Späť

Projekt – Gorali včera a dnes

Projekt – Gorali včera a dnes

logo pl sk eu projekt logo zubrzyca gorna logo om stare

Názov projektu: Gorali včera a dnes

 

Projekt „Gorali včera aj dnes“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–2013.

 

Názov žiadateľa: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Názov partnera: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 

Celkové oprávnené náklady: 55.520€

Obdobie realizácie projektu: 03/2013 – 10/2013

 

Popis projektu:
Oravské múzeum má v správe Oravskú lesnú železnicu (OLŽ), ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v atraktívnom prostredí na hranici regiónov Oravy a Kysúc, okolo ktorej prechádza množstvo cestujúcich z Oravy na Kysuce a späť. Obec Oravská Lesná vznikla rozptýlenou formou osídlenia v oblasti, ktorú pokrývali lesy a je roztrúsená po rôznych častiach lokality. Hlavným zámerom projektu je uchovanie pôvodných tradičných foriem osídlenia v danej oblasti, pôvodne založenej na rozptýlenej zástavbe. Objekt z goralských lazov reprezentuje najmladšie oravské dediny, ktoré vznikli v 17. a na začiatku 18. storočia v oravskej časti Slovenských beskýd. Zakladali ich ľudia nielen z dolnooravských dedín, ale aj pastieri, ktorí ušli z poľských dedičných majetkov grófov Komorovských. Ich predkovia boli väčšinou valachmi salašiacimi na severných svahoch Beskýd a v Gorcoch. Vybudovali si obydlia, aké boli zvyknutí stavať v horách pri sezónnom hospodárstve. Preto dvory často susedili nielen s políčkom, ale aj s pastvinami, na ktorých si každý sám pásol dobytok. Aj pre poddaných zo susedného Poľska tu boli oveľa výhodnejšie podmienky pre život, preto nové goralské dediny mali celkom osobitné životné prostredie. Oravské panstvo tu osadzovalo ľudí aj z toho dôvodu, aby získalo pracovné sily pre ťažobné a dopravné práce pri lesnom hospodárstve.
V uvedenej lokalite absentovala expozícia, ktorá by prezentovala takýto typ osídlenia a v tejto spojitosti by upozornila aj na osobitý etnický pôvod tunajších osadníkov, ktorý sa odrazil na tradičných kultúrnych zvyklostiach, hlavne hospodárskych, sociálno-etnických, ale aj na folklóre. Tamojší obyvatelia rýchlejšie prijímali modernejšie prvky, tak z kultúry susedných poľských regiónov, ako aj z domácich slovenských oblastí, do ktorých boli nútení neskôr odchádzať za prácou. Tento stav pretrváva dodnes a má silný vplyv na rýchle a neudržateľné zmeny v tradičnej ľudovej kultúre tunajšieho obyvateľstva. Na základe týchto skutočností je nevyhnutné práve takýmto spôsobom podchytiť a uchovať pôvodné formy osídlenia, práce, života a tradícií beskydských Goralov na poľsko-slovenskom pohraničí.
Prírodné bohatstvo tejto časti Oravy, ale aj atraktívna OLŽ, ktorá bude spojená s Kysuckou železnicou, lákajú stále viac návštevníkov, ktorí chcú poznať prírodné i kultúrne hodnoty tohto prihraničného regiónu.

 

Hlavné aktivity projektu:
Aktivita č. 1 – výstavba dreveného zrubu goralskej drevenice – prevoz pôvodnej klasickej drevenej stavby z Oravskej Polhory a translokácia v Oravskej Lesnej. Ide o pôvodný obytný dom, ktorý bol umiestnený v intraviláne obce Oravská Polhora a je reprezentantom klasickej drevenej stavby určenej na bývanie goralskej rodiny. Drevená stavba obdĺžnikového pôdorysu má vo vnútri pitvor, kuchyňu, izbu prednú a zadnú. Sedlová strecha s podlomenicami je pokrytá dreveným štiepaným šindľom. Základy a soklový múr bol realizovaný z prírodného kameňa z miestneho lomu. Umiestnenie stavby je situované na sedle Beskyd, ktorý tvorí hranicu medzi Oravou a Kysucami a prechádza tadiaľto cesta do Výchylovky.
Aktivita č. 2 – realizácia expozície tradičnej goralskej kultúry vo vnútorných priestoroch drevenice. Expozícia zahŕňa inštaláciu zbierkových predmetov prezentujúcich život goralov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde žiadateľa i cezhraničného partnera. V rámci tejto aktivity bola vydaná aj odborná publikácia o goraloch: GORALI NA ORAVE.
Aktivita č. 3 – kultúrno – výchovné podujatia: A) Slávnostné otvorenie expozície. Po ukončení vyhotovenia expozície, na záver projektu bola uskutočnená vernisáž expozície tradičnej goralskej kultúry v drevenom zrube. B) prezentácia slovenských goralov v Muzeu v Zubrzycy Górnej – v Orawskom Parku Etnograficznom. Vystúpia folklórne súbory zo Slovenska – detský ľudový súbor so spevom a tancom a súbor dospelých – predstavenie zvykov a života goralov.

Sviatok čučoriedky v Zubrzycy Górnej

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Orawskim Parkom Etnograficznym w Zubrzycy Górnej sa v nedeľu 4.8.2013 odprezentovali už na XI. ročníku známeho podujatia „Swieto Borówki“. V rámci projektu „Gorali včera a dnes“ a s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Oravské múzeum predstavilo návštevníkom skanzenu v Zubrzycy Gornej tradičné jedlá oravského regiónu. Na jedálnom lístku nechýbala v minulosti nenáročná polievka tzv. „Brmboľ“ pripravená zo zemiakov, hádzaných halušiek a so zápražkou s červenou paprikou. Známe a hlavne deťmi obľúbené sladké šúľance s makom a plnená cestovina – bryndzové pirohy. Z hlinených mís boli ponúkané rôzne kysnuté koláče plnené čučoriedkami a tvarohom. Originálna bezplatná ochutnávka dávnych oravských jedál bola odmenená uznaním a veľkým záujmom domácich i zahraničných turistov. Počas podujatia bola slávnostne otvorená výstava s názvom „O nieznanych ludzie…“ prezentujúca tradičnú ľudovú architektúru poľského regiónu Kaszuby. V popoludňajších hodinách si milovníci folklóru mohli oddýchnuť pri vystúpeniach regionálnych poľských i slovenských detských folklórnych skupín. Prácu s ľanom a goralský tradičný ľudový odev predstavila skupina Skalniok zo Zubrzycy Górnej. Pre deti bolo určené divadelné predstavenie pod názvom „Wlazl kotek na plotek“ a množstvo ďalších sprievodných aktivít ako napr. ukážky starých remesiel či ručných prác uskutočnených v nádhernom prírodnom prostredí areálu Parku Etnograficzneho w Zubrzycy Górnej. Aj keď horúci, ale veľmi príjemne strávený deň bol ukončený ľudovou zábavou.

 

Slávnostné otvorenie Goralskej drevenice

Na nedeľu 22. 9. 2013 pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Orawskim Parkom Etnograficznym w Zubrzycy Górnej ďalšie podujatie v rámci projektu „Gorali včera a dnes“. V nedeľu o 13.00 hod. sa začal program, v rámci ktorého bola slávnostne otvorená goralská drevenica na sedle Beskyd v areáli Oravskej lesnej železnice.
Výstavbou klasického dreveného zrubu, ktorý bol v minulosti domovom všetkých Goralov, chce Oravské múzeum zachovať ukážky pôvodných tradičných foriem osídlenia, podporiť turistický ruch a rozvoj malého a stredného podnikania v regióne. V rámci programu návštevníci uvideli ukážky spracovania ľanu, ochutnali tradičné jedlá a odviezli sa vláčikom k novej drevenici. V areáli železnice sa predstavili folklórne súbory zo Slovenska a Poľska a predviedli sa remeselníci s ukážkami historických remesiel.

 

Fotografická dokumentácia

Fotografia vydanej publikácie Gorali na Orave. Fotografie z podujatia Sviatok čučoriedky v Zubrzycy Górnej a zo slávnostného otvorenia Goralskej drevenici na stanici Oravskej lesnej železnice Sedlo Beskyd.

Späť na predchádzajúcu stránku