Voľné pracovné miesto – účtovníčka

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne príjme do pracovného pomeru účtovníčku.

Termín nástupu: 1.2.2020

Pracovný úväzok: 37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie

 

Požiadavky na uchádzača:

▪ znalosť práce s počítačom,

▪ znalosť v oblasti správy s majetkom,

▪ znalosť účtovníctva v organizáciách vo verejnom záujme výhodou,

▪ znalosť účtovného programu ISPIN výhodou.

 

Požadované doklady:

▪ žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym alebo emailovým kontaktom,

▪ profesijný životopis,

▪ doklady o vzdelaní,

▪ prehľad zamestnaní,

▪ súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č.

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a nariadenia GDPR,

▪ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace doloží

vybratý uchádzač pred podpisom pracovnej zmluvy.

 

Platové podmienky:

▪ mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z.  Zákon o odmeňovaní niektorých

zamestnancov vo verejnom záujme – nástupný plat brutto od 692 €/mesačne, v závislosti od

dĺžky započítanej odbornej praxe.

 

Podanie žiadosti: do 10.12.2019 emailom muzeum@oravskemuzeum.sk, prípadne osobne alebo poštou na adresu: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.