Späť

UPOZORNENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV ! – ATTENTION FOR THE VISITORS !

SK: UPOZORNENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV !

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období. Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov (Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.).

Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali príkazy lektorov a dávali si pozor na prístupových komunikáciách a vyhýbali sa miestam, kde môžu byť ohrození pádom snehu alebo ľadu zo striech. Oravské múzeum vynakladá maximálne úsilie pre bezpečnosť návštevníkov a pravidelné udržiava komunikácie, no i napriek tomu nedokáže zabrániť prípadným prírodným vplyvom a iným nepredvídateľným okolnostiam. V prípade zlých a nepriaznivých poveternostných podmienok bude  Oravský hrad a Oravská lesná železnica  z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť zatvorená.

EN: ATTENTION FOR THE VISITORS ! 

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season. Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains (not recomended – summer sneakers for example.).

Dear visitors, please respect the instructions of the castle guides, and pay attention on the paths in castle. Avoid places, where you can be under the risk of injury by falling snow or ice from the roofs of the castle. Orava museum does it’s best for the security of it’s visitors, and it is regularly maintaining castle paths. Unfortunatelly we cannot avoid irregular natural events. In the case of bad, or unfavorable weather conditions will be the Orava castle and Orava forest railway for the security of it’s visitors closed.

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.