Späť

Obnova fasád Archívnej veže a Administratívneho traktu na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 14. októbra 2022   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v súčasnosti realizuje obnovu fasád na Archívnej veži a Administratívnom trakte Oravského hradu.

„Dôvodom opravy a obnovy Administratívneho traktu a Archívnej veže bol nevyhovujúci až havarijný celkový stav fasád a omietok. Omietky a murivo  vykazovali rozsiahlu degradáciu, opticky boli viditeľne oduté a rozrušené, dochádzalo k olupovaniu a padaniu omietok, čo predstavovalo nebezpečenstvo pre okoloidúcich návštevníkov hradu a pracovníkov múzea. Z tohto dôvodu bola dlhodobo uzatvorená aj Veľká terasa na Oravskom hrade, na ktorej sa Archívna veža nachádza,“ povedala riaditeľka Oravského múzea.

Príprava obnovy začala v roku 2018, samotnej realizácii obnovy a reštaurovania predchádzal zámer a návrh obnovy, ktorý KPÚ Žilina schválil. Na základe zámeru múzeum realizovalo architektonicko-historický a  reštaurátorský výskum. Obnova a reštaurovanie v súčasnosti prebieha pod vedením reštaurátora, ktorý je odborne spôsobilou osobou so špecializáciou na reštaurovanie nástennej maľby, historických  omietok a murív.

Objekt Administratívneho traktu je pomerne veľký, preto reštaurovanie a obnova  boli rozdelené na 3 etapy. V súčasnosti prebieha už tretia a zároveň posledná etapa realizácie obnovy a sanácie murív. V rámci obnovy sa odstraňujú novodobé cementové omietky, historické plochy sa reštaurátorsky konzervujú, opadané plochy sa dopĺňajú novou omietkou. Reštaurátorsky sa budú obnovovať finálne vápenné omietky s plošnou rekonštrukciou kvádrovania, budú vymenené zvodové žľaby a konzervátorsky budú ošetrené aj kovové časti- mreže okien a okeníc.

Dielo realizuje úspešný uchádzač BAUMAN stavby , s. r. o., Cena diela je 244 300,47 Eur bez DPH.
Oravské múzeum financuje obnovu z vlastných zdrojov.
Realizácia začala v  auguste 2022 a koniec realizácie je naplánovaný na koniec decembra.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk