Späť

Mikroprojekt – Juraj Tranovský- Posol piesňovej kultúry

Mikroprojekt – Juraj Tranovský- Posol piesňovej kultúry

V hrade a podhradílogo om stare  logo muzeum tesinska

Názov mikroprojektu: Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry

 

Projekt je spolufinancovaný v rámci mikroprojektu Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry,
kód projektu SK/FMP/02/003, Fond mikroprojektov OP CS SR – ČR 2007 – 2013.

 

Žiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Partner projektu: Muzeum Těšínska v Českom Těšíne
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov

Celkové oprávnené náklady: 19 615,35 €
Termín realizácie projektu: 01. 08. 2010 – 31. 07. 2011

 

Popis a hlavný cieľ projektu:
Intenzívne nadviazanie česko-slovenskej spolupráce a ponuka kvalitných spoločných podujatí cez organizovanie viacerých partnerských aktivít Oravského múzea POH a Muzea Těšínska. Zaujímavou formou sprístupniť a predstaviť Juraja Tranovského, výraznú osobnosť našich spoločných národných dejín, ktorého tvorba mala osobitný vplyv na pestovanie a šírenie piesňovej kultúry v Čechách i na Slovensku v 17. storočí. Zvýšiť informovanosť a povedomie študujúcej mládeže a širokej verejnosti o zachovanom kultúrnom dedičstve, poukázať na medzinárodný význam Tranovského a jeho vplyv na piesňovú a hudobnú kultúru na oboch stranách pohraničia.

 

Hlavné aktivity projektu:
Putovná výstava s rovnomenným názvom – predstaví slovanského Luthera Juraja Tranovského (1592-1637) a jeho vrcholné dielo kancionál Cithara sanctorum (1636). Prípravná fáza sa realizuje v mesiacoch august – október 2010 a bude pozostávať z prípravy scenára, technickej realizácie, inštalácie a samotného sprístupnenia výstavy. V spoločnom librete a ukážkach autorky (Mgr. Katarína Ileninová – Oravské múzeum POH, Mgr. Gabriela Chromcová – Muzeum Těšínska) budú prezentovať historické fondy Čaplovičovej knižnice Oravského múzea POH a Muzeálnej knižnice Silesia Múzea Tešínska, v ktorých sú zachované niektoré vydania spevníka z obdobia 17. – 19. storočia. Súčasťou putovnej výstavy budú muzeálne predmety pochádzajúce z vlastných zbierok zainteresovaných múzeí súvisiace s danou témou.
Harmonogram výstavy: Oravské múzeum POH v Dolnom Kubíne (november 2010 – január 2011), Liptovské múzeum v expozícii NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši (február – marec 2011) a výstavná sieň Múzea Tešínska v Karvinej (apríl – jún 2011). V prípade záujmu a priestorových podmienok môže byť výstava po skončení reprízovaná aj na iných miestach na oboch stranách pohraničia.
Seminár – v januári 2011 sa v Oravskom múzeu POH v Dolnom Kubíne uskutoční seminár s piatimi prednášateľmi z partnerských inštitúcií pre odbornú a širokú verejnosť k téme Juraja Tranovského a Cithary sanctorum. Príspevky budú uverejnené v Zborníku Oravského múzea 2011.
Dni Juraja Tranovského na Oravskom hrade – v auguste 2010 sa uskutoční hudobno-spoločenské podujatie s rovnomenným názvom v barokovej Kaplnke sv. Michala. Program sa zaháji Službami Božími Evanjelickej cirkvi a. v. a po ich skončení bude nasledovať koncert zostavený z hudobnej produkcie 17. storočia pre širokú verejnosť a návštevníkov Oravského hradu. Súčasťou programu bude malá výstavka muzeálnych predmetov a spevníka Cithara sanctorum v priestore sakristie kaplnky. Ďalšie hudobné podujatie profesionálnych telies sa pripraví v júli 2011 v Kaplnke sv. Michala, ktoré bude zároveň aj slávnostným ukončením ročného projektu.
Katalóg Tranosciany – v júli 2011 bude na webových stránkach partnerských múzeí zverejnený kompletný súpis zachovaných vydaní Cithary sanctorum nachádzajúcich sa v oboch historických knižniciach Oravského múzea POH a Múzea Tešínska. Aktivita prispeje k lepšiemu prístupu a využívaniu knižnično-informačných pre potreby používateľov.

AKTUÁLNE ÚDAJE

Dni Juraja Tranovského na Oravskom hrade 22.08.2010: 80 návštevníkov
Výstava v OM POH v Dolnom Kubíne: 700 návštevníkov
Seminár v OM POH v Dolnom Kubíne: 45 účastníkov
Výstava v Liptovskom múzeu – Čierny orol v Liptovskom Mikuláši: 414 návštevníkov
Výstava vo Výstavnej sieni Múzea Tešínska v Karvinej: 550 návštevníkov
Výstava na Oravskom hrade OM POH: 863 návštevníkov (júl 2011)

Otvorenie výstavy „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ v Karvinej

Karviná, 28.4.2011 – Vo Výstavnej sieni Karviná, ktorá je objektom partnerskej inštitúcie Múzea Tešínska, sa vo štvrtok 28. apríla 2011 o 17. hod. uskutočnila vernisáž putovnej výstavy s názvom „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry.“ Výstava je nosným podujatím spoločného pilotného projektu s rovnomenným názvom Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Múzea Tešínska v Českom Tešíne v rámci schváleného projektu z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013.
V úvode vystúpil miestny spevácky zbor Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. s interpretáciou dvoch Tranovského piesní zo spevníka Cithara sanctorum. Potom prítomných srdečne privítal pán riaditeľ Múzea Tešínska PaedDr. Zbyšek Ondřeka a vo svojom príhovore pripomenul dôležitý význam slovanského Luthera Juraja Tranovského dodnes známeho viac vo východných krajinách a zároveň upriamil pozornosť aj na jeho rovesníka Jána Amosa Komenského, osobnosť známejšiu na Západe. Pán riaditeľ následne odovzdal slovo pani riaditeľke Oravského múzea PaedDr. Márii Jagnešákovej, ktorá predstavila spoločný projekt so zrealizovanými úspešnými podujatiami projektu od jeho začatia v auguste 2010 doteraz. Zároveň všetkých pozvala 24.7. na slávnostné ukončenie projektu s názvom „Dni Juraja Tranovského na Oravskom hrade“ do Kaplnky sv. Michala.
Srdečné pozdravy predniesli ďalší vzácni hostia: pán Mgr. Stanislav Pietak, emeritný biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českom Tešíne, Mgr. Ján Waclawek, poverený zastupovaním biskupa Sliezskej evanjelickej cirkvi a. v. v Českom Tešíne, starosta obce Třanovice Bc. Ján Tomiczek a zborový farár Sliezskej evanjelickej cirkvi a. v. v Karvinej Mgr. Ján Cieslar. Putovnú výstavu so zaujímavosťami zachovaných vydaní Cithary sanctorum, ktoré sa nachádzajú v oboch partnerských inštitúciách, zúčastneným priblížila spoluautorka libreta pani Mgr. Gabriela Chromcová, vedúca Múzejnej knižnice Silesia Múzea Tešínska. Na záver si prítomní mohli spolu so speváckym zborom spontánne zaspievať pieseň Juraja Tranovského. Po skončení programu nasledovala voľná prehliadka výstavy, ktorú pozitívne ocenili domáci i hostia.

Putovná výstava Juraj Tranovský – „posol piesňovej kultúry“

Liptovský Mikuláš, 28. 2. 2011 – V priestoroch NKP Čierny orol, ktorý je objektom Liptovského múzea, sa v pondelok 28.2. 2011 o 14. hod. uskutočnila vernisáž putovnej výstavy s názvom „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry.“ Výstava je nosným podujatím spoločného pilotného projektu s rovnomenným názvom Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Múzea Tešínska v Českom Tešíne v rámci schváleného projektu z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013.
Prítomných srdečne privítala pani riaditeľka Liptovského múzea PhDr. Iveta Zuskinová a odovzdala slovo pani riaditeľke Oravského múzea PaedDr. Márii Jagnešákovej, ktorá vo svojom príhovore predstavila spoločný projekt s jeho podujatiami a zároveň všetkých pozvala 24.7. na slávnostné ukončenie projektu do Kaplnky sv. Michala na Oravský hrad. Potom sa v krátkosti prihovoril pán riaditeľ Múzea Tešínska PaedDr. Zbyšek Ondřeka a ocenil skutočnosť živej tradície piesňovej kultúry a posolstva Juraja Tranovského v našich regiónoch. Autorky libreta výstavy Mgr. Katarína Ileninová a Mgr. Gabriela Chromcová priblížili zaujímavosti zachovaných vydaní spevníka Cithara sanctorum, ktoré sa nachádzajú vo fondoch partnerských inštitúcií.
V kultúrnom programe vystúpil spevácky zbor Fidelitas zo Závažnej Poruby pod vedením zborového farára Vladimíra Pavlíka. Interpretoval niekoľko Tranovského piesní z kancionála Cithara sanctorum. Po skončení programu nasledovala voľná prehliadka výstavy, ktorú pozitívne ocenili viacerí zástupcovia domácich kultúrnych organizácii z Mestského múzea J. Kráľa, vydavateľstva Tranoscius, Liptovského kultúrneho strediska, Mestskej knižnice G. Féjerpatakyho – Belopotockého, Miestneho odboru Matice slovenskej a Spojenej evanjelickej školy v Liptovskom Mikuláši.

Otvorenie výstavy „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“.

Dolný Kubín, 29. 11. 2010 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, otvorilo v pondelok 29. novembra t.r. putovnú výstavu s názvom „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ v priestoroch expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Výstava je spoločným pilotným projektom Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne a Múzea Tešínska v Českom Tešíne a zároveň nosnou súčasťou schváleného projektu z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013.
Podujatie slávnostne otvorila riaditeľka Oravského múzea POH PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila významný vplyv osobnosti Juraja Tranovského a jeho vrcholného diela kancionála Cithara sanctorum pre šírenie piesňovej kultúry na Slovensku a v Čechách. Autorky libreta výstavy Mgr. Katarína Ileninová (Oravské múzeum POH) a Mgr. Gabriela Chromcová (Múzeum Tešínska, Český Tešín) v krátkosti predstavili zaujímavosti ukážok z rôznych vydaní kancionála od 17. do 19. storočia, ktoré sú zastúpené jednak vo fondoch Čaplovičovej knižnici a partnerskej Múzejnej knižnici Silesia. V závere vystúpil zborový farár Evanjelickej cirkvi a. v. v Dolnom Kubíne Mgr. Rastislav Stanček, ktorý prítomným priblížil aktuálne posolstvo Cithary sanctorum do dnešných dní. K príjemnej atmosfére slávnostného otvorenia prispeli hudobným programom zostaveným z Tranovského kancionála členovia komorného zoskupenia „Musica Arvensis“ pôsobiaci pri ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Prítomní hostia a návštevníci, ktorí prišli v hojnom počte, po skončení programu vyjadrili svoje uznanie a spokojnosť s celým podujatím.
Výstava potrvá do konca januára 2011 a veríme, že svojím obsahom zaujme, obohatí a rozšíri poznatky študujúcej mládeže a širokej verejnosti.

Seminár – Juraj Tranovský

Dolný Kubín, 10. 1. 2011 – V priestoroch Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v pondelok 10. januára 2011 uskutočnil seminár s názvom „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry.“ Seminár bol jedným z plánovaných podujatí spoločného pilotného projektu s rovnomenným názvom Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne a Múzea Tešínska v Českom Tešíne v rámci schváleného projektu z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013. Po prezentácii účastníkov seminár slávnostne otvorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková privítaním hostí: Mgr. Stanislava Pietaka, biskupa Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českom Tešíne so svojimi spolupracovníkmi, Mgr. Stanislava Kaczmarczyka, zborového farára Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českom Tešíne, starostu obce Třanovice Bc. Jána Tomiczeka, Mgr. Tomáša Tyrlíka, zborového farára Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Třanoviciach, viceprimátora mesta Dolný Kubín Mgr. Gustáva Turčinu a doc. PaedDr. Miloša Kovačku, PhD. zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a všetkých prítomných. Vo svojom príhovore vyjadrila presvedčenie, že „celé podujatie svojou obsahovou pestrosťou referátov prispeje k lepšiemu pochopeniu odkazu a doceneniu významnej osobnosti Juraja Tranovského a jeho kancionála Cithara sanctorum, ktorý tento rok slávi 375. výročie od svojho prvého vydania.“ Druhý príhovor predniesol zástupca riaditeľa Múzea Tešínska v Českom Tešíne PhDr. David Pindur, ktorý prítomných srdečne pozdravil v mene pána riaditeľa PaedDr. Zbyšeka Ondřeku. Vyzdvihol nadviazanie tohto podujatia na cieľ putovnej výstavy ako nosnej časti spoločného projektu, šíriť odkaz Juraja Tranovského v našich regiónoch.
V doobedňajšom bloku príspevkov vystúpili traja autori príspevkov s nasledujúcimi referátmi: historik Muzea Těšínska PhDr. Radim Jež – Těšínsko v období života Jiřího Třanovského (powerpointová prezentácia); zástupca Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. JUDr. Daniel Spratek, Ph.D. – Jiří Třanovský. Život, dílo a odkaz na rodném Těšínsku (prednáška); vedúca Muzeálnej knižnice Silesia Múzea Tešínska Mgr. Gabriela Chromcová – Tranosciana ve sbírkách Muzejní knihovny Silesia v Českém Těšíně (powerpointová prednáška). V diskusii zaznel pozdrav viceprimátora mesta Dolný Kubín Mgr. Gustáva Turčinu a viacero podnetných myšlienok doc. PaedDr. Miloša Kovačku, PhD., riaditeľa Národného bibliografického ústavu SNK v Martine, ktorý prítomným priblížil konferenciu z roku 2006 pri príležitosti 370. výročia 1. vydania Cithary sanctorum a ďalšie významné skutočnosti.
V druhej časti seminára odzneli dva príspevky autorov: zborový farár Evanjelickej cirkvi a. v. v Dolnom Kubíne Mgr. Rastislav Stanček – Teológia Cithary sanctorum; vedúca sekcie Bibliotéky Čaplovičiany Literárnovedného odd. Oravského múzea POH Mgr. Katarína Ileninová – Odarum sacrarum a Cithara sanctorum vo fonde Čaplovičovej knižnice. V diskusii vystúpili s krátkymi pozdravmi hostia z Třanovic a Českého Tešína. Záverečné slovo predniesol zúčastneným Mgr. Stanislav Pietak, Ph.D., biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českom Tešíne. Po skončení seminára si všetci mali možnosť prezrieť výstavu venovanú Jurajovi Tranovskému a jeho spevníku Cithara sanctorum.

Súpis Tranosciany na stiahnutie

Fotografická dokumentácia

Fotografie z otvorenia putovnej výstavy „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ v Karvinej, v Liptovskom Mikuláši a v Dolnom Kubíne a fotografie zo seminára „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ v Dolnom Kubíne.

Späť na predchádzajúcu stránku