Mikroprojekt – Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Mikroprojekt – Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

V hrade a podhradí

logo muzeum tesinska logo om stare

Názov mikroprojektu: Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

 

Projekt „V hrade a v podhradí“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013. Fond mikroprojektov je spravovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci programu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty.

 

Žiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Partner projektu: Múzeum Těšínska v Českom Těšíne

Program: Operačný program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Fond mikroprojektov

Celkové oprávnené náklady: 19.419,92 €
Termín realizácie projektu: 01.02.2011 – 31.01.2012

Popis a hlavný cieľ projektu:
Protihabsburské stavovské povstania 17. a 18. storočia predstavujú fenomén, ktorý bol neoodeliteľnou súčasťou dejín nielen Slovenska, ale i Moravy, Sliezska, Poľska, Maďarska a Rakúska. Vo veľkej miere ovplyvnili mocenskopolitické dianie v daných krajinách ale tiež vývoj, hospodárstvo a život všetkých vrstiev spoločnosti. Hlavným cieľom pripravovaného projektu je priblíženie vplyvu a vzájomného prepojenia týchto udalostí na regionálny historický vývoj, hospodárstvo a život obyvateľov. V neposlednom rade je to i dokumentácia odkazu kuruckých vojen v umení a kultúre jednotlivých regiónov.

Hlavné aktivity projektu:
1. výskum –štúdium pramenného materiálu v archívoch na Slovensku a v zahraničí. Na Slovensku sa bude výskum realizovať (Mgr. Iveta Floreková, PhDr. Martin Chmelík – Oravské múzeum) v archívoch: MV -SR – Slovenský národný archív v Bratislave, MV – SR – Štátny archív v Bytči, MV – SR – Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín. V zahraničí sa výskum bude realizovať v Maďarskom národnom archíve v Budapešti (PhDr. Chmelík) a v Rakúskom štátnom archíve a Národnej knižnici vo Viedni (PhDr. Jan Al Saheb a PhDr. Radim Jež – Muzeum Těšínska).
2. výstava – zapožičanie zbierkových predmetov, výroba a tlač faksimile pramenného materiálu, inštalácia výstavy, propagácia.
3. konferencia – príprava konferenčnej miestnosti v priestore Oravského hradu, propagácia podujatia, občerstvenie pre účastníkov.
4. Vydanie kolektívnej monografie – príprava textov pre tlač, jazykové korektúry, inojazyčné resumé, grafická úprava, tlač, distribúcia monografie.

Kolektívna monografia „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“
Jednou z aktivít mikroprojektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, kód projektu SK/FMP/03/018, Operačný program cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013, ktorý realizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Muzeom Těšínska v Českom Těšíne bol i odborný výstup z vedeckej konferencie, rovnomenného názvu, ktorí sa uskutočnila 7. 9. 2011 v priestore Rytierskej sály Oravského hradu.
Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje programové členenie konferencie a odborné štúdie sú radené za sebou v troch tematických okruhoch. Príspevky jedenástich autorov, ktoré v skrátenej podobe prednášok a prezentácií odzneli na vedeckej konferencii sú v kolektívnej monografii uverejnené vo svojom pôvodnom rozsahu.
Odborné príspevky, ktoré čitateľom a najmä záujemcom o históriu predkladá uvedená kolektívna monografia, sú zhodnotením a charakteristikou situácie politického, vojenského a hospodárskeho života v období kuruckých povstaní v priestore vtedajšieho Uhorska, Moravy, Sliezska a ich vplyvu na všetky vrstvy obyvateľstva. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou.
Kolektívna monografia bola vydaná v decembri 2011 v náklade 500 kusov.

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA „KURUCKÉ VOJNY A ICH ODKAZ V HISTÓRII, KULTÚRE A UMENÍ“
V priestore Rytierskej sály Oravského hradu, ktorý je súčasťou Oravského múzea sa dňa 7. septembra 2011 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“. Konferencia bola jednou z plánovaných aktivít cezhraničnej spolupráce Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne a Muzea Těšínska v Českom Těšíne a realizovala sa v rámci európskeho medzinárodného projektu rovnomenného názvu. Spolupráca obidvoch inštitúcií je pokračovaním už započatej spolupráce, ktorá sa začala rozvíjať od roku 2010, keď Oravské múzeum a Muzeum Těšínska realizovali pilotný medzinárodný európsky projekt „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ a úspešne pokračuje i v súčasnosti práve realizovaným projektom s tematikou kurucov a stavovských povstaní.
Uhorské protihabsburské stavovské povstania 17. a 18. storočia predstavujú fenomén, ktorého priebeh a dôsledky tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín niekdajšieho Uhorska, ale i Moravy, Sliezska, Poľska či Rakúska. Kurucké vojny ovplyvnili nielen mocenskopolitické aspekty vývoja Uhorska, ale zároveň zasiahli i do hospodárstva a sociálneho života všetkých vrstiev obyvateľstva. Druhotne sa ich vplyv prejavil aj v umení a kultúre krajín, ktorých sa bezprostredne dotýkali.
Konferenciu otvorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá privítala účastníkov a vo svojom príhovore zdôraznila: „Napriek tomu, že problematike kuruckých vojen už bola v doterajšej historiografii venovaná dosť veľká pozornosť, niektoré momenty, a to predovšetkým dopad týchto udalostí v konkrétnych regiónoch, poskytujú stále možnosti na nové výskumy. A práve to je i jeden z cieľov konferencie, porovnanie dôsledkov v navzájom geograficky nesúvisiacich regiónoch, ktoré tieto udalosti vzájomne prepojili.“ Druhý príhovor predniesol zástupca riaditeľa Muzea Těšínska v Českom Těšíne, PhDr. David Pindur, ktorý srdečne pozdravil v mene riaditeľa PaedDr. Zbyšeka Ondřeku všetkých účastníkov konferencie.
Tematicky bola konferencia rozčlenená na tri okruhy. V prvom, pod názvom „Prológ – premeny vojenstva v 16. – 18. storočí“ s odbornými prednáškami vystúpili Mgr. Jiří Hofman z Univerzity Palackého v Olomouci a PhDr. Tomáš Klubert PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave, v druhom „Kurucké povstania – priebeh, okolnosti a dôsledky“ odzneli prednášky Prof. PhDr. Peter Kónyu, PhD. z Prešovskej univerzity, PhDr. Zuzany Lopatkovej, PhD. z Trnavskej univerzity, PhDr. Jana Al Saheba PhD., Mgr. Martina Krůla a PhDr. Davida Pindura z Muzea Těšínska, PhDr. Martina Chmelíka z Oravského múzea a Mgr. et Bc. Lenky Vašútovej zo Slezskej univerzity v Opave. Tretí tematický okruh „Obraz doby – hospodárstvo, kultúra a náboženstvo“ prezentovali prednáškami Mgr. Iveta Floreková a PhDr. Elena Beňušová z Oravského múzea.
Súčasťou konferencie bola i vernisáž výstavy, ktorá sa realizovala ako plánovaná aktivita už spomínaného projektu. Autorsky ju pripravil pracovník Oravského múzea PhDr. Martin Chmelík a obsahovo naväzuje na konferenciu a hlavný cieľ projektu.
Obohatením samotnej vernisáže výstavy bola prezentácia a krst novo vydanej publikácie „Alchýmia v Čaplovičovej knižnici“, ktorej autorom je riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci MVDr. Miloš Jesenský, PhD. Publikácia vychádza z realizovaného výskumu knižničného fondu alchymistickej a staršej chemickej literatúry, ktoré sú deponované v Čaplovičovej knižnici, súčasti Oravského múzea.

Výstava „Kurucké vojny a ich význam v histórii, kultúre a umení“

Výstava poskytuje náhľad do pohnutých dejín druhej polovice 17. a začiatku 18. storočia, ktoré boli predovšetkým ovplyvnené mocenským a ideologickým zápasom medzi Habsburskou ríšou a Osmanskou ríšou. Súčasťou tohto konfliktu boli protihabsburgské povstania v Uhorsku, ktorých záverečnú epochu tvorili kurucké vojny.
Výstava prezentuje vypuknutie a priebeh kuruckých vojen na Orave a tiež náhľad na ich vplyv v oblasti východnej Moravy a Tešínska. Počiatkom kuruckých vojen bolo neúspešné sprisahanie, ktoré viedol vtedajší palatín Vešeléni a následné represie cisárskej vlády. Oravu priamo zasiahlo prenasledovanie stúpencov sprisahania, vojenské akcie kuruckého hnutia v 70. rokoch 17. stor., priebeh veľkých stavovských povstaní Imricha Tököliho a Františka II. Rákociho.
Výstava je inštalovaná v kontexte historickej expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava na Oravskom hrade, v priestore Výstavnej miestnosti v termíne od 7. 9. 2011 do 21. 11. 2011 a realizuje sa v rámci projektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, kód projektu SK/FMP/03/018, OP CS 2007-2013, Fond mikroprojektov. Okrem prezentačnej funkcie pre širokú laickú i odbornú verejnosť bola využitá aj ako učebná pomôcka pre výučbu dejepisu pre základné školy a ako podklad pre metodický deň učiteľov dejepisu.