.876,33 EUR. Pre Oravské múzeum z tejto čiastky je určená finančná čiastka 745.075,- EUR.

Projekt je priekopníckou myšlienkou v oblasti ochrany a sprístupnenia rašelinísk. Hlavnou myšlienkou projektu je šírenie osvety o cezhraničných oblastiach rašelinísk, ktoré sú cennou súčasťou regiónov Podhalia a Oravy. Multimediálne prírodovedné múzuem a expozícia budú otvorené v dvoch historických budovách – v pôvodnej poliklinike v Chocholove a v budove objektu tzv.fary na hlavnom nádvorí Oravského hradu. Ich účelom bude ochrana, prezentácia a sprístupnenie tohto unikátneho cezhraničného prírodného dedičstva turistom a obyvateľom týchto lokalít. Interaktívne a audiovizuálne expozície venované rašeliniskám poľsko-slovenského pohraničia budú využívať moderné formy ako napríklad multimediálnu mapu rašelinísk, výklad s rašelinou, stanovisko s mikroskopmi určené na rôzne experimenty, simulátor, veľké modely napr. zákonom chránenej rosičky, prezentáciu filmu o rašeliniskách. Expozície budú mať „samoobslužný” charakter – t.j. so „sprievodcom” sa dozviete mnohé zaujímavosti o rašeliniskách.

Navyše obec Čierny Dunajec plánuje výstavbu a turistické značenie dvoch častí turisticko-cyklistických chodníkov v dĺžke 3,68 km aj s infraštruktúrou, ktoré budú súčasťou už existujúcej cezhraničnej historicko-kultúrno-prírodovednej cyklistickej trasy okolo Tatier. Týmto spôsobom sa prepojí prírodovedné múzeum v Chocholove s oblasťou oravsko-novotargských rašelinísk. Jedným z dvoch plánovaných stanovísk na trase bude zreštaurovaný (v rámci projektu) vagón úzkokoľajovej železničky spred 100 rokov, z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ktorý bude reprezentovať techniku využívanú na ťažbu rašeliny.

Okrem investičnej činnosti budú prebiehať tiež rôzne náučné, propagačné a informačné aktivity ako napr. vydanie série publikácii, aktivácia internetovej stránky týkajúcej sa projektu a múzeí rašelinísk, realizácia dokumentárneho filmu o rašeliniskách, internetová súťaž týkajúca sa vedomostí o rašeliniskách, organizovanie cyklu vyučovacích hodín pre deti a mládež v múzeách rašelinísk, zahŕňajúc prechádzky po turisticko-cyklistickom chodníku so sprievodcom, ale tiež verejnosti prístupný seminár organizovaný Oravským múzeom na tému rašeliniská.

Oravské múzeum v rámci projektu zrealizuje:

  • obnova a reštaurovanie objektu Fary v areáli Oravského hradu
  • adaptácia prízemia Fary na expozíciu rašelinísk Oravy
  • odborný seminár o rašeliniskách poľsko – slovenského pohraničia
  • slávnostné otvorenie expozície rašelinísk

Investičná úloha:
Oravský hrad – adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Termín realizácie:
1.9.2017 – 30.08.2018

Východisková situácia
Oravské múzeum spravuje 7 národných kultúrnych pamiatok a niekoľko vysunutých expozícií, nachádzajúcich sa v troch okresoch regiónu Orava, ktorý sa rozprestiera na ploche cca 1660 km² s počtom obyvateľov cca 130 000. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou v správe múzea je Oravský hrad, jeden z najzachovalejších a najnavštevovanejších stredovekých hradov na Slovensku. V areáli Oravského hradu sa nachádza 27 stavebných objektov a vzhľadom k finančnej náročnosti stavebných a reštaurátorských prác pri komplexnej obnove je potrebné vykonávať obnovu hradu postupne po jednotlivých objektoch. Jedným z nich je aj objekt tzv. Fary, ktorý patrí medzi dominantné stavby nádvoria dolného hradu. Priestory tohto objektu z dôvodu pamiatkových výskumov (architektonicko – historický, reštaurátorský, archeologický) neboli dlhodobo sprístupnené pre návštevníkov hradu, ako aj z dôvodu rôzneho využívania priestorov (skladové priestory a podobne). Obnovou a zreštaurovaním tohto objektu, ktorý má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia chce múzeum túto historicky zaujímavú časť hradu otvoriť pre širokú turistickú verejnosť. Pridanou hodnotou k tejto obnove je nový produkt cestovného ruchu – zriadenie expozície rašelinísk v uvedených priestoroch, pričom múzeum rašeliny sa zatiaľ nenachádza v žiadnej kultúrnej inštitúcii Slovenska.

Popis aktivity:
Ide o obnovu priestorov Oravského hradu, ktoré dlhodobo neboli z adaptačných príčin sprístupnené pre návštevníkov hradu.
Stavba tzv. Fary je vybudovaná v hornej časti nádvoria 2. predhradia, je z vnútornej strany pristavaná k opevneniu hradu a tvorí hmotový pandant budove tzv. Turzovho paláca. Zachovala sa v dispozícii a hmotovej skladbe, ktorá je výsledkom postupných prestavieb datovaných od neskorého stredoveku až po pamiatkovú obnovu po polovici 20. storočia. Do paláca boli zakomponované konštrukcie opevnenia, ktoré vznikali postupne od neskorého stredoveku až do renesancie (2. polovica 15. – 2. polovica 16. storočia). Z hľadiska výrazu má určujúce postavenie renesančná stavebná etapa zo začiatku 17. storočia a predovšetkým prestavba z konca 18. storočia, ktorá určila aj jej celkový vzhľad.
Predmetom pamiatkovej ochrany je objekt v celom rozsahu, vrátane všetkých horizontálnych a vertikálnych konštrukcií, architektonických detailov, a to nad aj pod povrchom terénu.
Obnova objektu bude sledovať zachovanie historických konštrukcií z jednotlivých stavebných etáp, najmä s dôrazom na obnovu architektonických detailov reštaurovaním a metódou konzervátorských prác, t.j. metódou umelecko-remeselnej obnovy. V rámci komplexnej pamiatkovej obnovy tohto objektu budú reštaurované drevené trámové stropy, historické omietky, kamenné portály ako aj pôvodné klenby. V rámci obnovy renesančných omietok je nutné vymeniť elektroinštaláciu, doplniť rozvody elektrickej zabezpečovacej signalizácie a elektrickej požiarnej signalizácie, vymeniť rozvody vody a splaškovej kanalizácie.
Do obnovených priestorov Fary bude adaptovaná Expozícia rašelinísk Oravy, ktorá bude prvou špecializovanou expozíciou na Slovensku, keďže rašeliniská sú najčastejšie prezentované len ako súčasť prírodovedných expozícií múzeí ako jeden z charakteristických ekosystémov mokradných biotopov. Keďže nová expozícia je situovaná v samostatnom objekte, bude predstavovať ďalšiu z možností poznávania regiónu Orava pre všetkých, ktorí absolvujú prehliadku Oravského hradu, zároveň bude prístupná študentom a organizovaným školským skupinám, ktoré ju môžu využívať v rámci vyučovacích hodín a stane sa súčasťou ponuky osobitných programov.
Expozícia je koncipovaná ako samoobslužná, s využitím viacerých audiovizuálnych a interaktívnych prvkov, umožňuje však aj prácu lektora s malými skupinami.
Prostredníctvom svetelných fotografií, multimediálnych a interaktívnych prvkov, ako aj náučných panelov, vitrín a inštalácií prírodnín sa návštevník ocitne priamo uprostred rašeliniska. Expozícia je založená na zážitkoch, ktoré čo najvernejšie navodia atmosféru skutočného rašeliniska, zároveň sa však stáva zdrojom informácií o problematike, ktorá je veľmi zaujímavá ale aj málo známa. Návštevník pomocou interaktívnej mapy spozná najznámejšie lokality rašelinísk, prostredníctvom ďalších inštalačných prvkov sa oboznámi so vznikom a vývojom rašeliniska, oboznámi sa s charakteristickými druhmi rastlín a živočíchov, dozvie sa o funkcii a význame rašelinísk v prírode, spozná živočíchy podľa hlasov, ap.
Rašeliniská Oravy predstavujú unikátny prírodný fenomén, ktorý nepozná hranice, keďže prevažná časť lokalít tohto charakeru je sústredená v pohraničnej slovensko-poľskej časti historického regiónu Orava, s ťažiskom výskytu v Oravsko-Nowotargskej kotline. Expozícia bude preto prezentovať lokality na obidvoch stranách hranice. Ich začlenenie do sústavy chránených území európskeho významu NATURA 2000, zároveň ich zaradenie do zón s najvyšším stupňom ochrany prírody v rámci Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava nasvedčuje, že téma patrí z prírodovedného aj ochranárskeho hľadiska, ale aj z hľadiska kultúrno-historického k vysoko aktuálnym a potrebným v rámci zvyšovania informovanosti širokej verejnosti a environmentálnej výchovy, ako aj prezentovania prírodných hodnôt celého regiónu.
Súčasťou prípravy expozície je nakrútenie dokumentárneho filmu na tému Rašeliniská Oravy, ktorý bude priebežne premietaný v expozícii. Ďalšou súčasťou prevádzky expozície bude tlačený Sprievodca Expozíciou rašelinísk Oravy pre všetkých záujemcov, ktorý bude obsahovať textovú aj obrazovú časť so stručnou charakteristikou prezentovaných tém. Pre záujemcov – organizované skupiny sa budú príležitostne usporadúvať tvorivé aktivity (workshopy), na ktoré budú slúžiť osobitné pomôcky (napr. meracie prístroje, mikroskopy, lupy, ap.).
Po ukončení inštalácie expozičných prvkov bude expozícia rašelinísk Oravy slávnostne otvorená pre verejnosť, súčasťou slávnostného otvorenia bude prehliadka nových expozičných priestorov spojená s kultúrnym programom v podobe koncertu vážnej hudby v Kaplnke sv.Michala na Oravskom hrade.

Ďalšie úlohy realizované Oravským múzeom:

Odborný seminár

Termín realizácie:
September 2018

V rámci projektu bude zorganizovaný odborný seminár na tému Rašeliniská Oravy, na ktorom budú prezentované referáty odborníkov z obidvoch strán hranice. Súčasťou dvojdňového seminára bude exkurzia na vybrané lokality. Referáty majú za cieľ zmapovať výskyt rašelinísk na území historickej Oravy (slovenská aj poľská časť), podať ich ekologickú charakteristiku a klasifikáciu, poukázať na ich význam v prírode, druhovú biodiverzitu, ochranu a faktory ohrozenosti. Osobitný dôraz bude položený na ich začlenenie do sústavy chránených území a problémy súčasného manažmentu. Nebude chýbať ani historický aspekt výskytu a využitia rašelinísk. Seminár bude prístupný širokej verejnosti, záujemcom z rôznych profesií, ochranárom, lesníkom, učiteľom, študentom, ap. Výstupom bude zborník referátov, ktorý do budúcnosti bude vhodným a potrebným súborom materiálov využiteľných v praxi, či už pre potreby ochrany prírody alebo školstva.

Prezentačné aktivity a propagácia projektu
V rámci slávnostného otvorenia expozície rašeliny budú účastníkom podujatia rozdávané rôzne upomienkové predmety (tašky, vlajky, perá a pod.), na ktorých budú vytlačené logá EÚ a Programu a názov projektu v obidvoch jazykoch. Projekt bude propagovaný aj v médiách, budú distribuované pozvánky na odborný seminár a kultúrne podujatie slávnostného otvorenia novej expozície, na plagátoch ako aj trvalej informačnej tabuli bude propagovaný program, projekt a spolufinancovanie z Európskych fondov. Na troch bilbordoch popri cestách v Žilinskom kraji bude propagovaný projekt a otvorenie novej expozície rašelinísk.

Späť na predchádzajúcu stránku