Projekt – Príroda Oravy nás spája

Projekt – Príroda Oravy nás spája

logo pl sk eu projekt logo om starelogo babiogorski park narodowy

Názov projektu: Prírody Oravy nás spája

Donor projektu: Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. ŽSK – Mikroprojekty. Stránka programu. Číslo projektu: PL-SK/ZA/IPP/I/019

Realizátori:
1. Vedúci partner Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne: www.oravskemuzeum.sk
2. Cezhraničný partner Babiogórski Park Narodowy: www.bgpn.pl

Pracovný tím:

RNDr. Dušan Karaska – koordinátor projektu, Ing. Peter Tomáň – koordinátor pre prácu s verejnosťou, Mgr. Mária Kubicová – finančná manažérka

Trvanie projektu: 1. 1. – 31. 12. 2010
Rozpočet projektu: 42037,20 €

Základné údaje o projekte:

Vstup Slovenska a Poľska do Európskej únie umožnil nebývalý rozvoj spolupráce oboch štátov aj v prihraničných oblastiach. Hospodárska a kultúrna spolupráca sa i v súvislosti s ekonomickým rastom oboch krajín začala intenzívne rozvíjať. Ekonomický rast však priniesol zvýšenie nepriaznivého vplyvu na prírodné prostredie. Oproti hospodárskej a kultúrnej spolupráci zaostáva spolupráca pri ochrane prírodného dedičstva. Obyvateľstvo a inštitúcie v cezhraničnom regióne Orava nemajú dostatočné informácie o ochrane prírody a prírodných pomeroch na svojom území či na opačnej strane hranice. Nízka úroveň poznania prírody regiónu negatívne ovplyvňuje vzťah obyvateľstva k svojmu prírodnému dedičstvu (čo nepoznáme, to si nevážime). Všeobecné informácie o ochrane prírodného dedičstva z učebníc, médií, či internetu nestačia k zlepšeniu vzťahu obyvateľstva k svojmu prírodnému prostrediu. Dôsledkom tejto situácie je aj napriek sprísneniu zákonných noriem zhoršujúci sa stav prírodného dedičstva v regióne Orava a stagnujúci vzťah obyvateľstva k životnému prostrediu.
Jedným z riešení tejto situácie je propagácia poznatkov o prírodných pomeroch Oravy so zvýraznením ich osobitostí a výnimočnosti (vzácnosti) v snahe posilniť hrdosť na prírodné dedičstvo svojho regiónu (budovanie zdravého lokálpatriotizmu) a zapojenie obyvateľstva do sledovania prírody na príklade vtáctva (po celý rok ľahko sledovateľná a v spoločnosti obľúbená živočíšna skupina) s poukázaním na jeho život a nebezpečenstvá, ktorými ich ľudská činnosť ohrozuje (starosti a radosti v domácnosti majú nielen ľudia ale aj vtáky). Zvýšením záujmu miestneho obyvateľstva, najmä mládeže, o prírodu sa na jednej strane prispeje k spoločensky prospešnému ušľachtilému využívaniu voľného času obyvateľov regiónu, na strane druhej sa zlepší jeho vzťah k svojmu prírodnému dedičstvu. Pobyt v prírode má okrem toho pre človeka aj pozitívny zdravotný a psychický význam. Zlepšením poznatkov o prírode regiónu, zvýšením hrdosti na jej výnimočné hodnoty a zapojením do sledovania vtáctva možno očakávať zlepšovanie vzťahu človeka k prírode svojho domova a následne zníženie negatívnych vplyvov človeka na prírodné dedičstvo a zlepšenie situácie v jeho ochrane.

Projektové aktivity:
Seminár „Prírodné hodnoty Oravy“: Seminár bude realizovaný v slovenskej časti Oravy so zameraním na prírodu celého regiónu. Jeho prednášateľmi budú odborníci na jednotlivé zložky prírodného prostredia Oravy zo Slovenska i Poľska. Je zameraný pre širšiu zainteresovanú verejnosť regiónu s cieľom prezentovať súčasné poznatky o prírode regiónu Orava. Referáty zo seminára sa plánujú publikovať v odbornom periodiku vydávanom žiadateľom (Zborník Oravského múzea), ktorý však bude vydaný mimo aktivít i rozpočtu tohto projektu.
Výstava „Rašeliniská Oravy“: Vvýstava je zameraná na prezentáciu rašelinísk – unikátneho prírodného fenoménu typického pre región Orava, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách hranice a ktorých prírodovedný a ochranársky význam má stredoeurópsky rozmer. Ide o prostredie, ktoré je veľmi ohrozené a verejnosť má k močiarom prevažne negatívny postoj. Z týchto dôvodov je potrebné informovať o význame rašelinník pre prírodu i človeka a prispieť k zmene postoja verejnosti k tomuto vzácnemu prostrediu. Výstava je určená širokej verejnosti, osobitne miestnym obyvateľom a žiakom základných a stredných škôl regiónu. Pozostáva z prípravy zámeru (scenár, libreto), technickej prípravy a inštalácie (výroba posterov konštrukčných prvkov, tlač materiálov, inštalovanie), sprístupnenia výstavy (vernisáž výstavy a jej následné otvorenie pre verejnosť), workshopu k problematike výstavy a reprízy výstavy na inom mieste regiónu. K výstave bude vydaný tlačený informačno-propagačný materiál Sprievodca prírodou Oravy, ktorý bude možné využiť aj po skončení projektu pri ďalších reprízach výstavy a iných ekovýchovných aktivitách. Bude mať v jednom výtlačku slovenský i poľský text. V rámci tohto projektu sa plánujú 2 inštalácie tejto výstavy na 2 rozličných miestach regiónu. Aj po skončení projektu sa plánujú reprízy tejto výstavy na iných miestach regiónu podľa záujmu a priestorových možností.
Poznávame vtáctvo Oravy: Aktivita ekovýchovného charakteru je zameraná na zainteresovanie miestnych obyvateľov, najmä mládeže, na ochrane prírodného dedičstva Oravy na príklade verejnosti známeho a populárneho vtáctva s cieľom prebudiť záujem obyvateľstva o vtáctvo, jeho sledovanie a ochranu v zmysle známeho „Čo poznám, to si aj viac vážim a viac chránim„. Súčasťou aktivity sú prednášky o prírode Oravy, exkurzie do prírody zamerané najmä na pozorovanie a poznávanie vtáctva svojho okolia, ornitologický tábor zameraný na propagáciu ochrany vtáctva a zaškolenie k jeho sledovaniu s realizáciou praktických ochranárskych aktivít (napr. inštalácia vtáčích búdok, umelých hniezd a pod.) a metód výskumu vtáctva (odchyt a krúžkovanie). Súčasťou aktivity je vydanie skladačky o významných ohrozených vtáčích druhoch typických pre región Oravy a vydanie CD „Prírodné hodnoty Oravy“ podávajúceho aktuálne informácie o prírodných danostiach regiónu Orava a ich význame. Skladačka bude mať v každom výtlačku slovenský aj poľský text identického obsahu.

Doterajšie výsledky:
Prednášky: 34 s 1253 poslucháčmi
Exkurzie: 13 s 508 účastníkmi
Tábor: 1 s 23 účastníkmi

Fotografická dokumentácia

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.