Mikroprojekt – V hrade a podhradí

Mikroprojekt – V hrade a podhradí

V hrade a podhradílogo om stare

 

 

 

 

Názov mikroprojektu: V hrade a v podhradí

Projekt „V hrade a v podhradí“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013. Fond mikroprojektov je spravovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci programu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty.

 

Žiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Partner projektu: Mesto Nový Jičín
Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Celkové oprávnené náklady: 35.280 €
Obdobie realizácie projektu: 04/2013 – 10/2013

 

Stručný popis projektu:
Základným podnetom realizácie projektu bola vzájomná výmena skúseností v oblasti turistického ruchu, prezentácie kultúrneho bohatstva regiónov s využitím vzájomných odborných skúseností. Hlavným zámerom mikroprojektu bolo vybudovanie infraštruktúry pre aktívne formy a kultúrne poznávacie formy cestovného ruchu. Oravský hrad je veľkým lákadlom a častou zastávkou turistickej verejnosti, ale absentoval tu priestor oddychovej zóny, kde by návštevníci regiónu mohli pobudnúť a najmä rodiny s deťmi by užitočne a efektívne relaxovali. Partner Mesto Nový Jičín má v intraviláne mesta viacero oddychových a športových zón – napríklad in-line korčulovú dráhu pre mládež, skateboardovú rampu, drevený hrad či bunker pre deti. V piatich častiach mesta o celkovej rozlohe cca 4 500 m2 majú rodiny s deťmi a mládež možnosť pozitívneho využitia voľného času. Pod Oravským hradom sme chceli zrealizovať podobný zámer – vybudovať aktívnu formu oddychovej zóny – vybudovanie šachovej plochy a interaktívnych prvkov pre mládež a deti. Partner z Nového Jičína nám poskytol odbornú pomoc pri návrhu a uskutočnení tejto aktivity, ako aj svoje skúsenosti s prevádzkou oddychovej zóny regiónu.

Hlavné aktivity projektu:
Vybudovanie oddychovej zóny pod Oravským hradom:
Oddychová zóna je umiestnená na troch plochách pri administratívnej budove Oravského múzea a zahŕňa šachovú plochu, spevnenú plochu pred dreveným altánkom, plochy pod hradným bralom, spevnené plochy pre interaktívne prvky. Ďalej boli umiestnené lavičky, informačný panel a ostané prvky drobnej architektúry včítane stojanov na bicykle a nádob na smeti.
Otvorenie oddychovej zóny pre verejnosť : kultúrno – spoločenské podujatie
Slávnostné otvorenie oddychovej zóny pre turistickú verejnosť, spolu s partnerom mikroprojektu mestom Nový Jičín. Predstavenie možností využitia oddychovej zóny a upevnenie vytvoreného partnerstva, resp. dohodnutie ďalšej formy spolupráce.

Oravský Podzámok, 29. 10. 2013 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dňa 29. 10. 2013 slávnostne otvorilo „Oddychovú zónu pod Oravským hradom“. Oddychovú zónu pre návštevníkov Oravského hradu sa podarilo Oravskému múzeu vybudovať zásluhou úspešného mikroprojektu „V hrade a podhradí“, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou z prostriedkov EÚ v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013. Partnerom v tomto projekte je mesto Nový Jičín. Oravský Podzámok a Oravské múzeum získalo zásluhou tohto projektu príjemné miesto pre návštevníkov, ktoré ešte zvýši atraktivitu Oravského hradu. Šachová plocha, interaktívne prvky pre deti, lavičky a ostatné prvky drobnej architektúry prispejú ku skrášleniu obce a priestorov pod hradom. Plochy oddychovej zóny budú výborne využité aj počas kultúrno-výchovných podujatí organizovaných Oravským múzeom v priebehu celého roka.

Fotografická dokumentácia