Projekt – Príroda Oravy nás spája

Projekt – Príroda Oravy nás spája

logo pl sk eu projekt logo om starelogo babiogorski park narodowy

Názov projektu: Prírody Oravy nás spája

Donor projektu: Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. ŽSK – Mikroprojekty. Stránka programu. Číslo projektu: PL-SK/ZA/IPP/I/019

Realizátori:
1. Vedúci partner Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne: www.oravskemuzeum.sk
2. Cezhraničný partner Babiogórski Park Narodowy: www.bgpn.pl

Pracovný tím:

RNDr. Dušan Karaska – koordinátor projektu, Ing. Peter Tomáň – koordinátor pre prácu s verejnosťou, Mgr. Mária Kubicová – finančná manažérka

Trvanie projektu: 1. 1. – 31. 12. 2010
Rozpočet projektu: 42037,20 €

Základné údaje o projekte:

Vstup Slovenska a Poľska do Európskej únie umožnil nebývalý rozvoj spolupráce oboch štátov aj v prihraničných oblastiach. Hospodárska a kultúrna spolupráca sa i v súvislosti s ekonomickým rastom oboch krajín začala intenzívne rozvíjať. Ekonomický rast však priniesol zvýšenie nepriaznivého vplyvu na prírodné prostredie. Oproti hospodárskej a kultúrnej spolupráci zaostáva spolupráca pri ochrane prírodného dedičstva. Obyvateľstvo a inštitúcie v cezhraničnom regióne Orava nemajú dostatočné informácie o ochrane prírody a prírodných pomeroch na svojom území či na opačnej strane hranice. Nízka úroveň poznania prírody regiónu negatívne ovplyvňuje vzťah obyvateľstva k svojmu prírodnému dedičstvu (čo nepoznáme, to si nevážime). Všeobecné informácie o ochrane prírodného dedičstva z učebníc, médií, či internetu nestačia k zlepšeniu vzťahu obyvateľstva k svojmu prírodnému prostrediu. Dôsledkom tejto situácie je aj napriek sprísneniu zákonných noriem zhoršujúci sa stav prírodného dedičstva v regióne Orava a stagnujúci vzťah obyvateľstva k životnému prostrediu.
Jedným z riešení tejto situácie je propagácia poznatkov o prírodných pomeroch Oravy so zvýraznením ich osobitostí a výnimočnosti (vzácnosti) v snahe posilniť hrdosť na prírodné dedičstvo svojho regiónu (budovanie zdravého lokálpatriotizmu) a zapojenie obyvateľstva do sledovania prírody na príklade vtáctva (po celý rok ľahko sledovateľná a v spoločnosti obľúbená živočíšna skupina) s poukázaním na jeho život a nebezpečenstvá, ktorými ich ľudská činnosť ohrozuje (starosti a radosti v domácnosti majú nielen ľudia ale aj vtáky). Zvýšením záujmu miestneho obyvateľstva, najmä mládeže, o prírodu sa na jednej strane prispeje k spoločensky prospešnému ušľachtilému využívaniu voľného času obyvateľov regiónu, na strane druhej sa zlepší jeho vzťah k svojmu prírodnému dedičstvu. Pobyt v prírode má okrem toho pre človeka aj pozitívny zdravotný a psychický význam. Zlepšením poznatkov o prírode regiónu, zvýšením hrdosti na jej výnimočné hodnoty a zapojením do sledovania vtáctva možno očakávať zlepšovanie vzťahu človeka k prírode svojho domova a následne zníženie negatívnych vplyvov človeka na prírodné dedičstvo a zlepšenie situácie v jeho ochrane.

Projektové aktivity:
Seminár „Prírodné hodnoty Oravy“: Seminár bude realizovaný v slovenskej časti Oravy so zameraním na prírodu celého regiónu. Jeho prednášateľmi budú odborníci na jednotlivé zložky prírodného prostredia Oravy zo Slovenska i Poľska. Je zameraný pre širšiu zainteresovanú verejnosť regiónu s cieľom prezentovať súčasné poznatky o prírode regiónu Orava. Referáty zo seminára sa plánujú publikovať v odbornom periodiku vydávanom žiadateľom (Zborník Oravského múzea), ktorý však bude vydaný mimo aktivít i rozpočtu tohto projektu.
Výstava „Rašeliniská Oravy“: Vvýstava je zameraná na prezentáciu rašelinísk – unikátneho prírodného fenoménu typického pre región Orava, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách hranice a ktorých prírodovedný a ochranársky význam má stredoeurópsky rozmer. Ide o prostredie, ktoré je veľmi ohrozené a verejnosť má k močiarom prevažne negatívny postoj. Z týchto dôvodov je potrebné informovať o význame rašelinník pre prírodu i človeka a prispieť k zmene postoja verejnosti k tomuto vzácnemu prostrediu. Výstava je určená širokej verejnosti, osobitne miestnym obyvateľom a žiakom základných a stredných škôl regiónu. Pozostáva z prípravy zámeru (scenár, libreto), technickej prípravy a inštalácie (výroba posterov konštrukčných prvkov, tlač materiálov, inštalovanie), sprístupnenia výstavy (vernisáž výstavy a jej následné otvorenie pre verejnosť), workshopu k problematike výstavy a reprízy výstavy na inom mieste regiónu. K výstave bude vydaný tlačený informačno-propagačný materiál Sprievodca prírodou Oravy, ktorý bude možné využiť aj po skončení projektu pri ďalších reprízach výstavy a iných ekovýchovných aktivitách. Bude mať v jednom výtlačku slovenský i poľský text. V rámci tohto projektu sa plánujú 2 inštalácie tejto výstavy na 2 rozličných miestach regiónu. Aj po skončení projektu sa plánujú reprízy tejto výstavy na iných miestach regiónu podľa záujmu a priestorových možností.
Poznávame vtáctvo Oravy: Aktivita ekovýchovného charakteru je zameraná na zainteresovanie miestnych obyvateľov, najmä mládeže, na ochrane prírodného dedičstva Oravy na príklade verejnosti známeho a populárneho vtáctva s cieľom prebudiť záujem obyvateľstva o vtáctvo, jeho sledovanie a ochranu v zmysle známeho „Čo poznám, to si aj viac vážim a viac chránim„. Súčasťou aktivity sú prednášky o prírode Oravy, exkurzie do prírody zamerané najmä na pozorovanie a poznávanie vtáctva svojho okolia, ornitologický tábor zameraný na propagáciu ochrany vtáctva a zaškolenie k jeho sledovaniu s realizáciou praktických ochranárskych aktivít (napr. inštalácia vtáčích búdok, umelých hniezd a pod.) a metód výskumu vtáctva (odchyt a krúžkovanie). Súčasťou aktivity je vydanie skladačky o významných ohrozených vtáčích druhoch typických pre región Oravy a vydanie CD „Prírodné hodnoty Oravy“ podávajúceho aktuálne informácie o prírodných danostiach regiónu Orava a ich význame. Skladačka bude mať v každom výtlačku slovenský aj poľský text identického obsahu.

Doterajšie výsledky:
Prednášky: 34 s 1253 poslucháčmi
Exkurzie: 13 s 508 účastníkmi
Tábor: 1 s 23 účastníkmi

Fotografická dokumentácia