Mikroprojekt – Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Mikroprojekt – Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

V hrade a podhradí

logo muzeum tesinska logo om stare

Názov mikroprojektu: Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

 

Projekt „V hrade a v podhradí“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013. Fond mikroprojektov je spravovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci programu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty.

 

Žiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Partner projektu: Múzeum Těšínska v Českom Těšíne

Program: Operačný program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Fond mikroprojektov

Celkové oprávnené náklady: 19.419,92 €
Termín realizácie projektu: 01.02.2011 – 31.01.2012

Popis a hlavný cieľ projektu:
Protihabsburské stavovské povstania 17. a 18. storočia predstavujú fenomén, ktorý bol neoodeliteľnou súčasťou dejín nielen Slovenska, ale i Moravy, Sliezska, Poľska, Maďarska a Rakúska. Vo veľkej miere ovplyvnili mocenskopolitické dianie v daných krajinách ale tiež vývoj, hospodárstvo a život všetkých vrstiev spoločnosti. Hlavným cieľom pripravovaného projektu je priblíženie vplyvu a vzájomného prepojenia týchto udalostí na regionálny historický vývoj, hospodárstvo a život obyvateľov. V neposlednom rade je to i dokumentácia odkazu kuruckých vojen v umení a kultúre jednotlivých regiónov.

Hlavné aktivity projektu:
1. výskum –štúdium pramenného materiálu v archívoch na Slovensku a v zahraničí. Na Slovensku sa bude výskum realizovať (Mgr. Iveta Floreková, PhDr. Martin Chmelík – Oravské múzeum) v archívoch: MV -SR – Slovenský národný archív v Bratislave, MV – SR – Štátny archív v Bytči, MV – SR – Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín. V zahraničí sa výskum bude realizovať v Maďarskom národnom archíve v Budapešti (PhDr. Chmelík) a v Rakúskom štátnom archíve a Národnej knižnici vo Viedni (PhDr. Jan Al Saheb a PhDr. Radim Jež – Muzeum Těšínska).
2. výstava – zapožičanie zbierkových predmetov, výroba a tlač faksimile pramenného materiálu, inštalácia výstavy, propagácia.
3. konferencia – príprava konferenčnej miestnosti v priestore Oravského hradu, propagácia podujatia, občerstvenie pre účastníkov.
4. Vydanie kolektívnej monografie – príprava textov pre tlač, jazykové korektúry, inojazyčné resumé, grafická úprava, tlač, distribúcia monografie.

Kolektívna monografia „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“
Jednou z aktivít mikroprojektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, kód projektu SK/FMP/03/018, Operačný program cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013, ktorý realizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Muzeom Těšínska v Českom Těšíne bol i odborný výstup z vedeckej konferencie, rovnomenného názvu, ktorí sa uskutočnila 7. 9. 2011 v priestore Rytierskej sály Oravského hradu.
Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje programové členenie konferencie a odborné štúdie sú radené za sebou v troch tematických okruhoch. Príspevky jedenástich autorov, ktoré v skrátenej podobe prednášok a prezentácií odzneli na vedeckej konferencii sú v kolektívnej monografii uverejnené vo svojom pôvodnom rozsahu.
Odborné príspevky, ktoré čitateľom a najmä záujemcom o históriu predkladá uvedená kolektívna monografia, sú zhodnotením a charakteristikou situácie politického, vojenského a hospodárskeho života v období kuruckých povstaní v priestore vtedajšieho Uhorska, Moravy, Sliezska a ich vplyvu na všetky vrstvy obyvateľstva. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou.
Kolektívna monografia bola vydaná v decembri 2011 v náklade 500 kusov.

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA „KURUCKÉ VOJNY A ICH ODKAZ V HISTÓRII, KULTÚRE A UMENÍ“
V priestore Rytierskej sály Oravského hradu, ktorý je súčasťou Oravského múzea sa dňa 7. septembra 2011 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“. Konferencia bola jednou z plánovaných aktivít cezhraničnej spolupráce Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne a Muzea Těšínska v Českom Těšíne a realizovala sa v rámci európskeho medzinárodného projektu rovnomenného názvu. Spolupráca obidvoch inštitúcií je pokračovaním už započatej spolupráce, ktorá sa začala rozvíjať od roku 2010, keď Oravské múzeum a Muzeum Těšínska realizovali pilotný medzinárodný európsky projekt „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ a úspešne pokračuje i v súčasnosti práve realizovaným projektom s tematikou kurucov a stavovských povstaní.
Uhorské protihabsburské stavovské povstania 17. a 18. storočia predstavujú fenomén, ktorého priebeh a dôsledky tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín niekdajšieho Uhorska, ale i Moravy, Sliezska, Poľska či Rakúska. Kurucké vojny ovplyvnili nielen mocenskopolitické aspekty vývoja Uhorska, ale zároveň zasiahli i do hospodárstva a sociálneho života všetkých vrstiev obyvateľstva. Druhotne sa ich vplyv prejavil aj v umení a kultúre krajín, ktorých sa bezprostredne dotýkali.
Konferenciu otvorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá privítala účastníkov a vo svojom príhovore zdôraznila: „Napriek tomu, že problematike kuruckých vojen už bola v doterajšej historiografii venovaná dosť veľká pozornosť, niektoré momenty, a to predovšetkým dopad týchto udalostí v konkrétnych regiónoch, poskytujú stále možnosti na nové výskumy. A práve to je i jeden z cieľov konferencie, porovnanie dôsledkov v navzájom geograficky nesúvisiacich regiónoch, ktoré tieto udalosti vzájomne prepojili.“ Druhý príhovor predniesol zástupca riaditeľa Muzea Těšínska v Českom Těšíne, PhDr. David Pindur, ktorý srdečne pozdravil v mene riaditeľa PaedDr. Zbyšeka Ondřeku všetkých účastníkov konferencie.
Tematicky bola konferencia rozčlenená na tri okruhy. V prvom, pod názvom „Prológ – premeny vojenstva v 16. – 18. storočí“ s odbornými prednáškami vystúpili Mgr. Jiří Hofman z Univerzity Palackého v Olomouci a PhDr. Tomáš Klubert PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave, v druhom „Kurucké povstania – priebeh, okolnosti a dôsledky“ odzneli prednášky Prof. PhDr. Peter Kónyu, PhD. z Prešovskej univerzity, PhDr. Zuzany Lopatkovej, PhD. z Trnavskej univerzity, PhDr. Jana Al Saheba PhD., Mgr. Martina Krůla a PhDr. Davida Pindura z Muzea Těšínska, PhDr. Martina Chmelíka z Oravského múzea a Mgr. et Bc. Lenky Vašútovej zo Slezskej univerzity v Opave. Tretí tematický okruh „Obraz doby – hospodárstvo, kultúra a náboženstvo“ prezentovali prednáškami Mgr. Iveta Floreková a PhDr. Elena Beňušová z Oravského múzea.
Súčasťou konferencie bola i vernisáž výstavy, ktorá sa realizovala ako plánovaná aktivita už spomínaného projektu. Autorsky ju pripravil pracovník Oravského múzea PhDr. Martin Chmelík a obsahovo naväzuje na konferenciu a hlavný cieľ projektu.
Obohatením samotnej vernisáže výstavy bola prezentácia a krst novo vydanej publikácie „Alchýmia v Čaplovičovej knižnici“, ktorej autorom je riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci MVDr. Miloš Jesenský, PhD. Publikácia vychádza z realizovaného výskumu knižničného fondu alchymistickej a staršej chemickej literatúry, ktoré sú deponované v Čaplovičovej knižnici, súčasti Oravského múzea.

Výstava „Kurucké vojny a ich význam v histórii, kultúre a umení“

Výstava poskytuje náhľad do pohnutých dejín druhej polovice 17. a začiatku 18. storočia, ktoré boli predovšetkým ovplyvnené mocenským a ideologickým zápasom medzi Habsburskou ríšou a Osmanskou ríšou. Súčasťou tohto konfliktu boli protihabsburgské povstania v Uhorsku, ktorých záverečnú epochu tvorili kurucké vojny.
Výstava prezentuje vypuknutie a priebeh kuruckých vojen na Orave a tiež náhľad na ich vplyv v oblasti východnej Moravy a Tešínska. Počiatkom kuruckých vojen bolo neúspešné sprisahanie, ktoré viedol vtedajší palatín Vešeléni a následné represie cisárskej vlády. Oravu priamo zasiahlo prenasledovanie stúpencov sprisahania, vojenské akcie kuruckého hnutia v 70. rokoch 17. stor., priebeh veľkých stavovských povstaní Imricha Tököliho a Františka II. Rákociho.
Výstava je inštalovaná v kontexte historickej expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava na Oravskom hrade, v priestore Výstavnej miestnosti v termíne od 7. 9. 2011 do 21. 11. 2011 a realizuje sa v rámci projektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, kód projektu SK/FMP/03/018, OP CS 2007-2013, Fond mikroprojektov. Okrem prezentačnej funkcie pre širokú laickú i odbornú verejnosť bola využitá aj ako učebná pomôcka pre výučbu dejepisu pre základné školy a ako podklad pre metodický deň učiteľov dejepisu.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.