Publikácia: Orava bez hraníc. Severovýchodná Orava.

Publikácia prezentuje dlhý komplexný vývoj územia, ktoré síce v minulosti historicky i faktograficky patrilo k regiónu Orava a bolo súčasťou Slovenska, ale po roku 1919 sa na základe plebiscitu stalo súčasťou Poľska. Najväčší rozmach v celkovom kontexte osídlenia oravského regiónu sa prejavil v období, keď sa Oravský hrad a k nemu prislúchajúce panstvo stalo súčasťou majetku významného rodu Thurzovcov. Práve v tomto období, v prvej polovici 16. storočia, vznikali i sídla, ktoré sa stali hlavnou témou vydanej publikácie. Lokality, ktoré sa v najstaršej histórii vyvíjali a postupne budovali na plnohodnotné dediny na území pôvodnej Oravskej stolice a panstva, boli historicky s Oravou späté až do prelomového roka 1919, ktoré v súčasnosti sú už neoddeliteľnou časťou Poľska, ale ktorých obyvatelia stále pociťujú ten dávny vzťah k rodným koreňom na slovenskom území a až do súčasnosti sa snažia udržiavať a rozvíjať tradície z minulosti, slovenskú reč a kultúru.

 

Základnú líniu monografie tvoria časti:
• Mária Jagnešáková: Úvod
• Oľga Removčíková - Peter Tomáň: Príroda
• Michal Čajka: Najstaršie dejiny
• Iveta Floreková: História obcí do roku 1848
• Martin Chmelík: Dejiny obcí v rokoch 1848-1918
• Milica Majeriková-Molitoris: Severovýchodná Orava v rokoch 1918-1945
• Erika Kulášová: Hospodárstvo a pastierska kultúra
• Elena Beňušová: Výročné sviatky a zvyky
• Michal Čajka: Stavebné pamiatky
• Milica Majeriková-Molitoris: Slávni rodáci

 

Záujemcovia si ju môžu zakúpiť vo všetkých expozíciách Oravského múzea za 20,- €

Zborník z odbornej konferencie - Ladislav Nadáši Jégé

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádaši Jégého, zorganizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne dňa 15.3.2016, vedeckú konferenciu zameranú na jeho život a dielo. Do literatúry vstúpil až na jeseň svojho života avšak s nezvyčajnou vitalitou, tvorivým elánom i záujmom o človeka. Jeho umelecká tvorba je pomerne bohatá. Obsahuje množstvo poviedok, noviel, čŕt, rozprávok, niekoľko divadelných hier a románov. Výsledkom odbornej konferencie je elektornický zborník, ktorý je voľne stiahnuteľný na stránke Oravského múzea.

Elektronický zborník

Ladislav Nadáši Jége - 150. výročie narodenia


Publikácia: Novoveké opevnenia na území Oravy a Kysúc

Uhorské protihabsburské stavovské povstania v 17. a 18. storočí predstavujú fenomén, ktorého priebeh a dôsledky tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín nášho kraja. Kurucké vojny výrazne ovplyvnili nielen mocenskopolitické aspekty vývoja v Uhorsku, ale zásadným spôsobom zasiahli aj do hospodárskeho a sociálneho života šľachty a poddaných obyvateľov. Jedným z neprehliadnuteľných dôsledkov stavovských nepokojov bola výstavba rozsiahlych opevnení, ktoré sa zachovali v regiónoch Oravy a Kysúc, ako aj v ďalších regiónoch. Publikácia je jedným z výsledkov rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 1. októbra 2014 v priestore Bibliotéky Čaplovičiany v Dolnom Kubíne. Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje program konferencie. Príspevky siedmich autorov sú uverejnené v neskrátenom rozsahu. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou.

 

Mária Jagnešáková - Miloš Jesenský: Predhovor
Iveta Floreková: Orava počas stavovských povstaní v 17. a na začiatku 18. storočia
Martin Chmelík: Obranné stavby a vojenské umenie v období novoveku
Miloš Jesenský: Posádková služba na šanciach v 17. a 18. storočí
Michal Čajka: Novoveké opevnenia na Orave
Martin Turóci: Jablunkovské šance na starých mapách
Danka Majerčíková: Archeologický výskum šancí na Kysuciach
Karol Dzuriak: Liptovská zákopová línia z roku 1709

Publikácia: Oravská lesná železnica

Publikácia „Oravská lesná železnica“ sa zaoberá nielen dejinami Oravskej lesnej železnice ale najmä jej obnovou a súčasným využitím. Veľký priestor dostali jednotlivé podujatia organizované Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava v areáli železnice. Kniha je doplnená kvalitnými autorskými fotografiami z dielne Michala Pišného a archívu múzea. Vydalo ju Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v roku 2014 a vyšla v náklade 1500 kusov.

 

Mária Jagnešáková - Úvod
Martin Chmelík - Oravská lesná železnica historický kontext
Mária Jagnešáková - Revitalizácia a obnova Oravskej lesnej železnice
Marta Rusnáková - Pracovníci Oravskej lesnej železnice
Iveta Floreková – Eva Samčíková Život oravskej železnice po obnove v roku 2008

 

Záujemcovia si ju môžu zakúpiť vo všetkých expozíciách Oravského múzea za 20,- €.

 

 

Publikácia: Gorali na Orave

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne vydalo v 2. polovici roka 2013 novú publikáciu Gorali na Orave, ktorá predstavovala jednu z hlavných aktivít v rámci medzinárodnej spolupráce s poľským partnerom počas projektu Gorali včera a dnes.
Snahou Oravského múzea sa pri výskume a následnej tvorbe tejto publikácie stala myšlienka komplexne a zaujímavou formou priblížiť život špecifickej časti obyvateľov podhorskej oblasti Oravy cez najcharakteristickejšie znaky materiálnej a duchovnej kultúry, ktorými sa odlišujú od ostatných obyvateľov oravského regiónu (predovšetkým goralský dialekt, odev, ale aj architektúra a zvykoslovie).
V publikácii boli použité informácie z pramenného materiálu, dostupnej odbornej literatúry a predovšetkým z terénnych výskumov odborných pracovníkov, ale tiež dobové a súčasné fotografie, ktoré dokumentujú pretrvávanie lokálnych tradícií.

 

Publikácia: Oravské múzeum – dejiny a súčasnosť

Je prvou ucelenou odbornou publikáciou o historickom vývoji múzea, ktoré vzniklo v roku 1868. Text je členený na časti, ktoré charakterizujú nielen jednotlivé historické obdobia a medzníky (od roku 1868 do roku 2013), ale v rámci nich i jednotlivé formy výskumnej, odbornej, prezentačnej, publikačnej a tiež kultúrno-výchovnej či vzdelávacej činnosti. Publikácia tiež podrobnejšie predstavuje v súčasnosti verejnosti prístupné expozície ako Oravský hrad v Oravskom Podzámku, Čaplovičova knižnica, Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava a Florinov dom v Dolnom Kubíne, Múzeum oravskej dediny v Zuberci (v roku 1991 odčlenené od Oravského múzea), areál Hviezdoslavovej hájovne v Oravskej Polhore, Rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a areál Oravskej lesnej železnice v katastri obcí Oravská Lesná a Zákamenné. Zostaveniu publikácie predchádzal výskum a spracovanie všetkých dostupných archívnych prameňov a literatúry ako podkladov k jeho dejinám. Textovú časť dopĺňa množstvo dobových a súčasných fotografických dokumentov. Autorsky publikáciu pripravili pracovníci Oravského múzea.

 

Záujemcovia si publikáciu môžu zakúpiť vo všetkých expozíciách Oravského múzea za 20,- €.

Obrazová publikácia: Oravský hrad

Obrazovú publikáciu „Oravský hrad“ vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v apríli 2009 a slávnostne bola uvedená verejnosti 17. mája 2009 na Oravskom hrade. Prostredníctvom fotografií budete mať možnosť spoznať vizuálnu stránku Oravského hradu - nádhernej kamennej stavby, nielen v komplexnosti, ale i v priblížení a zachytení zaujímavých a niekedy nepovšimnutých detailov jednotlivých exteriérových a interiérových častí. Napriek tomu, že koncepcia publikácie je zameraná predovšetkým na fotografickú stránku národnej kultúrnej pamiatky, súčasťou publikácie sú i odborné texty, ktorých cieľom bolo stručne a výstižne charakterizovať jednak históriu Oravského hradu, stavebný vývoj Horného, Stredného a Dolného hradu, ale aj najkrajšie časti hradu : Kaplnku sv. Michala v Dolnom hrade, etnografickú a prírodovednú expozíciu v Strednom hrade. Texty, ktoré uvádzajú fotografie, členia publikáciu na kapitoly a sú aj v anglickej mutácii. Reprezentatívna podoba knižnej publikácie obsahuje zaujímavé historické momenty, originálne a exkluzívne fotografie Oravského hradu a zbierkových predmetov a veríme, že si určite nájde čestné miesto nielen v knižniciach milovníkov histórie. Publikácia má 160 strán a bola vytlačená v Neografii s.r.o., v Martine v náklade 3000 ks.

 

Editorom publikácie je riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková a autormi odborných textov sú pracovníci Oravského múzea: PhDr. Elena Beňušová, Mgr. Michal Čajka, Mgr. Iveta Floreková, Eva Lofajová a RNDr. Oľga Removčíková. Autorom fotografií je profesionálny fotograf Michal Pišný a grafickú úpravu riešil Ján Vrabec.

 

Záujemcovia si ju môžu zakúpiť vo všetkých expozíciách Oravského múzea za 20,- €.

Kolektívna monografia „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“

Jednou z aktivít mikroprojektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, kód projektu SK/FMP/03/018, Operačný program cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013, ktorý realizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Muzeom Těšínska v Českom Těšíne bol i odborný výstup z vedeckej konferencie, rovnomenného názvu, ktorí sa uskutočnila 7. 9. 2011 v priestore Rytierskej sály Oravského hradu. Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje programové členenie konferencie a odborné štúdie sú radené za sebou v troch tematických okruhoch. Príspevky jedenástich autorov, ktoré v skrátenej podobe prednášok a prezentácií odzneli na vedeckej konferencii sú v kolektívnej monografii uverejnené vo svojom pôvodnom rozsahu. Odborné príspevky, ktoré čitateľom a najmä záujemcom o históriu predkladá uvedená kolektívna monografia, sú zhodnotením a charakteristikou situácie politického, vojenského a hospodárskeho života v období kuruckých povstaní v priestore vtedajšieho Uhorska, Moravy, Sliezska a ich vplyvu na všetky vrstvy obyvateľstva. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou. Kolektívna monografia bola vydaná v decembri 2011 v náklade 500 kusov.

 

Jagnešáková, Mária – Ondřeka, Zbyšek: Úvod
Hoffman, Jiří: Uherské bojiště v díle J. J. Walhausena
Klubert, Tomáš: Armáda habsburskej monarchie na začiatku 18. storočia
Kónya, Peter: Hornouhorské slobodné kráľovské mestá v kuruckom povstaní roku 1672
Lopatková, Zuzana: Kuruci v severnej časti malokarpatského regiónu
Al Saheb, Jan: Zabezpečení moravských a slezských hranic v době Tökölyho povstání
Krůl, Martin: Význam opevnění slezské hranice během uherských protihabsburských povstání
Chmelík, Martin: Kurucké vojenské ťaženia a Orava
Vašutová, Lenka: kurucký vpád na Moravu a města hukvaldského panství
Pindur, David: Kurucký vpád do Bílska roku 1682 a jeho odraz v historiografii
Floreková, Iveta: Sonda do hospodárskeho života poddaných na Orave na prelome 17. a 18. storočia
Beňušová, Elena: Odraz historických vojnových konfliktov, stavovských povstaní a historických foriem ľudovej bojovej pohotovosti v ľudových piesňach

Publikácia Matej Bel: Oravská stolica

K najvýznamnejším dielam Mateja Bela (1684 – 1749) patria Notície, ktoré predstavujú geograficko-historické práce o veľkej časti Uhorska a o všetkých stoliciach na území Slovenska. Matejovi Belovi sa podarilo uverejniť štyri zväzky z plánovaných sedem, avšak veľká časť diela ostala po jeho smrti v rukopisoch. Do fondov Oravského múzea sa dostala kópia Belovho rukopisu Oravskej stolice v latinskom jazyku. Rukopis preložil Jozef Minárik a v roku 2001 Oravské múzeum vydalo tento preklad vrátane obrazovej prílohy s originálom latinského textu ako knižnú publikáciu. V opise stolíc zachovával Bel rovnakú štruktúru. Každú stolicu rozdelil na všeobecnú a špeciálnu časť. Všeobecná časť má dva oddiely. V prvom je opis polohy, prírody a životných podmienok stolice, v druhom charakteristika byvateľov, úradov a vznešených rodín. Špeciálna časť obsahuje historické a zemepisné opisy stolíc podľa jednotlivých okresov. Opisy sa týkajú slobodných kráľovských miest, hradov, kaštieľov, výsadných mestečiek a obcí.

 

Záujemcovia si ju môžu zakúpiť vo všetkých expozíciách Oravského múzea za 9,96,- €.