„Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní

„Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní

„Przy wieskiej drodze“ – w rytmie pracy dawnych zakładów prezemysłowych i pracowni rzemieślniczych

logo interreg logo zubrzyca om

 

Vedúci partner: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Hlavný cezhraničný partner: Slovenské národné múzeum v Bratislave

Partneri projektu:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Múzeum oravskej dediny v Zuberci
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Celkové oprávnené výdavky za celý projekt: 1 757 751,21 EUR
Celkové oprávnené výdavky za Oravské múzeum: 102 848,- EUR

 

Zoznam úloh realizovaných partnerom Oravské múzeum:

Odborný seminár „História remesla a uchovávanie remeselných tradícii na území Oravy, Liptova a Sadecka“
Odborný seminár „História remesla a uchovávanie remeselných tradícii na území Oravy, Liptova a Sadecka je jednou z kultúrno-vzdelávacích aktivít projektu a spolupráce so všetkými zaangažovanými partnermi, zástupcovia ktorých sa uvedeného odborného seminára aktívne zúčastnia.
Cieľom odborného seminára je v rámci spolupráce priblížiť a sprístupniť históriu vývoja remesla nielen terajšieho, ale aj historického regiónu Oravy, tiež Liptova a Poľska. Formou prednášok budú na seminári sprístupnené širokej verejnosti poznatky získané z vedeckých výskumov k tematike vývoja remesiel a jeho jednotlivých typov, súčasní nositelia remeselných tradícií a prezentácie historických remeselných tradícií.
Odborný seminár sa uskutoční v priestore Hradnej dvorany Oravského hradu a aktívne sa ho zúčastní 14 prednášajúcich.

Vydanie publikácie „Plátenníctvo na Orave“
V rámci realizácie projektu bude vydaná publikácia, ktorá bude venovaná vzniku, rozvoju a súčasnému stavu remesla v pôvodnom historickom regióne Oravy. Ľudová múdrosť Remeslo má zlaté dno, ktorej podstata bola oddávna súčasťou našich regionálnych tradícií, má v súčasnosti, popri nových technológiách v rámci výdobytkov modernej techniky o to väčší význam, že tradičné remeslo je skôr výnimkou ako pravidlom. Oravské múzeum chce touto publikáciou priblížiť renesanciu tradičného remesla charakteristického pre súčasný, ale aj historický región Oravy. Cieľom publikácie je analyzovať význam kreatívneho priemyslu a poukázať na sociálno-ekonomické determinanty oravského regiónu so zameraním na vybrané tradičné remeslá prihraničných regiónov.

Kultúrno – vzdelávacie a výchovné podujatie na Oravskom hrade:
Súčasťou projektu bude kultúrno – vzdelávacie a výchovné podujatie na Hlavnom nádvorí Oravského hradu. Cieľom podujatia je predstaviť návštevníkom minulosť i súčasnosť remeselných činnosti a ich uchovávanie v súčasnosti formou nových pohľadov a ich netradičného využitia, čím sa stane zaujímavejším a príťažlivejším pre človeka dnešnej doby. Na podujatí chceme prezentovať tradičné remeslá spojené s priamymi ukážkami procesu výroby ako napr. spracovanie ľanu, vlny, textilu, dreva, kovu, hliny, kože atď. Súčasťou hlavného programu na uvedenom podujatí bude vystúpenie ľudových súborov z Poľska a Slovenska, módna prehliadka zameraná na prezentáciu modrotlačových odevov zo zbierkových fondov a využitie modrotlačových textílií v odevnej kultúre súčasnosti. V programe sa predstaví aj divadelné predstavenie s ľudovou tematikou z dedinského prostredia. Súčasťou podujatia bude aj súťaž pre návštevníkov. Do súťaže bude zaradený každý návštevník, ktorý príde na podujatie oblečený v kroji alebo v odeve z modrotlače. Po zaevidovaní tohto účastníka porota vyberie troch víťazov, ktorí budú odmenení.

Odborný medzinárodný seminár: „História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemia Sądecka a Liptova“

Odborný seminár „História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemia Sądecka a Liptova“ predstavuje jednu z viacerých aktivít realizovaného projektu „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní. Počas odborného seminára boli formou odborných prednášok s fotografickou prílohou alebo prezentácií zverejnené a sprístupnené poznatky vedeckých výskumov a prezentačných aktivít odborných pracovníkov partnerských inštitúcií, ktoré sa podieľajú na realizácii projektu. Na odbornom seminári, ktorý v spolupráci realizovali Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Orawski Park Etnograficzny v Zubrzyci Górnej, odznelo celkovo 13 prednášok. Odborný seminár sa konal v priestore Hradnej dvorany Oravského hradu v Oravskom Podzámku dňa 23. 11. 2017. Jednotlivé príspevky odzneli v nasledovnom poradí: PaedDr. Mária Jagnešáková: „Prezentácia Oravského múzea v projekte „Pri ceste na dedine“ (Oravské múzeum P. O. H., Dolný Kubín), Mgr. Iveta Floreková: „Remeslo na Orave do zániku cechov“ (Oravské múzeum P. O. H., Dolný Kubín), PhDr. Martin Chmelík: „Farbiareň Schiffer z obce Slanica“ (Oravské múzeum P. O. H., Dolný Kubín), PhDr. Daša Ferklová: „Modrotlačiarstvo regiónov Orava a Liptov“ (EÚ-SNM, Martin), Maria Dominika Wachalowicz-Kiersztyn: „Farbiarnia w Orawce okiem historyka sztuki“ (Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna), Mgr. Michal Čajka, PhD.: „Architektúra farbiarní a mangliarní na Orave“ (Katolícka univerzita, Ružomberok), Mgr. Eva Dudková: „Ľudový odev regiónu Orava v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine (EÚ-SNM, Martin), PhDr. Elena Beňušová: „Súčasná tkáčska produkcia pod silným vplyvom tradícií“ (Oravské múzeum P. O. H., Dolný Kubín), Boguslawą Błażewicz: „Wiejskie rzemioslo w Sądeckim Parku Etnograficznym“ (Sądecki Park Etnograficzny, Muzeum Okręgowe Nowy Sącz), PhDr. Erika Kulášová: „Súčasná keramická tvorba v regióne Orava“ (Oravské múzeum P. O. H., Dolný Kubín), Mgr. Tatiana Kadlecová a PhDr. Anna Kiripolská: „Prezentácia tradičných výrob a remesiel v Múzeu slovenskej dediny so zreteľom na expozičný región Orava (EÚ-SNM, Martin), Marcin Kowalczyk: „Plóciennistwo jako kulturowe dziedzictwo Orawy (Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna), Mgr. Richard Janoštín: „Prezentácia remesiel počas programov v MOD Zuberec“ (Múzeum oravskej dediny, Zuberec).
Cieľom odborného seminára bolo v rámci spolupráce sprístupniť históriu vývoja remesla nielen na území terajšieho, ale i historického regiónu Oravy (územie, ktoré po roku 1919 pripadlo Poľsku), tiež Liptova a Poľska a priblížiť nielen spoločné znaky jeho vývoja, spôsoby a techniky práce jednotlivých remeselných činností, ale i niektoré odlišnosti v rámci regiónov na Slovensku a Poľsku, spôsoby uchovávania remeselných tradícií do súčasnosti a ich prezentácie v rámci interaktívnych podujatí či výchovných aktivít ako odkazu kultúrneho dedičstva predkov.
Všetky uvedené a prezentované príspevky budú publikované v spoločnom zborníku zo seminára rovnomenného názvu ako samotný seminár, ktorý bude možné použiť pri výučbe regionálnej histórie v školách.

 

Fotografická dokumentácia

O projekte

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.