Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“

LOGO INTERREG

Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“ bol schválený monitorujúcim výborom v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Mikroprojekt bude realizovaný od apríla 2018 Lokálnou Turistickou Organizáciou Chochołowski (Lokalna Organizacja Turysticzna Chochołowski – vedúci partner) a Oravským múzeom P. O.  Hviezdoslava v Dolnom Kubíne do decembra 2018. Hodnota mikroprojektu  je: 117 465,00 EUR, z toho dofinancovanie Európskym fondom regionálneho rozvoja predstavuje 85 ­% vo výške: 99 845,24 EUR. Čiastka určená pre Oravské múzeum predstavuje: 57 994,50 EUR ( EFRR: 49 295,32 EUR, ŠR: 5 799,45 EUR, ŽSK: 2 899,73 EUR).

 

Dejiny úzkorozchodnej železnice siahajú na poľsko-slovenskom pohraničí už do 19. storočia. Až dopyt po prírodných surovinách, ktorými boli drevo či rašelina vynútil  zavedenie nových  technologických riešení. Úzkorozchodné železnice boli dokonalým riešením pri preprave dreva, rašeliny či iných materiálov. Boli ideálne pri zabezpečovaní dopravy v horských, zalesnených  oblastiach alebo na mokradiach či rašeliniskách. V roku 1918 bola sprevádzkovaná Oravská lesná železnica a po 2. svetovej vojne – železnica na rašelinisku Veľká pustatina v obci Czarny Dunajec. Obidve železnice plnili podobnú funkciu, ale v iných podmienkach. Na slovenskej strane železnica prepravovala drevo a na poľskej rašelinu. Bohužiaľ, postupom času začali železničné vozidlá chátrať, boli poškodené a neskôr sa stali nepotrebnými. Oravské múzeum od roku 2003 zrealizovalo určité opatrenia na záchranu úzkorozchodnej železnice a pred 10 rokmi sprístupnilo železnicu aj návštevníkom.

Vďaka plánovanej rekonštrukcii  zachovaných vagónikov (na oboch stranách hranice) vznikne priestor na vytvorenie mobilnej  výstavy, ktorá bude prezentovať dejiny pohraničia v zmysle tohto málo známeho ale zaujímavého aspektu dejín. Obyvatelia a turista sa v týchto „Múzeách na koľajniciach“ budú môcť oboznámiť s bohatou históriou pohraničia, spoznať svoje prírodné bohatstvo a každodennú prácu obyvateľov tohto regiónu.

Cieľom mikroprojektu je obnova, ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho historického dedičstva s využitím hodnôt Oravy a Podhalia. Vďaka rekonštrukcii 3 objektov (vagónikov) bude obnovené materiálne dedičstvo týchto regiónov. Vo vagónoch vzniknú na oboch stranách hranice „Múzea na koľajniciach“, ktoré budú približovať históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí. Projekt bližšie predstaví aj prírodné bohatstvo regiónov, spôsob využívania a získavania prírodných surovín a bude motivovať k lepšej ochrane. Tento nový turistický produkt prispeje k rozšíreniu  turistickej ponuky a zatraktívni pohraničie.

V rámci mikroprojektu budú okrem rekonštrukcie vagóna organizované aj rôzne náučné, propagačné a informačné aktivity ako napríklad: podujatie ktoré bude slávnostným otvorením „Múzea na koľajniciach“. Počas podujatia budú môcť návštevníci vidieť nakládku dreva na oplenový vozeň, tak ako sa to robilo v minulosti, hudobné vystúpenia žánrovo radené do obdobia vzniku Oravskej lesnej železnice atď. Naplánovaný je aj rezbársky plenér, v rámci ktorého predvedú svoje zručnosti traja rezbári a seminár zameraný na históriu lesných  úzkorozchodných železníc v Európe.

 

Oravské múzeum v rámci mikroprojektu zrealizuje:

  • Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107
  • Vytvorenie „Múzea na koľajniciach“
  • Slávnostné otvorenie „Múzea na koľajniciach“
  • Nákup mobilnej plošiny pre imobilné osoby
  • Rezbársky plenér
  • Odborný seminár na tému „História lesných úzkorozchodných železníc v Európe“

 

Investičná úloha: Komplexná obnova historického železničného vozňa DHM II 60107

 

Termín realizácie: apríl 2018 – december 2018

 

Popis aktivity:

V rámci mikroprojektu je naplánovaná komplexná rekonštrukcia historického železničného vozňa DHM II 60107. Vozeň, určený na rekonštrukciu sa nachádza v areáli Oravskej lesnej železnice, ktorá je v správe Oravského múzea. Obnova objektu sa skladá z dvoch častí a to „Obnovy historického železničného vozňa“ a vybudovania „nadstavby drevenej repliky vozňa DHM II 60107“. Po ukončení tejto časti mikroprojektuprojektu, je vo vozni naplánovaná inštalácia vybavenia a prvkov, ktoré budú slúžiť na prezentáciu mobilnej výstavy. Príprava materiálov a fotografických podkladov určených na prezentáciu výstavy  je zverená do rúk odborníkov v danej tematike. V mesiaci august je na Oravskej lesnej železnici naplánovaný aj rezbársky plenér, v rámci ktorého budú počas 5 dní traja rezbári tvoriť drevené plastiky so zvieracou tematikou. Proces ich práce budú môcť sledovať návštevníci železnice. Po ukončení prípravných prác je na Oravskej lesnej železnici naplánované slávnostné otvorenie „Múzea na koľajniciach“ – ktoré bude propagované aj v celoslovenskom printovom médiu, v rámci podujatia sa predstavia skupiny prezentujúce žánrovo hudbu z obdobia vzniku železnice a detský ľudový súbor prezentujúci pásmo píšťal. Na slávnostnom otvorení bude realizovaná aj ukážka nakládky guľatiny na oplenový vozeň a pre návštevníkov bude v interiéroch prichystaný aj funkčný model železnice. V októbri 2018 je naplánovaná realizácia odborného seminára na ktorom sa zúčastní 8 odborníkov, ktorí predstavia svoje práce na tému „ História lesných úzkorozchodných železníc v Európe“. Po ukončení inštalačných prác a slávnostnom otvorení „Múzea na koľajniciach“ bude expozícia sprístupnená všetkým návštevníkom Oravskej lesnej železnice.

Propagácia mikroprojektu

Slávnostné otvorenie múzea a s ním spojené podujatie bude propagované v celoslovenskom printovom médiu a formou plagátov, ktoré sa budú nachádzať v celom oravskom regióne. Po slávnostnom otvorení, je naplánovaná aj tlač propagačných  materiálov o „Múzeu na koľajniciach“ v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku.