Voľné pracovné miesto – účtovníčka

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne príjme do pracovného pomeru účtovníčku.

Termín nástupu: 1.2.2020

Pracovný úväzok: 37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie

 

Požiadavky na uchádzača:

▪ znalosť práce s počítačom,

▪ znalosť v oblasti správy s majetkom,

▪ znalosť účtovníctva v organizáciách vo verejnom záujme výhodou,

▪ znalosť účtovného programu ISPIN výhodou.

 

Požadované doklady:

▪ žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym alebo emailovým kontaktom,

▪ profesijný životopis,

▪ doklady o vzdelaní,

▪ prehľad zamestnaní,

▪ súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a nariadenia GDPR,

▪ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace doloží

vybratý uchádzač pred podpisom pracovnej zmluvy.

 

Platové podmienky:

▪ mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z.  Zákon o odmeňovaní niektorých

zamestnancov vo verejnom záujme – nástupný plat brutto od 692 €/mesačne, v závislosti od

dĺžky započítanej odbornej praxe.

 

Podanie žiadosti: do 10.12.2019 emailom muzeum@oravskemuzeum.sk, prípadne osobne alebo poštou na adresu: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín