Späť

Audit odborných pracovníkov Oravského múzea

Oravský Podzámok, 13. 12. 2022 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj,  uskutočnilo dňa 7. decembra 2022 audit odborných pracovníkov múzea. Odborní pracovníci pred komisiou prezentovali svoje pracovné činnosti, ktoré sa týkali oblasti správy, spracovania a ochrany zbierkového fondu, edičných, prezentačných, kultúrno-výchovných, vzdelávacích, projektových a ostatných aktivít, ktoré vykonávali počas roka 2022. Komisia na základe osobného pohovoru s jednotlivými odbornými pracovníkmi a vyplneného formulára hodnotenia pracovného výkonu, ktorý odborní zamestnanci odovzdali pred konaním sa auditu, stanovila kvalitu plnenia pracovných úloh a vypracovala celkové hodnotenie jednotlivých odborných zamestnancov v písomnej forme. V rámci celkového päťstupňového hodnotenia boli stanovené nasledovné úrovne plnenia pracovných povinností: 1 – výborná úroveň – 10 odborných pracovníkov a 2 – veľmi dobrá až mierne nadpriemerná úroveň – 3 odborní pracovníci.

Zdroj:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
www.oravskemuzeum.sk